Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W 2014 roku Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu, przyjętego uchwałą nr 2/01 z 26 stycznia 2001 r. zmienionego uchwałą 17/03 z 22 maja 2003 r. oraz uchwałą nr 20/05 z 27 czerwca 2005 r. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku1.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące. Zgodnie z Regulaminem posiedzenia Rady Nadzorczej są dostępne i jawne dla członków Zarządu, z wyjątkiem poświęconych rozpatrywaniu spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Banku lub jego członków, w szczególności powołania lub odwołania Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek wiceprezesów i członków Zarządu Banku, zawieszenia w czynnościach tych osób, ich odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.

Zgodnie ze Statutem Banku i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza corocznie przedkładała Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz zwięzłą ocenę sytuacji Banku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku. Dokumenty te są udostępniane akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem.

Regulamin Rady Nadzorczej, w zgodzie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, przewiduje, że w przypadku zaistnienia konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien powiadomić o tym fakcie pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Bank dysponuje procedurą uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej o ich osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach. Informacje takie są publikowane w raportach bieżących i okresowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 8 posiedzeń, rozpatrzyła 123 informacje, analizy oraz wnioski i podjęła 42 uchwały.

 

1 Rada Nadzorcza Uchwałą nr 10/15 z dnia 6 lutego 2015 r. uchwaliła nowy Regulamin Rady Nadzorczej.