Ochrona informacji poufnych

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

W celu zapobiegania bezprawnemu wykorzystaniu i ujawnianiu informacji poufnych, Bank ustanawia system ochrony informacji poufnych polegający w szczególności na  zabezpieczeniu i ochronie dokumentów zawierających informacje poufne, ochronie systemów zawierających informacje poufne oraz kontroli obiegu dokumentów zawierających informacje poufne.

Postanowienia obowiązującego Regulaminu ustanawiają również zakaz wykorzystywania informacji poufnych, ich ujawniania, udzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

Zakaz ten dotyczy wszystkich osób, które posiadają informacje poufne w związku z pełnieniem funkcji w organach Banku, dostępem do takich informacji z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Do osób, których dotyczy zakaz należą w szczególności:

  1. członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Banku, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z Bankiem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (tzw. insiderzy pierwotni),
  2. akcjonariusze Banku,
  3. osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w pkt. 1), w podmiocie zależnym lub dominującym wobec Banku albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Bank kontroluje przestrzeganie ww. zobowiązań zgodnie z postanowieniami Regulaminu, opisującymi tryb postępowania w przypadku uzasadnionego podejrzenia bezprawnego ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej, niewykonania obowiązków informacyjnych lub dokonania transakcji w czasie tzw. okresu zamkniętego.