Aktywa

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zmiany w strukturze aktywów

Głównymi pozycjami w strukturze aktywów są kredyty i pożyczki udzielone klientom oraz papiery wartościowe, które na koniec 2014 r. stanowiły odpowiednio 68,6% oraz 15,0% sumy bilansowej (na koniec 2013 r. odpowiednio 65,6% i 22,2%). 

Kasa, środki w Banku Centralnym (MLN ZŁ)

 

31.12.2014

31.12.2013

ZMIANA

Kasa, należności od Banku Centralnego, w tym:

9 226,3

4 191,2

120,1%

Gotówka

3 399,3

2 104,6

61,5%

Rachunek bieżący w Banku Centralnym

5 826,8

2 086,3

179,3%

Pozostałe

0,2

0,3

-33,3%

Finansowanie działalności klientów

Struktura kredytów i pożyczek według klientów (mln zł)

 

31.12.2014

31.12.2013

zmiana

Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej

120 293,6

108 734,9

10,6%

Kredyty *

104 108,3

96 727,3

7,6%

Detaliczne

49 264,0

44 475,4

10,8%

Korporacyjne

54 844,3

52 251,9

5,0%

Niekwotowane papiery wartościowe

10 399,6

9 428,2

10,3%

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu

5 785,7

2 579,4

124,3%

Pozostałe **

347,7

357,6

-2,8%

Korekta wartości

107,2

48,1

122,9%

Odpisy aktualizujące wartość należności

-5 770,4

-5 203,3

10,9%

Razem wartość netto należności

114 978,1

103 937,3

10,6%

Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne ***

899,2

815,7

10,2%

Razem finansowanie działalności klientów ****

121 192,8

109 550,6

10,6%

* Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz należnościami z tytułu leasingu dla klientów.
** Łącznie z odsetkami i należnościami w drodze.
*** Papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne stanowiące ekwiwalent kredytów.
**** Pozycja razem finansowanie działalności klientów zawiera pozycję kredyty i pożyczki według wartości nominalnej oraz pozycję papiery wartościowe emitowane przez jednostki niemonetarne.

Razem finansowanie działalności klientów na koniec grudnia 2014 r. wyniosło 121 192,8 mln zł i było wyższe o 11 642,2 mln zł, tj. 10,6%, niż na koniec 2013 r.

Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 49 264,0 mln zł i były wyższe o 4 788,6 mln zł, tj. 10,8%, niż na koniec 2013 r.

Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA w 2007 r., stanowi jedynie 4,3% całego portfela kredytowego Banku.

Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 71 928,8 mln zł i były wyższe o 6 853,6 mln zł, tj. 10,5%, niż na koniec 2013 r. 

Należności i odpisy aktualizujące (mln zł)

 

31.12.2014

31.12.2013

zmiana

Wartość brutto należności (*)

120 458,0

108 853,6

10,7%

Bez utraty wartości

112 255,8

100 940,4

11,2%

Z utratą wartości

8 202,2

7 913,2

3,7%

Odpisy aktualizujące wartość należności

-5 770,4

-5 203,3

10,9%

Odsetki

290,5

287,0

1,2%

Razem wartość netto należności

114 978,1

103 937,3

10,6%

(*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym, należnościami z tytułu leasingu dla klientów, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 6,8% i była lepsza o 0,5 p.p. w porównaniu z końcem 2013 r.

Bilansowy stan odpisów aktualizujących wartość należności na koniec grudnia 2014 r. wyniósł 5 770,4 mln zł.

Struktura walutowa należności od klientów(*)

 

31.12.2014

31.12.2013

zmiana

 

mln zł

struktura

mln zł

struktura

 

Denominowane w złotych

99 594

82,5%

89 461,3

82,0%

11,3%

Denominowane w walutach obcych (**)

21 154,5

17,5%

19 679,3

18,0%

7,5%

Razem

120 748,5

100,0%

109 140,6

100,0%

10,6%

Odpisy aktualizujące wartość należności

-5 770,4

x

-5 203,3

x

10,9%

Razem wartość netto należności

114 978,1

x

103 937,3

x

10,6%

(*) Łącznie z odsetkami i należnościami w drodze.
(**) Łącznie z kredytami indeksowanymi.

W strukturze walutowej należności od klientów dominują należności w złotych, których udział na koniec grudnia 2014 r. wyniósł 82,5%. W należnościach w walutach obcych największy udział miały należności w EUR (59,6%), CHF (24,2%) oraz USD (15,6%).

Struktura należności od klientów według terminów zapadalności(*)

 

31.12.2014

31.12.2013

zmiana

 

mln zł

struktura

mln zł

struktura

 

Bieżące i do 1 miesiąca

18 848,8

15,6%

14 441,7

13,2%

30,5%

Od 1 do 3 miesięcy

3 368,6

2,8%

3 076,5

2,8%

9,5%

Od 3 miesięcy do 1 roku

11 347,1

9,4%

11 092,7

10,2%

2,3%

Od 1 roku do 5 lat

38 136,7

31,6%

35 103,8

32,2%

8,6%

Powyżej 5 lat

48 699,6

40,3%

45 068,3

41,3%

8,1%

Pozostałe

347,7

0,3%

357,6

0,3%

-2,8%

Razem

120 748,5

100,0%

109 140,6

100,0%

10,6%

Odpisy aktualizujące wartość należności

-5 770,4

x

-5 203,3

x

10,9%

Razem wartość netto należności

114 978,1

x

103 937,3

x

10,6%

(*) Łącznie z odsetkami i należnościami w drodze.

W strukturze należności według terminów zapadalności 40,3% stanowią należności o zapadalności powyżej 5 lat (składają się na to głównie kredyty hipoteczne i należności, dla których termin zapadalności upłynął). Informacje o koncentracji kredytów zostały zawarte w Notach Objaśniających nr 28 i 29 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014.