Obsługa klientów indywidualnych

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W 2014 roku Bank Pekao S.A., umacniając silną pozycję na rynku bankowości detalicznej, koncentrował się na sprzedaży kluczowych produktów kredytowych (Pożyczka Ekspresowa, Kredyty Mieszkaniowe), która łącznie wyniosła ponad 12 mld zł, kontynuacji działań skierowanych na pozyskiwanie nowych klientów w ramach projektu „Klientomania", co przełożyło się na pozyskanie ponad 370 tys. nowych klientów oraz zwiększenie satysfakcji klientów detalicznych. Bank umocnił silną pozycję na rynku złotowych kredytów hipotecznych i był liderem w sprzedaży kredytów w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych".

Bank wspierał rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce poprzez działania na rzecz poszerzenia sieci akceptacji kart płatniczych i zwiększenia liczby terminali POS oraz wdrażanie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań w zakresie płatności mobilnych.

W 2014 roku Bank, jako pierwszy bank w Polsce i pierwszy wśród największych banków europejskich, uruchomił mobilne płatności zbliżeniowe telefonem w technologii HCE. Nowe rozwiązanie umożliwia użytkownikom aplikacji mobilnej PeoPay realizację płatności przy pomocy smartfona w terminalach POS akceptujących płatności zbliżeniowe w technologii PayPass i jest obecnie dostępne w telefonach z systemem operacyjnym Android (4.4 i wyższy).

Bank towarzyszył klientom w wielu imprezach masowych o charakterze kulturalnym i sportowym, promując jednocześnie nowoczesny pakiet rozwiązań mobilnych. Bank we współpracy z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny przygotował dedykowaną kartę prepaid z wizerunkiem festiwalu muzycznego Przystanek Woodstock oraz promował obrót bezgotówkowy, zapewniając możliwość realizacji płatności kartami na festiwalu. Podczas turnieju tenisowego Pekao Szczecin Open Bank, silnie akcentując swoją obecność na rynku lokalnym, promował „Mistrzowską ofertę z Pekao SA" ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję produktami: Mistrzowską Ofertą Eurokonta, Pożyczki Ekspresowej i kredytu mieszkaniowego oraz atrakcyjne rabaty udzielane przez partnerów Programu Rabatowego.

W ramach działań dla młodych klientów Bank prowadził akcję edukacyjną Akademia Finansów Banku Pekao, składającą się z cyklu lekcji prowadzonych przez pracowników Banku w szkołach, na uczelniach lub w placówkach Banku. Akademia przybliżała uczniom najważniejsze zasady codziennego korzystania z usług banku, bezpieczne zarządzanie oszczędnościami oraz innowacyjne produkty bankowe. 

Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne

Wzrost wolumenu oszczędności w 2014 roku wspierany był przez rozwój oferty produktów depozytowych i inwestycyjnych oraz w obszarze Bankowości Osobistej Premium poprzez profesjonalną opiekę certyfikowanych Doradców Osobistych, zapewniających wsparcie w zakresie indywidualnego zarządzania finansami. Ogółem depozyty detaliczne Banku wzrosły o 3,9 mld zł w porównaniu do końca 2013 roku, dzięki szerokiej ofercie produktów depozytowych, dedykowanej komunikacji do klientów oraz wzrostowi e-lokat składanych w systemie Pekao24 a także lokaty elastycznej z oprocentowaniem powiązanym ze stawką WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę w okresie umowy.

Bank kontynuował również działania mające na celu upowszechnienie idei systematycznego oszczędzania w programach emerytalnych. Promowanie oferty wybranym grupom klientów pozytywnie wpłynęło na sprzedaż IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym Pekao oraz IKZE Pioneer.

