List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

" Bank Pekao pozostanie wiodącą instytucją finansową w polskim sektorze bankowym, wyznaczającą nowe trendy oraz odgrywającą kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin oraz wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorstw i gospodarki. Solidne fundamenty, wypracowane przewagi konkurencyjne oraz zdobyte doświadczenie biznesowe pozwalają Bankowi skutecznie konkurować, umożliwiając osiągnięcie trwałego wzrostu wartości tworzonej dla wszystkich Interesariuszy Banku. Potwierdzeniem tego był fakt, iż Bank Pekao S.A. zakończył rok jako spółka o najwyższej kapitalizacji na polskiej giełdzie."

Szanowni Akcjonariusze,

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Banku w 2014 roku zgodnie z wymogami prawa oraz zasadami ładu korporacyjnego określonymi m.in. w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" przyjętymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W opinii Rady Nadzorczej sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku jest dobra. Bank po raz kolejny osiągnął bardzo dobre wyniki oraz umocnił pozycję rynkową w strategicznych obszarach działalności przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wysokiej efektywności kosztowej potwierdzając skuteczność przyjętego przez Bank modelu biznesowego oraz słuszność obranej strategii. Rozwój Banku był prowadzony w sposób zrównoważony przy zachowaniu wysokiej jakości oferowanych usług oraz norm społecznej odpowiedzialności w biznesie. Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa zostały utrzymane. Wszystkie wymogi bezpiecznego działania zostały spełnione zapewniając bezpieczeństwo powierzonych środków.

Zmiany, którym podlega sektor bankowy wymagają umiejętności szybkiego dostosowywania się do nowych warunków rynkowych oraz elastyczności modelu biznesowego. Bank nie tylko spełnia te warunki, ale wyznacza nowe kierunki i standardy w polskim sektorze bankowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wyniki osiągnięte przez Bank i Grupę Kapitałową Pekao S.A. w 2014 roku, które pozwoliły na osiągnięcie zwrotu z kapitału na poziomie 11,5% przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 17,3%. Skonsolidowany zysk netto przekroczył 2,7 miliarda złotych i był zbliżony do wyniku roku ubiegłego, pomimo dalszego obniżenia stóp procentowych oraz negatywnego wpływu presji regulacyjnej na wyniki operacyjne Banku.

Bank kontynuował dynamiczny wzrost skali działalności, zwiększając znacząco akcję kredytową oraz umacniając swoją pozycję rynkową w kluczowych obszarach. Wolumen kredytów zwiększył się o ponad 11 miliardów złotych, a depozytów o ponad 12 miliardów złotych, uzyskując dwucyfrową dynamikę wzrostu oraz pozwalając na dalszy wzrost udziałów rynkowych. Bank konsekwentnie dążył do zwiększenia liczby obsługiwanych Klientów, co pozwoliło pozyskać kolejne 370 tysięcy nowych Klientów.

Było to możliwe również dzięki dalszemu rozwojowi oferty produktowej oraz inwestycjom w innowacyjne i nowoczesne rozwiązania, takie jak bankowość mobilna czy system płatności mobilnych PeoPay.

Osiągnięcia Banku są zauważane, o czym świadczą liczne otrzymane nagrody i wyróżnienia. Bank, będąc jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowej, stoi na stanowisku, iż jego działalność nie może ograniczać się wyłącznie do rozwoju biznesu, ale wymaga również wsparcia społeczeństwa w zakresie promocji kultury i sztuki oraz realizacji projektów prospołecznych, takich jak wieloletni udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Poczucie odpowiedzialności i dbałość o stabilność sektora bankowego spowodowały, że Bank zdecydował się na przejęcie SKOK-u Kopernik gwarantując bezpieczeństwo środków zgromadzonych przez jego Klientów.

Pomimo wysokiej aktywności biznesowej Bank utrzymał ścisłą kontrolę kosztów oraz dobrą jakość portfela kredytowego. Od lat Bank przykłada szczególną uwagę do optymalizacji kosztów, której efektem jest wysoka efektywność operacyjna. Jest to jedna z przewag konkurencyjnych wypracowanych przez Bank. Również koszty ryzyka utrzymują się konsekwentnie poniżej średniej w sektorze.

Bank Pekao S.A. jako jeden z nielicznych nie uczestniczył w sprzedaży frankowych kredytów hipotecznych, co znacząco zmniejsza poziom ryzyka portfela kredytowego.

W 2014 roku Bank rozpoczął realizację planu rozwoju na lata 2014-2020. Plan bazuje na podejściu zorientowanym na Klienta, dostosowującym ofertę produktową i model operacyjny do zmieniających się potrzeb Klienta, mającym na celu budowanie długoterminowej relacji z Klientem, innowacyjny rozwój oraz zapewnienie trwałego wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu rentowności i efektywności kosztowej.

Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę i ocenę funkcjonujących w Banku i Grupie Pekao systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej funkcjonuje prawidłowo i rzetelnie, zapewniając skuteczną i sprawną kontrolę realizowanych procesów. Kontrola wewnętrzna ma charakter ciągły i jest realizowana na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej przez organy statutowe Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Banku, osoby nadzorujące oraz wszystkich Pracowników. System kontroli wewnętrznej charakteryzuje dążenie do kompletności i całościowe podejście. Dedykowane struktury w pełni pokrywają najważniejsze obszary ryzyka. Funkcje kontrolne w odniesieniu do spółek zależnych są sprawowane za pośrednictwem przedstawicieli Banku w radach nadzorczych tych spółek.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła funkcjonujący system zarządzania ryzykami. System ma charakter całościowy i skonsolidowany, obejmujący wszystkie jednostki Banku oraz spółki zależne dostosowany do prowadzonej przez Bank działalności i struktury organizacyjnej, złożoności prowadzonej działalności, wielkości i profilu ryzyk. Strategia zarządzania ryzykami w postaci Procedury ICAAP przyjętej przez Zarząd Banku, zgodnie z wymogami regulacyjnymi została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą.

Wysoką jakość zarządzania Bankiem, jego odporność i siłę finansową potwierdzają wysokie oceny ratingowe przyznane przez wiodące agencje ratingowe: Fitch Ratings, Standard and Poor's Ratings Services i Moody's Investors Service.

Wyjątkowa siła kapitałowa oraz odporność Grupy Pekao na scenariusze szokowe zostały również potwierdzone w czasie przeglądu jakości aktywów (AQR) i stress testów, przeprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z metodyką ECB.

Rada Nadzorcza jest przekonana, że Bank Pekao pozostanie wiodącą instytucją finansową w polskim sektorze bankowym, wyznaczającą nowe trendy oraz odgrywającą kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin oraz wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorstw i gospodarki. Solidne fundamenty, wypracowane przewagi konkurencyjne oraz zdobyte doświadczenie biznesowe pozwalają Bankowi skutecznie konkurować, umożliwiając osiągnięcie trwałego wzrostu wartości tworzonej dla wszystkich Interesariuszy Banku. Potwierdzeniem tego był fakt, iż Bank Pekao S.A. zakończył rok jako spółka o najwyższej kapitalizacji na polskiej giełdzie.

W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować wszystkim Klientom i Interesariuszom Banku za okazane zaufanie. Dziękuję również Zarządowi i Pracownikom Banku oraz spółek naszej Grupy Kapitałowej za zaangażowanie, ciężką pracę i wkład w osiągnięcie bardzo dobrych wyników.

Warszawa, kwiecień 2015 r.

Jerzy Woźnicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej