Kierunki działania i priorytety biznesowe

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank Pekao S.A. jest bankiem uniwersalnym, skoncentrowanym na prowadzeniu działalności biznesowej na rynku polskim. Celem strategicznym Banku jest dalszy rozwój biznesu i dynamiczny wzrost dzięki wykorzystaniu silnej pozycji kapitałowej i płynnościowej, przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dalszej poprawie efektywności kosztowej. Bank dąży do wzrostu udziału w dochodach sektora poprzez wzmocnienie pozycji rynkowej w obszarach o największym potencjale tworzenia wartości.

Filozofia Banku bazuje na podejściu zorientowanym na klienta, dostosowując ofertę produktową i model operacyjny do zmieniających się potrzeb klienta, mającym na celu budowanie długoterminowej relacji z klientem, co pozwoli na zapewnienie trwałego wzrostu biznesu.

Model biznesowy Banku oparty jest na segmentacji klientów, wyodrębniając następujące grupy klientów:

  • klienci indywidualni - wydzielone zostały segmenty klientów detalicznych, zamożnych oraz bankowości prywatnej. Podział dokonywany jest na podstawie miesięcznych wpływów na rachunek lub aktywów w zarządzaniu. Każdy z segmentów posiada swój model biznesowy dopasowany do potrzeb klientów,
  • małe i mikro przedsiębiorstwa (SME) - klienci obsługiwani są przez doradców klienta przy wsparciu specjalistów produktowych. Obsługa prowadzona jest w uniwersalnych oddziałach detalicznych, a także w wyspecjalizowanych Centrach Klienta Biznesowego. Klientom oferowane są profesjonalne produkty i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta,
  • klienci korporacyjni - wydzielone zostały segmenty średnich i dużych firm. Podział dokonywany jest z uwzględnieniem obrotów, sektorów gospodarki, typu własności (prywatna/publiczna, krajowa/międzynarodowa, inne). Klienci obsługiwani są przez doradców klienta przy wsparciu specjalistów produktowych, co pozwala na optymalizację poziomu usług i kosztów obsługi. Doradcy klienta koncentrują się na zapewnieniu wysokiej jakości usługi, efektywnej obsługi przy zastosowaniu najlepszych praktyk i zintegrowanych narzędzi zarządzania sprzedażą.

Bank oferuje konkurencyjne na rynku polskim produkty i usługi, wysoki poziom obsługi klientów oraz doskonale rozwiniętą sieć oddziałów i bankomatów z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, a także z profesjonalnym centrum obsługi telefonicznej oraz konkurencyjną platformą bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikro firm.

Dzięki skali prowadzonej działalności, mocnej strukturze kapitałowej i płynnościowej oraz sile bilansu, charakteryzującego się wysokim poziomem współczynnika wypłacalności i wysoką nadwyżką depozytów w stosunku do udzielonych kredytów, Bank posiada przewagi konkurencyjne, które pozwalają na skuteczne konkurowanie na rynku.


Kierunki działania i priorytety biznesowe na rok 2015

Działania Banku będą prowadzone zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez plan rozwoju na lata 2014-2020.

Plan ten bazuje na analizie trendów demograficznych, oczekiwanych zmian w preferencjach klientów oraz zmian, którym będzie podlegał sektor bankowy. Na sytuację konkurencyjną sektora bankowego w najbliższych latach będą miały wpływ takie czynniki, jak stabilizacja wielkości populacji i zmiana jej struktury wiekowej, wzrost liczby ubankowionych konsumentów oraz postępująca akumulacja aktywów w grupie konsumentów zamożnych. Liczba klientów korzystających ze zdalnych kanałów dostępu będzie rosła, ale klienci korzystający z usług w oddziałach pozostaną znaczącą grupą również w ostatnich latach objętych planowaniem.

W 2015 roku Bank będzie koncentrować się na dalszym rozwoju działalności biznesowej oraz umocnieniu pozycji rynkowej przy jednoczesnym utrzymaniu wypracowanych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dalszej poprawie efektywności działania.

Kontynuacja ożywienia gospodarczego, a w efekcie dalsza poprawa na rynku pracy, powinny pozwolić na kontynuację wzrostu popytu na kredyt. Bank zamierza zwiększyć akcję kredytową oraz umocnić pozycję rynkową w strategicznych obszarach.

W segmencie klienta indywidualnego Bank będzie kontynuował sprzedaż kredytów konsumenckich oraz złotowych kredytów hipotecznych, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w sprzedaży tych produktów, poprzez skuteczne i sprawne dostosowywanie oferty do potrzeb klientów, przy zachowaniu zasad etycznego kredytowania i racjonalnego poziomu ryzyka. W celu jak najlepszego dopasowania oferty do wymagań klientów, Bank będzie kontynuował rozbudowę systemu CRM oraz wielomodułowych narzędzi analitycznych. Jednocześnie Bank będzie rozwijał sprzedaż produktów kredytowych w zdalnych kanałach dystrybucji.

W segmencie klienta biznesowego Bank będzie dążył do umocnienia wiodącej pozycji w finansowaniu przedsiębiorstw, w usługach bankowości transakcyjnej oraz w organizacji i obsłudze emisji obligacji korporacyjnych. Bank zamierza pozostać wiodącym partnerem sektora publicznego, uczestnicząc w finansowaniu dużych projektów infrastrukturalnych oraz wspierając rozwój polskich miast.

Dbając o zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów korporacyjnych oraz małych i mikro firm, Bank będzie stale rozwijał kompleksową ofertę oraz dostarczał innowacyjne produkty bankowe, które spełnią najwyższe wymagania klientów.

Celem Banku jest ugruntowanie pozycji najbardziej rozpoznawalnego banku dla klientów korporacyjnych w Polsce dzięki profesjonalizmowi, osiąganemu poziomowi satysfakcji klientów oraz tworzeniu wartości dla klienta. Działania Banku Pekao S.A. na rynku usług finansowych będą podporządkowane budowaniu wartości dla klientów i podnoszeniu poziomu ich satysfakcji ze świadczonych usług poprzez jak najlepsze zaspokajanie ich potrzeb, stałe doskonalenie jakości obsługi i dostarczanie klientom prostych i przystępnych rozwiązań, które umożliwią im osiąganie zamierzonych celów finansowych.

Bank będzie kontynuował pozyskiwanie nowych klientów, konsekwentnie dążąc do zwiększenia liczby obsługiwanych klientów we wszystkich segmentach klientowskich.

W odpowiedzi na zmieniające się preferencje klientów oraz w celu optymalizacji efektywności komercyjnej Bank będzie kontynuował rozwój zdalnych kanałów dystrybucji (multichannels), w tym bankowości internetowej oraz mobilnej, wykorzystując nowatorskie rozwiązania dostępne na rynku. Bank będzie nadal rozwijał system PeoPay umożliwiający dokonywanie płatności mobilnych i akceptację płatności mobilnych, koncentrując się na zwiększeniu liczby użytkowników.