Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A.

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział

Bank Pekao S.A. współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings, Standard and Poor's Ratings Services oraz Moody's Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych agencji oceny przygotowywane są na zlecenie Banku na podstawie zawartych umów, natomiast z agencją ratingową Moody's Investors Service Bank nie posiada zawartej umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz spotkań przeglądowych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. były następujące:

FITCH RATINGS

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

Ocena długookresowa (IDR)

A-

A-

Ocena krótkookresowa

F2

F2

Ocena viability

a-

-

Ocena wsparcia

2

-

Perspektywa

Stabilna

Stabilna

STANDARD AND POOR’S RATINGS SERVICES

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

Ocena długookresowa

BBB+

A-

Ocena krótkookresowa

A-2

A-2

Ocena samodzielna (Stand-alone)

bbb+

-

Perspektywa

Stabilna

Stabilna (*)

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD.

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

(oceny niezamawiane przez Bank)

 

 

Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych

A2

A2

Krótkookresowa ocena depozytów

Prime-1

Prime-1

Siła finansowa

C-

-

Perspektywa

Negatywna

Stabilna/Negatywna (**)

(*) W dniu 6 lutego 2015 r. agencja Standard and Poor’s dokonała podwyższenia perspektywy ocen ratingowych Polski do Pozytywnej, m. in. z uwagi na wzrost gospodarczy prowadzący do konwergencji sytuacji dochodowej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, stabilność finansów publicznych i umiarkowane zapotrzebowanie na finansowanie zagraniczne.
(**) Stabilna dla gospodarki kraju, a Negatywna dla sektora bankowego.

Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną od Standard and Poor's Ratings Services oraz najwyższą ocenę siły finansowej przyznaną przez Moody's Investors Service wśród banków ocenianych przez te agencje w Polsce.

Listy zastawne emitowane przez Pekao Bank Hipoteczny S.A., spółkę w 100% zależną od Banku Pekao S.A., posiadają rating „A" przyznany przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings. Jest to najlepsza ocena, jaką przyznano polskim papierom dłużnym wyemitowanym przez prywatną spółkę. W uzasadnieniu oceny agencja wskazała na wysoki rating Pekao Banku Hipotecznego S.A. na poziomie 
„A-", regulacje prawne dotyczące rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz zadeklarowany przez Bank poziom nadwyżki zabezpieczenia nad wolumenem wyemitowanych listów zastawnych. Wysoka ocena listów oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny S.A. ma możliwość emitowania papierów wartościowych o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków na działalność kredytową. We wrześniu 2014 roku, podczas ostatniej rewizji ratingu, perspektywa dla listów zastawnych została zmieniona z Pozytywnej na Stabilną.