Notowania oraz wycena rynkowa akcji Banku Pekao S.A.

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Akcje Banku Pekao S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od czerwca 1998 roku i są jednym z najbardziej płynnych instrumentów udziałowych w Polsce oraz w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bank posiada również od 2000 roku program globalnych kwitów depozytowych, tzw. GDR-ów, będących przedmiotem obrotu na giełdzie londyńskiej oraz na pozagiełdowym rynku OTC w USA.

Kapitalizacja rynkowa Banku na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 46,9 mld zł, co czyniło Bank spółką o najwyższej kapitalizacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Duża płynność i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje Banku wchodzą w skład wielu istotnych indeksów giełdowych prowadzonych przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym w skład indeksu polskich dużych spółek WIG20. Akcje Banku Pekao S.A. od 19 grudnia 2011 roku wchodzą w skład indeksu CEERIUS Sustainability Index przy Giełdzie Wiedeńskiej.

Przy średnim dziennym wolumenie obrotów wynoszącym 383 tys. akcji i rocznej sumie wartości obrotów akcjami Banku w wysokości 17,5 mld zł w 2014 roku, udział wartości obrotów akcjami Banku Pekao S.A. w obrotach na GPW w Warszawie wyniósł 8,52%.

Cena akcji Banku Pekao S.A. na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 178,70 zł w porównaniu z 179,5 zł rok wcześniej. Kurs akcji Banku zachowywał się lepiej niż indeks WIG20.

W 2014 roku cena akcji Banku Pekao S.A. wahała się w przedziale od 164,4 zł do 199,75 zł. Tak duża zmienność była przede wszystkim pochodną nastrojów panujących na rynkach globalnych.

 

Zmiany cen akcji Banku Pekao S.A. i indeksu WIG20 w 2014 roku.