Niezależni członkowie Rady

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zgodnie ze Statutem Banku, co najmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, a więc wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na ich zdolność do podejmowania bezstronnych decyzji.

Szczegółowe kryteria, którym muszą odpowiadać członkowie Rady Nadzorczej, aby mogli zostać uznani za niezależnych, określa Statut Banku. Zgodnie z § 14 ust. 5 Statutu, za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona w Banku, jego spółkach zależnych lub dominującej,
  2. nie sprawuje i nie sprawowała w okresie ostatnich 3 lat w Banku, jego spółkach zależnych i dominującej funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia, 
  3. nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego spółek zależnych lub dominującej,
  4. nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku ani nie jest zatrudniona przez takiego akcjonariusza,
  5. nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, jego spółek zależnych lub dominującej, z wyjątkiem świadczeń należnych jej jako konsumentowi, który zawarł z Bankiem, jego spółką zależną lub dominującą umowę na standardowych warunkach,
  6. nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu Banku lub pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze,
  7. nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej,
  8. nie posiada istotnych powiązań biznesowych z Bankiem, jego spółkami zależnymi lub dominującą, które mogłyby wpłynąć na jej niezależność, oraz
  9. w przypadku, gdy dzień wyboru przypada w okresie 3 lat od dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku w celu wydania akcji akcjonariuszom Banku BPH S.A. w związku z podziałem Banku BPH S.A. przez wydzielenie, jest wolna od powiązań, o których mowa w pkt 1, 2, 3 i 6 w odniesieniu do Banku BPH S.A., jego spółek zależnych i dominujących.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności określone w Statucie na dzień 
1 stycznia 2014 r. spełniało pięciu z dziewięciu członków Rady Nadzorczej, tj. pp. J. Woźnicki, M. Adamkiewicz, P. Dangel, L. Pawłowicz oraz W.Rosołowska.