Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu Banku

Dodaj do mojego raportu
Następny rozdział

Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy Banku wyniósł 262 470 034 zł i nie uległ zmianie do dnia przekazania raportu. Kapitał zakładowy Banku dzielił się  a 262 470 034 akcji następujących serii:

137 650 000

akcji serii A

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

7 690 000

akcji serii B

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

10 630 632

akcji serii C

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

9 777 571

akcji serii D

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

373 644

akcji serii E

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

621 411

akcji serii F

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

603 377

akcji serii G

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

359 840

akcji serii H

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

94 763 559

akcji serii I

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa.

Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku:

 

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

nazwa akcjonariusza

na dzień przekazania raportu

31 Grudnia 2014

31 grudnia 2013

UniCredit S.p.A.

131 497 488

50,1

131 497 488

50,1

131 497 488

50,1

Aberdeen Asset Management PLC

n/d

n/d

n/d

n/d

13 194 683

5,03

Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%)

130 972 546

49,9

130 972 546

49,9

117 777 863

44,87

Razem

262 470 034

1

262 470 034

1

262 470 034

1

Głównym akcjonariuszem Banku od sierpnia 1999 roku pozostaje UniCredit S.p.A. Na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadał on 50,10% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, a pozostali akcjonariusze 49,90%. W związku z tym, iż pozostali akcjonariusze indywidualnie nie przekraczają progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, nie podlegają obowiązkom informacyjnym w zakresie posiadania akcji.

W dniu 8 stycznia 2014 roku w raporcie bieżącym nr 1/2014 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Aberdeen Asset Management PLC (i/lub działający w imieniu swoim oraz podmiotów zależnych), z siedzibą w Aberdeen, o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku w wyniku zbycia 50 000 akcji w Banku, które nastąpiło w dniu 3 stycznia 2014 roku. Przed zbyciem powyższych akcji Aberdeen Asset Management PLC posiadał 13 121 767 akcji Banku, stanowiących 5,0% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Po dokonanej transakcji Aberdeen Asset Management PLC posiadał 13 071 767 akcji Banku, tj. 4,98% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Grupą inwestorów finansowych o znaczącym zaangażowaniu w kapitale Banku są polskie otwarte fundusze emerytalne (OFE). Zgodnie z informacjami zawartymi w ich publicznie dostępnych sprawozdaniach finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku OFE łącznie posiadały 15,0% akcji Banku.

Zaangażowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w akcje Banku Pekao S.A.:

NAZWA AKCJONARIUSZA

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

 

31 GRUDNIA 2014

31 GRUDNIA 2013

Aviva OFE Aviva BZ WBK

11 620 872

4,43%

12 483 565

4,76%

ING OFE

5 464 868

2,08%

6 998 757

2,67%

OFE PZU „Złota Jesień” *

5 641 651

2,05%

5 226 351

1,99%

OFE MetLife

3 307 948

1,26%

3 853 470

1,47%

AXA OFE

2 873 652

1,09%

2 946 264

1,12%

Generali OFE

2 212 642

0,84%

2 289 234

0,87%

PKO BP Bankowy OFE **

2 199 597

0,84%

2 871 436

1,09%

Allianz Polska OFE ***

1 824 961

0,7%

1 846 130

0,7%

Nordea OFE

1 685 090

0,64%

1 814 005

0,69%

Aegon OFE

1 742 820

0,66%

1 746 507

0,67%

OFE Pocztylion

797 022

0,3%

892 812

0,34%

Razem

39 371 123

15,0%

42 968 533

16,37%

Źródło: Raporty OFE – roczne struktury aktywów Funduszy; cena zamknięcia akcji Banku Pekao S.A. z końca okresu.
* W dniu 12 września 2014 roku nastąpiła zmiana nazwy otwartego funduszu emerytalnego Amplico na MetLife.
** Aktywa prezentowane łącznie dla PKO BP Bankowy oraz OFE Polsat. W dniu 19 lipca 2013 roku nastąpiło przejęcie OFE Polsat przez PKO BP Bankowy.
*** Aktywa prezetnowane łącznie dla Allianz Polska OFE oraz OFE Warta. W dniu 19 września 2014 roku nastąpiło przeniesienie aktywów OFE Warta do Allianz Polska OFE.