Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) - Bazylea

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank Pekao S.A. wylicza wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe według Metody Standardowej, a na ryzyko operacyjne według metody Advanced Measurement Approach, pozostając w pełnej zgodności z wymogami Filara I. W 2008 roku został opracowany, zatwierdzony i wdrożony wewnętrzny proces szacowania adekwatności kapitałowej (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process), stanowiący podstawowy element Filara II. Bank spełnia również wymogi w zakresie ujawnień, wynikające z Filara III NUK.

W 2013 roku Parlament Europejski przyjął pakiet regulacji nazywany Bazyleą III, składający się z następujących dokumentów:

  • Rozporządzenie nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie nr 648/2012,
  • Dyrektywa 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/UE i uchylająca dyrektywy 2006/48/UE oraz 2006/49/UE.

Bank w 2014 roku dokonał odpowiednich dostosowań do zmian w zasadach wyliczania wymogu kapitałowego wynikających z wprowadzenia wyżej wymienionych regulacji europejskich.