Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności prezentowanych sprawozdań

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zarząd Banku Pekao S.A. oświadcza wedle najlepszej wiedzy, że:

  • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. oraz jej wynik finansowy,
  • Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy (w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka).

Zarząd Banku Pekao S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.