W 2014 roku Bank wprowadził do dystrybucji fundusz mieszany Pioneer Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego inwestujący na rynkach akcji i obligacji w strefie euro, subfundusz o charakterze obligacyjnym Pioneer Obligacji i Dochodu prowadzony w ramach Pioneer Funduszy Globalnych SFIO, rozpoczął nową subskrypcję Strukturyzowanego Certyfikatu Depozytowego Rynku Brytyjskiego, który zapewnia 100% ochronę kapitału na zakończenie inwestycji i umożliwia dywersyfikację portfela inwestycyjnego o aktywa związane z brytyjskim rynkiem akcji, subskrypcję Strukturyzowanego Certyfikatu Depozytowego Spółek Europejskich bazującego na koszyku akcji siedmiu dużych i znanych spółek europejskich oraz nową subskrypcję Strukturyzowanego Certyfikatu Depozytowego Rynku Amerykańskiego.

Produkty kredytowe

Bank oferuje klientom indywidualnym szeroką gamę produktów kredytowych, w tym przede wszystkim złotowe kredyty hipoteczne oraz kredyty konsumpcyjne Pożyczka Ekspresowa.

Pożyczki gotówkowe

W obszarze pożyczek gotówkowych Bank konsekwentnie realizował strategię umacniania pozycji na rynku finansowania dóbr konsumpcyjnych, zapewniając klientom przejrzystą i atrakcyjną ofertę Pożyczki Ekspresowej.

Szybka procedura udzielania pożyczki, przejrzyste zasady kredytowania, możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej w ramach dostępnych pakietów ubezpieczeniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwość złożenia wniosku i podpisanie umowy Pożyczki Ekspresowej bez wizyty w oddziale zapewniają konkurencyjność oferty Banku na tle ofert innych banków. Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych w 2014 roku wyniosła 5,7 mld zł i była o 24% wyższa w porównaniu do 2013 roku.

Bank przygotował również atrakcyjną ofertę kredytową dla klientów wybranych partnerów biznesowych oraz klientów jednej z największych sieci detalicznych w Polsce.

Bank kontynuował działania marketingowe o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim oraz aktywnie wykorzystywał wewnętrzne kanały komunikacji marketingowej, takie jak strona internetowa dedykowana pożyczce gotówkowej, system Pekao24 oraz aplikacja mobilna.

Kredyty hipoteczne

W 2014 roku Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych, utrzymując wiodącą pozycję w rynku złotowych kredytów hipotecznych w Polsce. Wartość złotowych kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2014 roku wyniosła blisko 6,8 mld zł i była o wyższa niż w 2013 roku. Udział Banku w rynku kredytów hipotecznych na koniec 2014 roku wyniósł blisko 18% (wg wolumenu), notując wzrost w porównaniu do końca 2013 roku.

W styczniu 2014 roku Bank Pekao S.A. jako jeden z pierwszych wprowadził do oferty kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych" (MdM) w ramach rządowego programu wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Bank pozostaje w czołówce banków udzielających kredyty hipoteczne MdM a udział rynkowy Banku w sprzedaży tych kredytów w 2014 roku wyniósł 41%.

Bank przygotował również nową odsłonę strony internetowej kredytów mieszkaniowych zbudowaną w nowej technologii, która automatycznie dostosowuje się do rodzaju urządzenia oraz w prosty i przystępny sposób informuje o kredytach, w tym przede wszystkim o programie MdM.

Ponadto Bank prowadził akcje promocyjne kredytów hipotecznych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim, w tym kampanie reklamowe w internecie i wewnętrznych kanałach komunikacji oraz regularnie uczestniczył w targach mieszkaniowych organizowanych w całym kraju.

Karty płatnicze

Bank we współpracy z jedną z największych sieci detalicznych w Polsce zrealizował projekt umożliwiający dokonywanie transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych. W ramach projektu zainstalowano ponad 14 tys. terminali POS w ponad 2,5 tys. lokalizacji. Współpraca z siecią pozwoli Bankowi obsługiwać ponad 21,5% rynku płatności kartami (wg liczby procesowanych transakcji). Liczba punktów handlowo-usługowych, gdzie terminale POS obsługiwane są przez Bank Pekao S.A., wzrosła do prawie 51,5 tys., a liczba aktywnych terminali przekroczyła 67 tys. sztuk.

