Funkcjonowanie Zarządu

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zasady i tryb pracy Zarządu zostały ustalone w Regulaminie Zarządu Banku Pekao S.A., przyjętym uchwałą Zarządu Banku nr 101/VI/03 z 3 czerwca 2003 r. Uchwałą nr 480/XII/2014 z 22 grudnia 2014 r.

Zarząd Banku uchwalił nowy Regulamin Zarządu Banku. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku.

Podstawą zarządzania Bankiem jest profesjonalizm, wiarygodność oraz poufność. Stosunki z klientami cechuje rzetelność i uczciwość oraz postępowanie zgodne z obowiązującym prawem. Wartości te stanowią podstawę obowiązującego w Banku Kodeksu Postępowania Grupy Pekao oraz Karty Zasad Grupy UniCredit.

Obowiązkiem każdego członka Zarządu Banku jest podejmowanie działań, które mają na celu interes Banku. Zgodnie z obowiązującym w Banku Kodeksem Postępowania Grupy Pekao od każdego członka Zarządu Banku oczekuje się uczciwości i lojalności na rzecz realizacji wspólnych celów oraz poszanowania i roztropnego korzystania z dóbr i zasobów Banku.

Ponadto członkom Zarządu Banku zabrania się podejmowania takich decyzji lub działań, które powodowałyby konflikt interesów, albo które byłyby sprzeczne z interesami Banku lub były nie do pogodzenia z obowiązkami służbowymi. Członek Zarządu Banku jest obowiązany poinformować Radę Nadzorczą o powstaniu sytuacji, w której mógłby wystąpić lub wystąpił konflikt interesów.

Członek Zarządu Banku, który spotkał się z żądaniami korzyści w jakimkolwiek wymiarze lub o jakimkolwiek charakterze ze strony pracowników lub przedstawicieli kontrahentów, winien bezzwłocznie poinformować o tym Radę Nadzorczą.

Regulamin Zarządu określa sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku. Zgodnie z Regulaminem, kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd wymagają w szczególności:

 • strategia rozwoju Banku,
 • plany finansowe, sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej,
 • projekt podziału zysku (pokrycia strat) Banku,
 • zasady i sposób realizacji: polityki inwestycyjnej, polityki zarządzania aktywami i pasywami, polityki kredytowej, polityki kadrowej, płacowej i socjalnej, polityki stóp procentowych,
 • sprawy dotyczące nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 • sprawy dotyczące struktury organizacyjnej Centrali oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,
 • regulaminy funduszy specjalnych,
 • tworzenie i przystępowanie przez Bank do spółek oraz zbywanie udziałów (akcji) w przypadku inwestycji o długotrwałym i strategicznym charakterze,
 • zakładanie i przystępowanie do stowarzyszeń i fundacji,
 • sprawy przekazane Zarządowi Banku przez Radę Nadzorczą,
 • sprawy dotyczące udziału pracowników Banku w radach nadzorczych spółek, w których występuje zaangażowanie kapitałowe Banku,
 • przyjęcie i przedstawienie Radzie Nadzorczej raportu dotyczącego powiadomień o poważnych nadużyciach.

Ponadto Zarząd Banku rozpatruje kolegialnie wszystkie sprawy wnoszone do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą oraz sprawy wnoszone przez Zarząd Banku pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Banku, który zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, prezentuje stanowisko Zarządu wobec innych organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa i wydaje regulacje wewnętrzne. Prezes może upoważnić inne osoby do wydawania przepisów wewnętrznych.

W 2014 roku Zarząd Banku odbył 53 posiedzenia i podjął 491 uchwał.