Koszty z działalności operacyjnej

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Koszty z działalności operacyjnej osiągnięte w 2014 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 3 425,5 mln zł. Były one niższe o 12,7 mln zł, tj. 0,4% w porównaniu z kosztami z działalności operacyjnej w 2013 r., pomimo nowej opłaty ostrożnościowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzonej w IV kwartale 2013 r.

Po wyłączeniu opłaty BFG oraz składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (KNF) koszty z działalności operacyjnej były niższe o 44,2 mln zł, tj. 1,3% w porównaniu z 2013 r.

(mln zł)

 

2014

2013
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

2013

zmiana
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

-1 905,1

-1 860

-1 881,2

2,4%

Pozostałe koszty administracyjne (z wyłączeniem BFG i KNF)

-1 039,7

-1 112

-1 133,3

-6,5%

Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych

-326,6

-343,6

-346,3

-4,9%

Koszty z działalności operacyjnej ( z wyłączeniem BFG i KNF)

-3 271,4

-3 315,6

-3 360,8

-1,3%

Składki i wpłaty na BFG oraz na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami (KNF)

-154,1

-122,6

-122,6

25,7%

Koszty z działalności operacyjnej

-3 425,5

-3 438,2

-3 483,4

-0,4%

Wskaźnik koszty / dochody w 2014 r. wyniósł 46,6% wobec wskaźnika 45,9% osiągniętego w 2013 r., w dużej mierze ze względu na wyższe koszty BFG i KNF.

Na koniec grudnia 2014 r. liczba pracowników Grupy wyniosła 18 765 osób (w Banku i spółkach konsolidowanych metodą pełną) w porównaniu z 18 916 osobami na koniec 2013 r.

Na koniec grudnia 2014 r. liczba pracowników Banku wyniosła 16 914 osób w porównaniu z 17 092 osobami na koniec 2013 r.

Na poziom zatrudnienia w Banku i Grupie na koniec 2014 roku miało wpływ przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przez Bank Pekao S.A. zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2014 roku.