W 2014 roku Bank odnotował wzrost liczby transakcji procesowanych w sieci terminali POS o 45% w porównaniu do poprzedniego roku. Rekordowa dzienna liczba transakcji dokonanych w sieci terminali POS Banku wyniosła blisko 2 mln transakcji poprawnie zautoryzowanych przez system Banku.

Bank kontynuował rozwój oferty kart kredytowych i promował płatności bezgotówkowe realizowane kartami wydanymi w systemie MasterCard i Maestro, organizując konkurs „1 300 powodów, by płacić kartą".

Bank Pekao S.A. jako jedyny bank w Polsce oferuje karty kredytowe z wizerunkiem UEFA Champions League a w I półroczu 2014 roku udostępnił również kartę prepaid UEFA Champions League.

Ponadto Bank przygotował ofertę umożliwiającą wydanie dodatkowej karty kredytowej osobie niepełnoletniej (po ukończeniu 13 lat) oraz kontynuował działania edukacyjne dla posiadaczy kart płatniczych w zakresie funkcjonalności zbliżeniowej. Klientom udostępniono także automatyczny serwis telefoniczny, który dostarcza informacji o kartach, umożliwia odsłuchanie kodu PIN oraz realizację przelewów.

Działalność maklerska

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. zapewnia klientom szeroki dostęp do usług i produktów rynku kapitałowego w ramach oferty świadczonej przez detaliczne podmioty maklerskie: Dom Maklerski Pekao (Dom Maklerski), podmiot zależny Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (CDM) oraz podmiot stowarzyszony Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (Xelion).

Na koniec 2014 roku podmioty maklerskie Grupy prowadziły łącznie 353,0 tys. standardowych rachunków inwestycyjnych oraz świadczyły elektroniczną obsługę rachunków inwestycyjnych, w tym składanie zleceń kupna i sprzedaży wszystkich instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) i BondSpot za pośrednictwem internetu. Na koniec 2014 roku podmioty maklerskie Grupy obsługiwały 181,2 tys. rachunków z aktywnym dostępem do usług za pośrednictwem kanałów zdalnych.

Wartość aktywów klientów detalicznych podmiotów maklerskich Grupy na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 22,4 mld zł.

W 2014 roku Dom Maklerski i CDM uczestniczyły w konsorcjach obsługujących 5 ofert publicznych oraz obsługiwały zapisy w wezwaniach na sprzedaż akcji 29 spółek.

Dom Maklerski przeprowadził obsługę zapisów trzech serii Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych w ramach Drugiego Programu Emisji, pełnił funkcję oferującego w Programie Hipotecznych Listów Zastawnych Pekao Banku Hipotecznego S.A. dla dwóch serii listów zastawnych a także pełnił obsługę zapisów w ramach Planu Nabywania Akcji UniCredit S.p.A. przez pracowników spółek Grupy UniCredit. Do oferty Domu Maklerskiego został wprowadzony nowy produkt – zlecenia zaawansowane, które na podstawie zdefiniowanych parametrów automatycznie dostosowują zlecenia klienta do zmieniających się warunków rynkowych, umożliwiając tym samym efektywniejsze zarządzanie portfelem.

Na koniec 2014 roku CDM posiadał 15 umów dystrybucyjnych zawartych z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, w tym z dwoma partnerami zagranicznymi oraz współpracował z trzema agentami transferowymi. W ramach dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych CDM obsługiwał program IKE Pioneer oparty o dwie strategie portfelowe. W ofercie CDM klientom udostępniono fundusze inwestycyjne zamknięte, które są atrakcyjną formą inwestowania zarówno dla inwestorów, dystrybutorów, jak i towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczenia w agencyjnym modelu sprzedaży (ubezpieczenia indywidualne).

W 2014 roku podmioty maklerskie Grupy realizowały projekty związane z dostosowaniem przepisów wewnętrznych do regulacji Parlamentu Europejskiego w zakresie CRR, CRD IV oraz EMIR.

