Kodeks Postępowania Grupy Pekao

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Wyrazem szczególnej dbałości Banku o przestrzeganie przyjętych standardów jest opracowanie i wdrożenie Kodeksu Postępowania Grupy Pekao („Kodeks").

Kodeks to zbiór zasad wskazujących właściwy sposób podejmowania decyzji oraz prawidłowe zachowanie w konkretnej sytuacji. Określa on obowiązki i odpowiednią postawę oczekiwaną od pracowników tj. od wszystkich osób pozostających z Bankiem Pekao S.A. lub innym Podmiotem Prawnym należącym do Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. („Grupa") w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w tym członków organów statutowych Spółek wchodzących w skład Grupy („Spółka").

Przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie jest gwarancją postępowania zgodnie z wartościami, misją i kulturą korporacyjną Grupy oraz wyrazem zachowania najwyższych standardów przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, świadczeniu usług i ochronie reputacji Grupy.

Kodeks wskazuje zasady postępowania pracowników, dążąc do połączenia misji Spółek z wyzwaniami codziennej pracy. Zasady zawarte w Kodeksie powinny stale towarzyszyć pracownikom, ponieważ pomagają im w zapewnieniu zgodności działań z przepisami prawa, rekomendacjami organów nadzoru, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu od każdego pracownika oczekuje się etycznego działania, uczciwości i lojalności, podejścia sprzyjającego współpracy w osiąganiu celów Grupy, poszanowania dóbr Spółki i roztropnego z nich korzystania, a w szczególności:

 • wykonywania przydzielonych zadań na najwyższym poziomie profesjonalizmu, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania klientów, oraz unikania zachowań, które mogłyby zostać zinterpretowane niejednoznacznie lub niezgodnie z intencją,
 • działania w najlepiej pojętym interesie klientów,
 • stosowania się do obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji organów nadzoru,
 • przestrzegania postanowień Kodeksu oraz innych przepisów wewnętrznych.

Kodeks wskazuje również, że od osób zarządzających pracownikami oczekuje się, aby podejmowały wszelkie możliwe kroki dla zapewnienia zgodności działań pracowników zarządzanej przez siebie struktury z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami organów nadzoru, przepisami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania.

Najważniejsze zasady Kodeksu Postępowania Grupy Pekao dotyczą:

 • ochrony reputacji Grupy,
 • utrzymania w miejscu pracy atmosfery zgodniej z podstawowymi normami etycznymi,
 • ochrony informacji,
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • uczciwej konkurencji,
 • przeciwdziałania nadużyciom związanym z obrotem instrumentami finansowymi,
 • zapobiegania konfliktom interesów (w tym odpowiedniego zarządzania konfliktami interesów, których wyeliminowanie nie jest możliwe),
 • przeciwdziałania korupcji,
 • zachowania przyjętych standardów komunikacji,
 • ochrony aktywów,
 • nieprzekraczania powierzonych uprawnień służbowych.