Klienci korporacyjni

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank Pekao S.A. zajmuje czołową pozycję na rynku obsługi finansowej klientów korporacyjnych i posiada jedną z najszerszych ofert produktowych na rynku. Oferta Banku dostosowywana jest do potrzeb klientów i zmieniających się warunków rynkowych.

W 2014 roku działania Banku w obszarze klientów korporacyjnych koncentrowały się na wzmocnieniu bazy klientowskiej oraz rozszerzaniu oferty produktowej.

Bankowość transakcyjna

Bank zajmuje wiodącą pozycję rynkową w zakresie kompleksowej oferty usług i produktów skierowanej do klientów bankowości transakcyjnej a nagrody od niezależnych instytucji oceniających potwierdzają wysoką jakość oferowanych usług.

W celu upowszechnienia produktów podnoszących poziom bezpieczeństwa obrotu gospodarczego Bank wprowadził nowe, wystandaryzowane wzory umów o prowadzenie rachunków zastrzeżonych i powierniczych. Tego typu rachunki wykorzystywane są do realizacji rozliczeń pieniężnych w ramach szerokiego zakresu zawartych kontraktów handlowych lub projektów inwestycyjnych. Bank jako strona niezależna nadzoruje prawidłowość wydatkowania środków zgromadzonych na rachunku zastrzeżonym lub powierniczym, zabezpieczając interesy stron transakcji, zgodnie z warunkami podpisanej umowy. Wprowadzając nową dokumentację, zapewniono jednocześnie dużą elastyczność w zakresie możliwości nadania umowie indywidualnego charakteru, tj. dostosowania warunków do rodzaju transakcji i oczekiwań klienta.

W ramach wdrażania przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych Nowego Modelu Rozrachunku Bank od trzeciego kwartału 2014 roku pełni funkcję Banku Płatnika Członków Izby i jest jednym z ośmiu banków uczestniczących w rozliczeniach transakcji kupna/sprzedaży energii na Towarowej Giełdzie Energii. Współpraca z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych umożliwiła Bankowi pozyskanie nowych wolumenów płatności w ramach rozliczeń w Nowym Modelu Rozrachunku zarówno od obecnych, jak i przyszłych klientów – członków Izby.

W 2014 roku Bank wprowadził specjalną wizualizację kart AGRO dla kart MasterCard Corporate Prepaid Pekao, która pogłębia budowanie świadomości marki Banku w sektorze rolniczym. W 2014 roku Bank odnotował wzrost liczby wydanych kart przedpłaconych o 118% w porównaniu z 2013 rokiem.

Klienci korporacyjni Banku korzystają z najszerszej oferty walut na rynku do realizacji przelewów, co pozwala na zmniejszenie liczby przewalutowań, skrócenie czasu rozrachunku i usprawnienie procesu zarządzania płynnością finansową.

Usługi powiernicze

W obszarze usług powierniczych klientami Banku są krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne, a także instytucje niefinansowe.

Bank świadczy usługi polegające między innymi na rozliczaniu transakcji zawieranych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, obsłudze płatności dywidend i odsetek oraz pełni funkcję depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Bank pozyskał w 2014 roku nowych klientów z segmentu funduszy inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych, a wartość przechowywanych aktywów zwiększyła się dzięki pozyskaniu jednego z największych globalnych banków powierniczych. Bank utrzymał pozycję lidera, obsługując ponad 50% programów w zakresie obsługi kwitów depozytowych.

Finansowanie handlu

W 2014 roku w obszarze finansowania handlu Bank Pekao S.A. odnotował znaczący wzrost obrotów. Wolumeny obrotów w usłudze eFinancing wzrosły w 2014 roku o 23% w porównaniu z 2013 rokiem, a udział rynkowy Banku wyniósł 25%.

Oferowane produkty finansowania handlu są również dostępne w systemie bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. W 2014 roku nastąpiła integracja systemów operacyjnych Banku z platformą EDI, co umożliwiło klientom finansowanie wierzytelności na podstawie faktur elektronicznych. Platforma EDI dostępna jest w usłudze eFinancing oraz Kredyt Zaliczka.

