Komitety Rady Nadzorczej

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz w ramach prac komitetów problemowych ds. audytu, ds. wynagrodzeń i ds. finansów. Skład osobowy komitetów został przedstawiony w Oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Komitet ds. Audytu działa w oparciu o art. 9e. ust. 2 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (ustawa o biegłych rewidentach).

Komitet ds. Audytu wspiera Radę Nadzorczą w wypełnianiu jej obowiązków w zakresie nadzoru dotyczących w szczególności prawidłowości i efektywności mechanizmów kontroli wewnętrznej stosowanych w Banku, w tym identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykami, zgodności z przepisami prawa i procedurami regulującymi działalność Banku, prawidłowości stosowania zasad rachunkowości do opracowania sprawozdań finansowych, zapewnienia niezależności biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego Banku i oceny zasobów Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Zadania Komitetu ds. Audytu określa art. 86 ust. 7 i 8 ustawy o biegłych rewidentach. Szczegółowy zakres kompetencji Komitetu został ustalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 9/12 z dnia 8 marca 2012 r.2

Do zadań Komitetu ds. Audytu należą w szczególności:

  • ocena skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku,
  • ocena istotnych wniosków wynikających z prac Audytu Wewnętrznego oraz kontroli i inspekcji przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne, nadzorowanie działań naprawczych,
  • rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku i ocena współpracy z biegłym rewidentem,
  • badanie procesu opracowywania sprawozdań finansowych.

Komitet ds. Audytu składa się z pięciu członków wybranych spośród członków Rady Nadzorczej, w tym trzech niezależnych.

Posiedzenia Komitetu ds. Audytu odbywają się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku, a daty tych posiedzeń zbiegają się w czasie z kluczowymi datami w cyklu sprawozdawczym Banku i analizą rocznego planu audytu wewnętrznego.

W 2014 roku Komitet Audytu odbył 5 spotkań (27 lutego, 30 kwietnia, 31 lipca, 5 listopada i 12 grudnia).

W posiedzeniach Komitetu uczestniczą Prezes Zarządu oraz inni członkowie kierownictwa, jeśli omawiane tematy dotyczą spraw z zakresu ich odpowiedzialności. Komitet odbywa również – bez obecności Zarządu –spotkania z biegłym rewidentem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku.

Komitet ds. Wynagrodzeń działa na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 24 stycznia 2000 roku, na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej3 oraz na podstawie Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń przyjętego przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 13 grudnia 2013 roku.

Do najważniejszych zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku w rozumieniu § 28 ust. 1 Uchwały nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku, związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji, w szczególności w sprawach:

  • ustalania wynagrodzeń dla Członków Zarządu Banku;
  • polityki wynagradzania kadry menedżerskiej Banku;
  • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb.

Komitet ds. Finansów działa na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 26 września 2002 roku; jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań finansowych Banku.

Członkowie Komitetu mają prawo do korzystania z profesjonalnych doradców, powoływanych na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. Doradcy są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych  w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Komitetu.

Roczne sprawozdania z działalności Komitetów są dostępne dla akcjonariuszy.

2 Uchwałą Rady Nadzorczej nr 41/14 z dnia 12 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza ustaliła nowy zakres kompetencji Komitetu ds. Audytu.

3 Zgodnie z nowym Regulaminem Rady Nadzorczej przyjętym Uchwałą nr 10/15 z dnia 6 lutego 2015 r. Rada Nadzorcza powołuje Komitet ds.Nominacji i Wynagrodzeń