Pasywa

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zmiany w strukturze pasywów

Największą część pasywów Grupy stanowią środki pozyskane od klientów. Na koniec 2014 r. zobowiązania wobec klientów i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wyniosły 129 466,0 mln zł, a ich udział w sumie bilansowej wyniósł 77,2% (77,5% na koniec 2013 r.). Udział kapitałów w sumie bilansowej wyniósł 14,3% na koniec 2014 r. (14,8% na koniec 2013 r.).

Zewnętrzne źródła finansowania (mln zł)

 

31.12.2014

31.12.2013

zmiana

Zobowiązania wobec Banku Centralnego

1,0

1,0

0,0%

Zobowiązania wobec banków

5 344,7

6 417,7

-16,7%

Zobowiązania wobec klientów

125 609,0

119 796,7

4,9%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

3 857,0

3 063,7

25,9%

Razem zewnętrzne źródła finansowania

134 811,7

129 279,1

4,3%

Baza depozytowa charakteryzuje się dużą dywersyfikacją a deponentami są zarówno klienci detaliczni, jak i korporacyjni. Grupa pozyskuje również środki z rynku międzybankowego. Grupa nie jest uzależniona od pojedynczego klienta ani od grupy klientów.

Struktura geograficzna depozytów pozyskanych przez jednostki krajowe Banku Pekao S.A. na koniec 2014 r. przedstawiała się następująco:

REGION

% OGÓŁU DEPOZYTÓW

Warszawski

44,5%

Mazowiecki

11,2%

Małopolski

10,0%

Południowo-Wschodni

7,2%

Centralny

6,8%

Wielkopolski

4,5%

Śląski

4,1%

Pomorski

4,0%

Dolnośląski

3,9%

Zachodni

3,8%

Ogółem

100,0%

Oszczędności klientów ogółem (mln zł)

 

31.12.2014

31.12.2013

zmiana

Depozyty korporacyjne

64 490,7

64 965,6

-0,7%

Podmioty niefinansowe

49 142,8

45 411,0

8,2%

Instytucje finansowe niebankowe

9 138,8

13 734,0

-33,5%

Budżet

6 209,1

5 820,6

6,7%

Depozyty detaliczne

55 275,7

50 777,2

8,9%

Transakcje z przyrzeczeniem odkupu i sell–buy-back

4 976,3

3 665,7

35,8%

Pozostałe *

866,3

388,2

123,2%

Zobowiązania wobec klientów

125 609,0

119 796,7

4,9%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, z tego:

3 857,0

3 063,7

25,9%

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe (SCD)

203,7

334,0

-39,0%

Certyfikaty Depozytowe

2 594,7

1 901,9

36,4%

Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

1 029,3

816,2

26,1%

Odsetki

29,3

11,6

152,6%

Zobowiązania wobec klientów i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, razem

129 466,0

122 860,4

5,4%

Fundusze inwestycyjne Pioneer Pekao TFI

17 115,1

16 411,5

4,3%

Fundusze obligacyjne i rynku pieniężnego

11 162,0

9 416,8

18,5%

Fundusze zrównoważone

3 163,9

3 688,0

-14,2%

Fundusze akcyjne

2 789,2

3 306,7

-15,7%

w tym dystrybuowane przez sieć Grupy

16 669,7

15 609,6

6,8%

* Pozycja pozostałe zawiera odsetki i zobowiązania w drodze.

Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 129 466,0 mln zł i były wyższe o 6 605,6 mln zł, tj. 5,4%, niż na koniec 2013 r., pomimo obniżenia  o 6 122,5 mln zł zobowiązań wobec Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w związku z reformą systemu emerytalnego wprowadzoną w I kwartale 2014 r. Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem z wyłączeniem OFE były wyższe o 12 728,1 mln zł, tj. 11,3% w porównaniu z końcem 2013 r.

Depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz pozostałe na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 55 934,6 mln zł i były wyższe o 4 518,3 mln zł, tj. 8,8% w porównaniu z końcem 2013 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 17 115,1 mln zł i były wyższe o 703,6 mln zł, tj. 4,3%, niż na koniec 2013 r.

Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, Certyfikatami Depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz pozostałymi, na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 73 531,4 mln zł i były wyższe o 2 087,3 mln zł, tj. 2,9% w porównaniu z końcem 2013 r., natomiast z wyłączeniem OFE były wyższe o 8 209,8 mln zł w porównaniu z końcem 2013 r.

Struktura walutowa zobowiązań wobec klientów(*)

 

31.12.2014

 

31.12.2013

 

zmiana

 

mln zł

struktura

mln zł

struktura

 

Denominowane w złotych

106 221,9

84,6%

101 473,0

84,7%

4,7%

Denominowane w walutach obcych

19 387,1

15,4%

18 323,7

15,3%

5,8%

Razem

125 609,0

100,0%

119 796,7

100,0%

4,9%

* Łącznie z odsetkami i zobowiązaniami w drodze.

W strukturze walutowej zobowiązań wobec klientów dominują zobowiązania w złotych, których udział na koniec grudnia 2014 r. wyniósł 84,6%. W zobowiązaniach w walutach obcych największy udział miały zobowiązania w EUR (61,3%) oraz USD (34,1%).

Zobowiązania wobec klientów według terminów wymagalności

 

31.12.2014

31.12.2013

zmiana

 

mln zł

struktura

mln zł

struktura

 

Bieżące i do 1 miesiąca

18 848,8

15,6%

14 441,7

13,2%

30,5%

Od 1 do 3 miesięcy

3 368,6

2,8%

3 076,5

2,8%

9,5%

Od 3 miesięcy do 1 roku

11 347,1

9,4%

11 092,7

10,2%

2,3%

Od 1 roku do 5 lat

38 136,7

31,6%

35 103,8

32,2%

8,6%

Powyżej 5 lat

48 699,6

40,3%

45 068,3

41,3%

8,1%

Pozostałe

347,7

0,3%

357,6

0,3%

-2,8%

Razem

120 748,5

100,0%

109 140,6

100,0%

10,6%

Odpisy aktualizujące wartość należności

-5 770,4

x

-5 203,3

x

10,9%

Razem wartość netto należności

114 978,1

x

103 937,3

x

10,6%