Kolejną innowacją Banku w zakresie finansowania wierzytelności było wdrożenie nowych modeli obsługi łańcucha dostaw z pełną kontrolą finansowanych faktur przez dłużnika. Bank stał się partnerem wspierającym kontrahentów klienta.

Aktywność Banku w zakresie wystawianych gwarancji oraz poprawa koniunktury na rynku usług budowlanych przyczyniły się do wzrostu obrotu na portfelu gwarancji wystawianych na zlecenie klientów korporacyjnych oraz segmentu SME o 72,5% w 2014 roku. Wzrost obrotu był dodatkowo wspierany wprowadzonymi do oferty gwarancjami zabezpieczającymi zwrot podatku VAT, wykonanie koncesji na obrót paliwami i zapłatę podatków od towarów wrażliwych oraz gwarancjami czynszowymi.

W 2014 roku wolumen akredytyw importowych wystawionych w Banku wzrósł o 50,8% w porównaniu do 2013 roku dzięki zwiększonej aktywności importowej kluczowych klientów Banku w sektorze sprzedaży detalicznej oraz zabezpieczenia instrumentami dokumentowymi importu surowców oraz artykułów chemicznych.

PekaoBiznes24

System bankowości elektronicznej PekaoBiznes24 oferujący szeroki zakres usług oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa i elastyczności zarządzania dostępami dedykowany jest dużym przedsiębiorstwom, korporacjom oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Na koniec 2014 roku z systemu PekaoBiznes24 korzystało ponad 14,3 tys. klientów.

PekaoBiznes24 oferuje klientom korporacyjnym Banku:

 • wygodny dostęp online do szerokiej i nowoczesnej oferty produktowej, w tym do produktów bankowości transakcyjnej, finansowania handlu, platformy wymiany walut, zakładania lokat i obsługi transakcji leasingowych,
 • szybkość i wydajność przetwarzania transakcji,
 • różne typy raportów, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów,
 • najwyższy standard bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu najnowszych metod zabezpieczania systemu, w tym zabezpieczeń opartych o rozwiązania biometryczne,
 • przyjazną dla użytkownika, intuicyjną nawigację w systemie,
 • otwartą architekturę, pozwalającą na integrację z różnymi systemami ERP/finansowo-księgowymi.

W ramach ciągłego rozwoju systemu bankowości internetowej PekaoBiznes24 w 2014 roku klientom udostępniono m.in.:

 • w pełni elektroniczne, nowe wnioski służące do zarządzania dostępem do systemu PekaoBiznes24 przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu, dzięki którym klienci mogą zdefiniować zakres uprawnień do korzystania z systemu swoim pracownikom,
 • nowy interaktywny formularz PDF służący do konfiguracji dostępu do systemu PekaoBiznes24, który zastąpił szereg odrębnych dokumentów,
 • możliwość dostosowania pulpitu do indywidualnych wymagań użytkownika (concept one – click).

Na koniec 2014 roku 2 tys. klientów korzystało z wniosków elektronicznych a 97% wniosków było przetworzonych w pełni automatycznie.

W 2014 roku wzrosła liczba przelewów przychodzących oraz liczba i wolumen przelewów SEPA odpowiednio o 30%, 57% i 42% w porównaniu do 2013 roku, co świadczy o popularności tej formy rozliczeń i atrakcyjności oferty Banku pod względem zapewnienia płynności rozliczeń, dogodnych godzin granicznych i funkcjonalności systemu bankowości elektronicznej.

Bank odnotował również wzrost liczby i wolumenu zewnętrznych płatności krajowych odpowiednio o 14% i 10% w porównaniu do 2013 roku. W tym samym okresie rynek zanotował około 5% wzrost liczby i wolumenu płatności krajowych.

