Ochrona informacji poufnych i zakaz transakcji w okresach zamkniętych

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank zapewnia wysokie standardy w zakresie zapobiegania bezprawnemu wykorzystywaniu i ujawnianiu informacji poufnych oraz zapewnienia równego dostępu inwestorów do informacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które wprowadziły do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku).

Zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w Banku obowiązuje zakaz wykorzystywania informacji poufnych oraz dokonywania transakcji akcjami i instrumentami finansowymi Banku w tzw. okresach zamkniętych przez osoby posiadające dostęp do takich informacji.

Ochrona informacji poufnych oraz zapewnienie równego dostępu inwestorów do informacji w Banku należą do podstawowych obowiązków wszystkich pracowników Banku. Sposób wykonywania tych obowiązków i szczegółowe procedury z tym związane są uregulowane zarządzeniami Prezesa Zarządu, które wprowadziły:

  • Regulamin realizacji obowiązków związanych z informacjami poufnymi dotyczącymi Banku oraz informowania o transakcjach instrumentami finansowymi związanymi z papierami wartościowymi Banku, dokonywanych przez Osoby Zobowiązane oraz
  • Regulamin sporządzania i przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. informacji bieżących i okresowych wymaganych od emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Bank jednocześnie gwarantuje ochronę danych osobowych oraz chroni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Banku.