Dochody z działalności operacyjnej

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte w 2014 r. wyniosły 7 345,7 mln zł i były niższe niż w 2013 r. o 147,9 mln zł, tj. 2,0%, głównie ze względu na niższy wynik pozaodsetkowy, częściowo skompensowany przez wyższy wynik z tytułu odsetek osiągnięty pomimo istotnej presji niższych stóp procentowych. 

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem (mln zł)

 

2014

2013
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

2013

zmiana
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

Przychody z tytułu odsetek

6 225,3

6 680,9

6 774,3

-6,8%

Koszty z tytułu odsetek

-1 764,0

-2 237,0

-2 268,7

-21,1%

Wynik z tytułu odsetek

4 461,3

4 443,9

4 505,6

0,4%

Przychody z tytułu dywidend

8,3

6,7

6,7

23,9%

Przychody z jednostek ujmowanych metodą praw własności

63,2

59,4

59,4

6,4%

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem

4 532,8

4 510

4 571,7

0,5%

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, osiągnięty w 2014 r. wyniósł 4 532,8 mln zł i był wyższy o 22,8 mln zł, tj. 0,5% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2013 r. dzięki wyższym wolumenom w pełni kompensującym negatywny wpływ niższych stóp procentowych, w tym redukcji stopy lombardowej NBP determinującej maksymalne oprocentowanie kredytu. Średnia wysokość WIBOR 3M w 2014 r. wyniosła 2,51% i była o 52 p.b. niższa od średniej w 2013 r., natomiast stopa lombardowa NBP została obniżona z poziomu 4,0% na koniec 2013 r. do poziomu 3,0% na koniec 2014 r. 

Wynik pozaodsetkowy (mln zł)

 

2014

2013
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

2013

zmiana
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

Przychody z tytułu prowizji i opłat

2 536,2

2 635,9

2 655,1

-3,8%

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-492,5

-504,2

-512,3

-2,3%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 043,7

2 131,7

2 142,8

-4,1%

Wynik z działalności handlowej

679,5

755,2

752,8

-10,0%

w tym zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

253,5

308,4

308,4

-17,8%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

89,7

96,7

98

-7,2%

Wynik pozaodsetkowy

2 812,9

2 983,6

2 993,6

-5,7%

Wynik pozaodsetkowy Grupy osiągnięty w 2014 r. wyniósł 2 812,9 mln zł i był niższy o 170,7 mln zł, tj. 5,7% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2013 r., głównie ze względu na niższy wynik z tytułu prowizji i opłat (pozostający pod wpływem niższych stawek interchange obniżających prowizje kartowe, niekorzystnych warunków rynkowych obniżających prowizje z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej a także reformy OFE oraz migracji do kanałów internetowych) i niższy wynik z działalności handlowej, w tym w szczególności ze względu na niższe zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.

 

Poniższa tabela prezentuje wynik z tytułu prowizji i opłat w podziale na główne obszary działalności Grupy.

 

(mln zł)

 

2014

2013
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

2013

zmiana
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 043,7

2 131,7

2 142,8

-4,1%

związanych z działalnością kredytową

446,4

431,8

431,8

3,4%

związanych z działalnością kartową

403,6

455,6

453,5

-11,4%

związanych z działalnością na rynku kapitałowym

363

391

391

-7,2%

pozostałe

830,7

853,3

866,5

-2,6%

Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w 2014 r. wyniósł 2 043,7 mln zł i był niższy o 88,0 mln zł, tj. 4,1% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2013 r., głównie ze względu na niższe prowizje związane z działalnością kartową na skutek redukcji stawek interchange w lipcu 2014 r., oraz niższe prowizje związane z działalnością na rynku kapitałowym.