Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Działalność Banku Pekao S.A. i spółek Grupy w przeważającej części prowadzona jest na terytorium Polski, dlatego na wyniki Banku będą miały wpływ przede wszystkim wydarzenia gospodarcze zachodzące w kraju oraz wydarzenia międzynarodowe mające wpływ na gospodarkę krajową.

W 2015 roku dynamika wzrostu gospodarczego powinna utrzymać się na zbliżonym poziomie do 2014 roku (3,3%). Dynamika wewnątrzkrajowa pozostaje pozytywna, a czynnikami wspierającymi wzrost gospodarczy jest oczekiwana dalsza poprawa na rynku pracy, co powinno przełożyć się na wzrost realnego funduszu płac i konsumpcję prywatną, prawdopodobna kontynuacja ożywienia inwestycyjnego, które wspierane będzie napływem funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej UE oraz osłabienie złotego, które dodatkowo wzmacnia konkurencyjność towarów z Polski na rynkach zagranicznych.

Uwzględniając powyższe czynniki, można spodziewać się szybszego wzrostu gospodarczego niż obecnie zakładany, niemniej jednak ryzyka płynące z otoczenia zewnętrznego mogą mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę.

Wśród istotnych zagrożeń zewnętrznych pozostaje kontynuacja spadków cen ropy naftowej, która ma negatywny wpływ na stabilność finansów publicznych Rosji, co w dłuższym horyzoncie czasowym mogłoby zachwiać stabilnością rosyjskiej waluty i w konsekwencji całym systemem finansowym Rosji oraz utrzymanie płynności budżetowej na Ukrainie, które wymaga pomocy finansowej z zewnątrz w wysokości co najmniej około 15 mld USD. Z kolei rok 2015 w wielu krajach unijnych (m.in. Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Grecja) będzie rokiem wyborczym i ewentualna materializacja ryzyka politycznego (wzrost poparcia dla sił radykalnych) mogłaby przełożyć się na sytuację na rynkach finansowych i w gospodarce realnej.

Generalnym zagrożeniem dla gospodarki światowej jest ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego, które mogłoby przełożyć się na niższy popyt na towary z Polski, niższą skłonność do inwestowania wśród przedsiębiorców oraz na niższą skłonność do konsumpcji wśród gospodarstw domowych.

Wymienione powyżej ryzyka skłaniają do ostrożności w formułowaniu prognoz gospodarczych. Silniejszy od zakładanego wzrost dynamiki wewnętrznej polskiej gospodarki jest prawdopodobny pod warunkiem niezmaterializowania się ryzyk zewnętrznych.

W 2015 roku w sektorze bankowym należy oczekiwać nieznacznego wyhamowania tempa wzrostu depozytów, co w przypadku gospodarstw powinno być związane z większą skłonnością do konsumpcji (efekt stabilnej sytuacji na rynku pracy oraz rekordowo niskich stóp procentowych), a w przypadku przedsiębiorstw wolniejszy wzrost depozytów może wynikać z zaangażowania środków w kapitał obrotowy i środki trwałe.

Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła na koniec grudnia 2014 roku 5,5% r/r. Uwzględniając czynniki fundamentalne, w 2015 roku można oczekiwać dalszego, niewielkiego wzrostu kredytów dzięki niskim stopom procentowym i relatywnie stabilnej sytuacji makroekonomicznej. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw w 2015 roku należy oczekiwać utrzymania się relatywnie wysokiego popytu w związku z kontynuacją projektów inwestycyjnych rozpoczętych w 2014 roku oraz nowych inwestycji.

W związku ze zmianami prawnymi w 2015 roku na wyniki banków niekorzystnie będzie wpływać dalsza redukcja stawek interchange widoczna w dochodach banków z tytułu opłat i prowizji związanych z działalnością kartową. Natomiast konsekwencją obniżek stóp procentowych (NBP i rynkowych), które spowodowały zawężenie marży odsetkowej, będzie niekorzystny wpływ na wynik odsetkowy banków.

W zakresie rozwiązań regulacyjno-podatkowych na działalność i wyniki banków w 2015 roku będzie wpływać dalsze zwiększenie obciążeń na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz rekomendacje nadzorcze w zakresie oferowania i rozliczania przez banki produktów bancassurance.

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki sektora bankowego będzie kurs szwajcarskiego franka do złotego. Po decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego, który na początku stycznia 2015 zrezygnował z utrzymywania minimalnego kursu franka do euro na poziomie 1,20, waluta szwajcarska silnie aprecjonowała, również w stosunku do złotego, co z kolei przełożyło się na wzrost rat i wartości kredytów hipotecznych w CHF wyrażonych w złotych. Pogorszenie sytuacji kredytobiorców przyniosło różne propozycje ich wsparcia. Szczegóły finalnych rozwiązań nie są jeszcze znane, jednak mogą one oznaczać wzrost obciążeń sektora bankowego. Należy podkreślić, że ewentualne przyjęte rozwiązania będą miały bardzo niewielki wpływ na wyniki Banku Pekao, ponieważ kredyty hipoteczne w CHF (niemal w całości nabyte w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA w 2007 r.) stanowią znikomy udział w aktywach Grupy.