Kompetencje Rady Nadzorczej

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie Banku, należą w szczególności następujące sprawy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz ocena sprawozdania finansowego Banku za ubiegły rok obrotowy,
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku oraz ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy,
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa wyżej, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za miniony rok obrotowy,
 • występowanie z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Banku oraz – na wniosek Prezesa Zarządu – wiceprezesów i członków Zarządu Banku,
 • zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku,
 • ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,
 • opiniowanie wieloletnich programów rozwoju i rocznych planów finansowych Banku,
 • opiniowanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzeniai przystępowania Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długotrwały i strategiczny,
 • wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych Banku,
 • uchwalanie – na wniosek Zarządu Banku – regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie Banku,
 • zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza dwa miliony złotych,
 • zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku,
 • zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących zlecania innym podmiotom usług (outsourcing) w strategicznych obszarach działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku zlecania usług o wartości nie mniejszej niż jeden milion euro.