W 2014 roku kontynuowano rozwój funkcjonalny zdalnego serwisu Pekao24Makler. Wprowadzono m.in. nowe metody autoryzacji operacji w serwisie telefonicznym, nowy kanał dostępu do rachunku, realizacji zleceń i dyspozycji, netting w papierach wartościowych, automatyczny rozrachunek oraz skrócony cykl rozrachunkowy dla instrumentów rynku kasowego, co pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania firm inwestycyjnych oraz zwiększy atrakcyjność rynku finansowego. W aplikacji mobilnej Pekao24 uruchomiono możliwość śledzenia notowań online na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i NewConnect oraz zawieranie transakcji na GPW, NewConnect i najważniejszych giełdach europejskich.

Pekao24 – bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych

System bankowości elektronicznej Pekao24 to wygodny i bezpieczny sposób dostępu do rachunków posiadanych w Banku, Domu Maklerskim oraz CDM. System umożliwia zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach poprzez internet, telefon stacjonarny i komórkowy oraz Contact Center.

Klienci Banku mogą również korzystać z aplikacji mobilnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne. Pekao24 to obecnie najbardziej zaawansowana na rynku aplikacja bankowości mobilnej. Umożliwia realizację większości operacji dostępnych w serwisie internetowym oraz dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak geolokalizacja bankomatów, oddziałów i punktów rabatowych oraz śledzenie informacji rynkowych.

Na koniec grudnia 2014 roku liczba klientów z dostępem do systemu Pekao24 wynosiła 2 661,2 tys. W IV kwartale 2014 roku do serwisów bankowości elektronicznej zalogowało się 1 448,4 tys. klientów.

Na koniec grudnia 2014 roku liczba klientów z dostępem do bankowości mobilnej wyniosła 595,9 tys. W IV kwartale 2014 roku do serwisu mobilnego m.pekao24.pl i aplikacji bankowości mobilnej Pekao24 zalogowało się 229,9 tys. klientów. 

(TYS.)

 

31.12.2014

31.12.2013

Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 na koniec okresu

2 661,2

2 446,8

Liczba klientów detalicznych aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej Pekao24 (*)

1 448,4

1 352,0

Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości mobilnej na koniec okresu

595,9

373,1

Liczba klientów detalicznych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej (**)

229,9

149,1

(*) Klient aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej to klient, który zalogował się przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.
(**) Klient aktywnie korzystający z bankowości mobilnej to klient, który zalogował się do serwisu mobilnego m.pekao24.pl lub aplikacji bankowości mobilnej Pekao24 przynajmniej raz w ciągu ostatniego kwartału.

Najważniejsze projekty zrealizowane w 2014 roku w systemie bankowości elektronicznej Pekao24 obejmowały m.in.:

  • udostępnienie w serwisie internetowym Pekao24 możliwości zawarcia umowy o pożyczkę gotówkową i wypłaty środków na rachunek klienta bez wizyty w oddziale,
  • udostępnienie preferencyjnych kursów wymiany walut,
  • udostępnienie w serwisie telefonicznym Pekao24 obsługi konsultanta 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
  • udostępnienie możliwości zamówienia i pobrania raportu Profil Kredytowy z Biura Informacji Kredytowej (BIK),
  • udostępnienie Lokaty Mobilnej dedykowanej użytkownikom aplikacji mobilnej Pekao24. 


Bankowość Prywatna

Bankowość Prywatna Banku Pekao S.A. jest liderem na rynku Private Banking pod względem wartości zgromadzonych aktywów. Model obsługi klientów opiera się na współpracy z dedykowanymi doradcami bankowymi, którzy dostarczają klientom rozwiązania produktowe dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz sytuacji rynkowej. Grono doradców bankowych tworzą doświadczeni pracownicy legitymujący się certyfikatami kwalifikacyjnymi renomowanej instytucji European Financial Planning Association. Doradców bankowych wspierają asystenci i eksperci produktowi, co w połączeniu z unikalną wiedzą i znajomością rynku lokalnego oraz globalnym know-how UniCredit Private Banking pozwala utrzymać wysoki poziom obsługi i rozwijać ofertę dla najbardziej wymagającego segmentu klientów.