Bankowość inwestycyjna, finansowanie strukturyzowane i nieruchomości komercyjne

Rok 2014 był dla Banku rekordowym pod względem liczby i wolumenu transakcji finansowania strukturyzowanego nieruchomości komercyjnych. Dynamika wolumenu nowych umów kredytowych wyniosła 44% w porównaniu do 2013 roku. Bank uczestniczył w transakcjach ze wszystkich sektorów rynku, tj. nieruchomości, energetyki, mediów, branży paliwowej, wydobywczej. Bank udzielał kredytów na rozwój i ekspansję przedsiębiorstw, budowę nowych obiektów oraz refinansował kredyty udzielone przez innych kredytodawców.

Bank wprowadził do oferty rachunki powiernicze dla deweloperów sektora mieszkaniowego. Część transakcji finansowania nieruchomości komercyjnych była realizowana w strategicznym partnerstwie z Pekao Bankiem Hipotecznym, gdzie Bank zapewnia prowadzenie relacji z klientami i strukturyzację transakcji, a Pekao Bank Hipoteczny zapewnia korzystne refinansowanie w formie emisji listów zastawnych.

W zakresie finansowania konsorcjalnego Bank pełnił rolę wiodącego organizatora w kilkunastu transakcjach zawartych w 2014 roku.

W 2014 roku Bank uczestniczył w finansowaniu m.in następujących projektów:

 • wydobycie ropy ze złoża położonego na Morzu Bałtyckim, całkowita kwota finansowania wynosi 1 mld zł a udział Banku 333 mln zł,
 • udział w kredycie udzielonym wiodącemu polskiemu przedsiębiorstwu z branży wydobywczej, całkowita kwota finansowania wynosi 2,5 mld USD a udział Banku 200 mln USD,
 • udział w kredycie konsorcjalnym udzielonym jednemu z liderów rynku mediowego, całkowita kwota finansowania wynosi 3 mld zł a udział Banku 200 mln zł,
 • budowa terminala kontenerowego, całkowita kwota finansowania wynosi 290 mln EUR a udział Banku 49,9 mln EUR,
 • budowa galerii handlowej w Krakowie, całkowita kwota finansowania i udział Banku 304 mln zł,
 • budowa centrum handlowego w Gdańsku, całkowita kwota finansowania wynosi 139 mln EUR, a udział Banku 104 mln EUR.

Rynek finansowy i emisje papierów dłużnych

W 2014 roku rozszerzono ofertę Banku o produkty zabezpieczające ryzyko zmian cen towarów skierowane zarówno do firm handlowych zajmujących się obrotem towarami, jak również przedsiębiorstw, które wykorzystują je w cyklu produkcyjnym lub świadczone przez nie usługi powiązane są ze światowym rynkiem towarowym. Bank zaoferował klientom opcje towarowe typu plain vanilla i azjatyckiego na 23 indeksy bazowe.

W obszarze Treasury dokonano optymalizacji struktury sił sprzedaży (corporate sales force), co pozwoliło zwiększyć efektywność działania i umożliwiło skuteczniejsze dotarcie z ofertą produktów skarbowych do potencjalnych klientów.

W 2014 roku kontynuowano rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji poprzez rozszerzenie funkcjonalności platformy transakcyjnej AutoDealing o transakcje FX Forward oraz FX Swap i konsekwentnie upowszechniano dostęp do tych kanałów klientom zainteresowanym wymianą walutową i lokowaniem nadwyżek finansowych online.

W obszarze organizacji i obsługi komercyjnych papierów dłużnych Bank utrzymał I miejsce z ponad 21% udziałem w rynku według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku (dane na podstawie biuletynu Rating&Rynek publikowanego przez Fitch Polska).

Pozycja rynkowa Banku na koniec 2014 roku w poszczególnych kategoriach kształtowała się następująco:

 • II miejsce w rynku obligacji korporacyjnych i obligacji przychodowych przedsiębiorstw (z terminem zapadalności powyżej 365 dni) z ponad 25% udziałem rynkowym,
 • II miejsce w segmencie krótkoterminowych papierów dłużnych z ponad 18% udziałem rynkowym,
 • II miejsce w rynku obligacji komunalnych (powyżej 365 dni) z ponad 27% udziałem rynkowym.

W obszarze emisji komercyjnych papierów dłużnych Bank uplasował średnioterminowe obligacje na łączną kwotę około 2,2 mld zł, wśród których na szczególną uwagę zasługują następujące transakcje:

 • emisja 5-letnich obligacji na łączną kwotę 1,75 mld zł dla podmiotu z sektora energetycznego. Bank pełnił rolę agenta oraz dealera. Była to największa emisja obligacji korporacyjnych przeprowadzona w 2014 roku na polskim rynku,
 • emisja 2 serii obligacji detalicznych na łączną kwotę 300 mln zł, przeprowadzanych w trybie publicznym dla podmiotu z branży paliwowej, skierowanych do klientów indywidualnych w Polsce. W tej transakcji Bank pełnił rolę globalnego koordynatora. Uczestnikiem emisji były podmioty z Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz UniCredit CAIB Poland S.A.

Kompleksowa obsługa jednostek sektora finansów publicznych

Bank konsekwentnie umacnia pozycję lidera rynku w zakresie finansowania oraz obsługi bieżącej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Łączny wolumen nowych transakcji sektora publicznego sfinansowanych przez Bank w 2014 roku wyniósł ponad 2,6 mld zł.

W 2014 roku Bank sfinansował projekty użyteczności publicznej na łączną kwotę blisko 1,1 mld zł oraz sfinansował inwestycje w wysokości 1,5 mld zł budżetów największych polskich miast, województw i jednostek im podległych. Bank sfinansował m.in. następujące projekty:

 • zakup, naprawa i modernizacja taboru kolejowego regionalnej kolei na Mazowszu,
 • budowa szpitala psychiatrycznego w Drewnicy,
 • budowa nowoczesnego stadionu w Zabrzu,
 • modernizacja akademików w Krakowie w formule partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • rozbudowa i modernizacja Regionalnego Portu Lotniczego w województwie warmińsko-mazurskim,
 • rozbudowa sieci szerokopasmowego internetu w województwie kujawsko-pomorskim,
 • rewitalizacja Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu.

Współpraca z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami finansowymi

Bank utrzymuje stosunki korespondenckie z 2,3 tys. bankami zagranicznymi i krajowymi (według liczby wymienionych kluczy swiftowych).

Na koniec 2014 roku Bank utrzymywał 75 rachunków nostro w 29 krajach i 55 bankach. Bank prowadził 304 rachunki loro i bieżące dla zagranicznych i krajowych podmiotów finansowych, w tym 223 rachunki loro na rzecz 210 klientów zagranicznych (banki i inne instytucje finansowe) z 48 krajów oraz 42 rachunki bieżące dla 39 zagranicznych podmiotów finansowych.

Bank pośredniczy również w realizowaniu transakcji na rzecz klientów innych banków krajowych, prowadząc 39 rachunków loro dla 13 banków polskich i utrzymując 7 rachunków walutowych nostro w 2 bankach polskich, służących do rozliczeń świadczeń emerytalno-rentowych ZUS oraz operacji powierniczych. Bank świadczy także usługi dla banków polskich i oddziałów banków zagranicznych w Polsce w zakresie kupna-sprzedaży zagranicznych i krajowych znaków pieniężnych.

Bank osiągnął wysoki wskaźnik STP (straight through processing) zrealizowanych transakcji klientowskich i międzybankowych, co zaowocowało otrzymaniem nagród od korespondentów nostro.

Współpraca z klientami międzynarodowymi

W 2014 roku Bank uczestniczył w projekcie „Internacjonalizacja klientów grupowych" realizowanym w Grupie UniCredit, który wspiera rozwój współpracy z klientami międzynarodowymi i obsługę biznesu międzynarodowego w Europie.

W ramach tego projektu Bank wyodrębnił ponad 1,2 tys. klientów i zintensyfikował działania sprzedażowe wobec tej grupy klientów w celu istotnego rozszerzenia zakresu współpracy. Podobne działania Banku skierowane były również do potencjalnych klientów, co przełożyło się na pozyskanie nowych międzynarodowych klientów korporacyjnych.