Podsumowanie wyników

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku osiągnięty za 2014 r. wyniósł 2 714,7 mln zł, zapewniając zwrot na średnim kapitale (ROE) na poziomie 11,5%, przy mocnej strukturze kapitałowej odzwierciedlonej łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym 17,3% (Bazylea III). ROE znormalizowany (zwrot na kapitale odpowiadającym łącznemu współczynnikowi kapitałowemu w wysokości 10%) wyniósł 17,3%.

Z uwagi na fakt, że dane za 2014 r. nie zawierają wyników PJSC UniCredit Bank – sprzedanego w dniu 16 lipca 2013 r. – w dalszej części rozdziału omówiono dynamiki informacji finansowych z wyłączeniem PJSC UniCredit Bank w 2013 r., celem zapewnienia porównywalności.

Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy Banku osiągnięty za 2014 r. był niższy o 52,6 mln zł, tj. 1,9% w porównaniu z 2013 r., głównie ze względu na niższy wynik z działalności handlowej oraz negatywny wpływ ograniczeń regulacyjnych.

Mocną strukturę płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 88,8% na koniec grudnia 2014 r. Pozwala to, w powiązaniu z mocną strukturą kapitałową, na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy.

W zakresie kredytów hipotecznych Bank kontynuował politykę oferowania kredytów tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH S.A. w 2007 r., stanowi jedynie 4,3% całego portfela kredytowego Banku.

 • Dochody z działalności operacyjnej Grupy osiągnięte w 2014 r. wyniosły 7 345,7 mln zł i były niższe niż w 2013 r. o 147,9 mln zł, tj. 2,0%, głównie ze względu na niższy wynik pozaodsetkowy, częściowo skompensowany przez wyższy wynik z tytułu odsetek, osiągnięty pomimo istotnej presji niższych stóp procentowych.
 • Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem osiągnięty w 2014 r. wyniósł 4 532,8 mln zł i był wyższy o 22,8 mln zł, tj. 0,5% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2013 r., dzięki wyższym wolumenom w pełni kompensującym negatywny wpływ niższych stóp procentowych, w tym redukcji stopy lombardowej NBP determinującej maksymalne oprocentowanie kredytu. Średnia wysokość WIBOR 3M w 2014 r. wyniosła 2,51% i była o 52 p.b. niższa od średniej w 2013 r., natomiast stopa lombardowa NBP została obniżona z poziomu 4,0% na koniec 2013 r. do poziomu 3,0% na koniec 2014 r.
 • Wynik pozaodsetkowy Grupy osiągnięty w 2014 r. wyniósł 2 812,9 mln zł i był niższy o 170,7 mln zł, tj. 5,7% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2013 r., głównie ze względu na niższy wynik z tytułu prowizji i opłat (pozostający pod wpływem niższych stawek interchange obniżających prowizje kartowe,  niekorzystnych warunków rynkowych obniżających prowizje z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej, a także reformy OFE oraz migracji do kanałów internetowych) i niższy wynik z działalności handlowej, w tym w szczególności ze względu na niższe zyski na sprzedaży portfela aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
 • Koszty z działalności operacyjnej osiągnięte w 2014 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 3 425,5 mln zł. Były one niższe o 12,7 mln zł, tj. 0,4% w porównaniu z kosztami z działalności operacyjnej w 2013 r., pomimo nowej opłaty ostrożnościowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzonej w IV kwartale 2013 r.
 • Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy osiągnięty w 2014 r. wyniósł 559,6 mln zł i był niższy o 98,9 mln zł, tj. 15,0%, niż w 2013 r.

  Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 6,8% i była lepsza o 0,5 p.p. w porównaniu z końcem 2013 r.
   
 • Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 129 466,0 mln zł i były wyższe o 6 605,6 mln zł, tj. 5,4%, niż na koniec 2013 r., pomimo obniżenia o 6 122,5 mln zł zobowiązań wobec Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) w związku z reformą systemu emerytalnego wprowadzoną w I kwartale 2014 r. Zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem z wyłączeniem OFE były wyższe o 12 728,1 mln zł, tj. 11,3% w porównaniu z końcem 2013 r.

Depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz pozostałe na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 55 934,6 mln zł i były wyższe o 4 518,3 mln zł, tj. 8,8% w porównaniu z końcem 2013 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 17 115,1 mln zł i były wyższe o 703,6 mln zł, tj. 4,3%, niż na koniec 2013 r.

Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, Certyfikatami Depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz pozostałymi na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 73 531,4 mln zł i były wyższe o 2 087,3 mln zł, tj. 2,9% w porównaniu z końcem 2013 r., natomiast z wyłączeniem OFE były wyższe o 8 209,8 mln zł w porównaniu z końcem 2013 r.

 • Razem finansowanie działalności klientów na koniec grudnia 2014 r. wyniosło 121 192,8 mln zł i było wyższe o 11 642,2 mln zł, tj. 10,6%, niż na koniec 2013 r.

Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2014 r. wyniosły 49 264,0 mln zł i były wyższe o 4 788,6 mln zł, tj. 10,8%, niż na koniec 2013 r.

Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na koniec grudnia    2014 r. wyniosły 71 928,8 mln zł i były wyższe o 6 853,6 mln zł, tj. 10,5%, niż na koniec 2013 r.