Klienci Bankowości Prywatnej korzystają z szerokiej oferty produktowej Banku oraz z rozwiązań dedykowanych wyłącznie temu segmentowi, takich jak pakiet Eurokonto Prestiżowe, prestiżowe karty kredytowe, lokaty strukturyzowane Indeks na Zysk i lokaty dwuwalutowe. Dzięki współpracy Banku z Pioneer Pekao TFI S.A. oraz z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. (CDM) klienci mają dostęp do różnorodnych rozwiązań inwestycyjnych, w tym szerokiej oferty funduszy inwestycyjnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W 2014 roku działania w obszarze Bankowości Prywatnej koncentrowały się na dynamicznym rozwoju oferty Banku kierowanej do najbardziej zamożnych klientów segmentu oraz na inicjatywach mających na celu pozyskiwanie nowych klientów.

Oferta Banku została rozszerzona o usługę wymiany walut dostępną w serwisie PekaoInternet dla klientów korzystających z systemu Pekao24 i posiadających rachunki w co najmniej dwóch walutach. Usługa zapewnia klientom korzystne warunki przewalutowania oraz wygodny sposób realizacji transakcji przez internet.

Zakres współpracy z klientami został rozszerzony o obsługę rachunków prowadzonych dla podmiotów, których właścicielami lub udziałowcami są klienci Bankowości Prywatnej. Klienci poprzez kontakt z doradcą Bankowości Prywatnej mają możliwość zlecania czynności operacyjnych i inwestycyjnych, zarówno na rachunkach indywidualnych, jak i firmowych.

Bankowość Prywatna, przy współpracy z wybranymi partnerami zewnętrznymi, rozbudowała ofertę o niestandardowe rozwiązania z zakresu transferu międzypokoleniowego oraz sukcesji majątkowej.

W obszarze inwestycyjnym działania koncentrowały się na dywersyfikacji zwiększającej ekspozycję na globalne strategie inwestycyjne z wykorzystaniem możliwości, jakie oferują zagraniczne fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie dedykowanej wyłącznie klientom Bankowości Prywatnej. Oferta inwestycyjna Banku w obszarze zagranicznych funduszy inwestycyjnych została wzbogacona o rozwiązania oferowane przez firmę Schroders Investment Management. Klientom umożliwiono również uczestnictwo w niepublicznej subskrypcji obligacji korporacyjnych denominowanych w EUR emitowanych przez firmę deweloperską działającą na rynku budownictwa komercyjnego. Ponadto przeprowadzono cztery subskrypcje Lokaty Indeks na Zysk, w ramach których zaoferowano klientom między innymi lokatę z kuponem odsetkowym uzależnionym od notowań funduszu indeksowego Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Healthcare.

W ramach ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Prestiż rozszerzona została lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o kolejnych 11 rozwiązań reprezentujących strategie inwestycyjne będące uzupełnieniem istniejącej oferty (w tym fundusze zagraniczne JP Morgan). Obecnie dostępnych jest 51 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w tym 3 w formule portfeli modelowych.

W obszarze kredytowym dla klientów Bankowości Prywatnej Bank zainicjował szereg projektów związanych z dostosowaniem oferty finansowania do wymagań najzamożniejszych klientów, z uwzględnieniem finansowania nieruchomości.

W 2014 roku Bank zorganizował cykl spotkań z klientami, podczas których eksperci z partnerskich towarzystw funduszy inwestycyjnych omawiali bieżące trendy na rynkach finansowych oraz adekwatne rozwiązania inwestycyjne. W ramach wspierania działań akwizycyjnych oraz pogłębiania relacji z klientami Bank uczestniczył w elitarnych wydarzeniach dedykowanych zamożnym klientom.