Działalność bankowa

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Pekao Bank Hipoteczny S.A. – Pekao Bank Hipoteczny

Pekao Bank Hipoteczny, jako specjalistyczny bank hipoteczny, kontynuował w 2014 roku budowanie bezpiecznego portfela kredytowego oraz dążył do utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych, jak również zakupu, budowy, remontu lub modernizacji nieruchomości mieszkaniowych dla osób prywatnych.

Wartość netto portfela kredytowego Pekao Banku Hipotecznego na koniec 2014 roku wyniosła 1 747,2 mln zł (więcej o 118,3 mln zł wobec stanu na koniec 2013 roku). Kredyty udzielone klientom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego stanowią porównywalny udział w strukturze portfela kredytowego.

W 2014 roku w wyniku kontynuacji strategii ukierunkowanej na finansowanie średniej wielkości projektów, wolumen nowych kredytów finansujących nieruchomości komercyjne stanowił 82% łącznej sprzedaży kredytów.

W 2014 roku w ramach drugiego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na Okaziciela Pekao Bank Hipoteczny przeprowadził dwie publiczne emisje listów zastawnych, w tym jedną denominowaną w walucie obcej.