Adekwatność kapitałowa

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Podstawową miarą stosowaną do pomiaru adekwatności kapitałowej są współczynniki kapitałowe. Od 1 stycznia 2014 roku banki obowiązują nowe zasady wyliczania współczynników kapitałowych, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Współczynniki kapitałowe, wymogi kapitałowe oraz fundusze własne zostały policzone zgodnie z ww. Rozporządzeniem przy zastosowaniu opcji narodowych wykorzystywanych do sprawozdawczości COREP. Dotyczy to w szczególności wag ryzyka dla należności zabezpieczonych hipotecznie, które pozostają zgodne z Uchwałą Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 roku z późniejszymi zmianami.

Minimalna wartość łącznego współczynnika kapitałowego wymagana przez prawo nie może być niższa niż 8%, natomiast zgodnie z rekomendacją Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Komisji Nadzoru Finansowego łączny współczynnik kapitałowy powinien pozostawać na poziomie nie mniejszym niż 12%, a współczynnik kapitału Tier 1 na poziomie nie mniejszym niż 9%. Na koniec grudnia 2014 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wyniósł 17,3% i był ponad dwukrotnie wyższy od minimalnej wartości współczynnika wymaganej przez prawo oraz znacznie wyżej od poziomu rekomendowanego przez EBA oraz KNF.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku, zgodne z nowymi regulacjami Bazylei III. 

(tys. zł)

Wymóg kapitałowy

31.12.2014

31.12.2013

Ryzyko kredytowe

7 937 365

7 277 933

Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowania i limitu dużych zaangażowań

-

-

Ryzyko rynkowe

192 563

127 683

Ryzyko rozliczenia-dostawy oraz kontrahenta

442 446

195 919

Przekroczenie progu koncentracji kapitałowej

-

-

Ryzyko operacyjne

705 781

1 054 131

Całkowity wymóg kapitałowy

9 278 155

8 655 666

 

 

 

FUNDUSZE WŁASNE

 

 

Fundusze podstawowe Tier 1

20 063 716

19 836 692

Fundusze własne do wyliczenia łącznego współczynnika kapitałowego

20 063 716

19 836 692

 

 

 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (%)

17,3%

18,3%

Łączny współczynnik kapitałowy (%)

17,3%

18,3%

Łączny współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2014 roku w porównaniu do grudnia 2013 roku jest niższy o 1 p.p. Całkowity wymóg kapitałowy wzrósł w tym okresie o 7,2%, a fundusze własne o 1,1%.

Na wzrost całkowitego wymogu kapitałowego na koniec grudnia 2014 roku miały wpływ wzrosty wymogów z tytułu: ryzyka kredytowego (spowodowany wzrostem portfela kredytowego Banku), ryzyka kontrahenta oraz ryzyka rynkowego, przy jednoczesnym spadku wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego spowodowanym zmianą modelu metody zaawansowanej AMA.

Wzmocnienie bazy kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w 2014 roku jest głównie efektem decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu 185,8 mln zł zysku netto Banku Pekao S.A. za 2013 rok na zwiększenie funduszy własnych Banku, a także niższych niezrealizowanych strat z portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży.