Powoływanie, skład i kwalifikacje Zarządu

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, trwającą trzy lata.

W skład Zarządu Banku wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu Banku. Wiceprezesi i Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na wniosek Prezesa. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Wiceprezes Zarządu Banku, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Co najmniej połowa Członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu Banku, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

  • posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim, odpowiedniego do sprawowanej funkcji zarządczej w Banku,
  • posiadaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce,
  • władaniu językiem polskim.

W składzie Zarządu bieżącej kadencji wszystkie ww. kryteria spełnia 5 osób.

Zarząd Banku obecnej kadencji składa się z sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu i pięciu Wiceprezesów.

Wszyscy członkowie Zarządu Banku posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania swoich funkcji w Zarządzie. Zawodowe życiorysy członków Zarządu są dostępne na stronie internetowej Banku.

 

Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku, CEO.

Luigi Lovaglio objął stanowisko Prezesa Zarządu, CEO Banku Pekao w maju 2011 roku. Wcześniej, od 2003 roku, pełnił funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Pekao.

Większość jego ponad 40-letniej kariery zawodowej w sektorze bankowości związana jest z jedną z wiodących międzynarodowych grup bankowych – UniCredit, do której dołączył w 1973 roku. Przez kolejne 20 lat zajmował szereg ważnych stanowisk menedżerskich i w 1997 roku został mianowany szefem Departamentu Planowania Strategicznego Grupy UniCredit, w którym był odpowiedzialny za procesy fuzji z nowo nabytymi bankami.

Dwa lata później, w 1999 roku, w związku z rozwojem Grupy UniCredit w Europie Środkowo-Wschodniej, mając na uwadze jego wieloletnie doświadczenie w obszarze fuzji, Luigi Lovaglio został mianowany na stanowisko szefa Departamentu Planowania Zagranicznych Banków Grupy. Powierzono mu priorytetowe zadanie związane z integracją Banku Pekao w strukturach Grupy.

W latach 2000-2003 Luigi Lovaglio pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Wykonawczego Bulbank AD, największego banku w Bułgarii.

We wrześniu 2003 roku powrócił do Polski i objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Banku Pekao, a w 2011 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, CEO Banku. Jego działania na rzecz umacniania pozycji Banku sprawiły, że najważniejsze międzynarodowe instytucje finansowe i przedstawiciele prasy branżowej uznali Pekao za jeden z wiodących banków w Europie Środkowo-Wschodniej.

Luigi Lovaglio urodził się w 1955 roku w Potenzy we Włoszech. Ukończył studia na wydziale ekonomii i handlu Uniwersytetu w Bolonii. W uznaniu dla jego znaczących zasług w rozwój współpracy gospodarczej Polski i Włoch w 2008 roku Luigi Lovaglio został uhonorowany przez Prezydenta Włoch Giorgio Napolitano tytułem Komandora Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej.

 

Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku.

Ukończył studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Turynie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Grupie Fiat w Turynie, gdzie sprawował szereg funkcji w Departamencie Finansowym. W 2000 roku objął stanowisko Wiceprezesa i Zastępcy Skarbnika (Deputy Treasurer) w Fiat Finance North America w Nowym Jorku, gdzie był odpowiedzialny za działalność finansową spółek Grupy Fiat w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W latach 2001-2003 sprawował funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w Fiat Polska Sp. z o.o. odpowiedzialnego za działalność finansową Grupy Fiat w Polsce.

Pracę w Banku Pekao S.A. rozpoczął w 2003 roku jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Zarządzania Ryzykami.

Od 11 grudnia 2008 roku Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami (CRO).

 

Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow.

Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Pekao S.A. W latach 1993 - 1996 pracował w pionie bankowości korporacyjnej w ING Bank Polska. Następnie kierował finansowaniem strukturalnym w Deutsche Bank Polska, a od roku 1997 do 2001 był Dyrektorem w ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalne i rynki kapitałowe. Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBC Financial Services (Poland).

Od kwietnia 2002 roku pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży, Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniu z Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego. Od 4 czerwca 2008 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

 

Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku.

Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Karierę w bankowości rozpoczął w Banku BPH S.A. w 1992 roku. W latach 1996 - 2000 był dyrektorem biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektorem regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002 roku został dyrektorem zarządzającym obszarem dystrybucji i sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A., odpowiedzialnego za bankowość detaliczną.

Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 r. – Pion Bankowości Detalicznej.

 

Stefano Santini, Wiceprezes Zarządu Banku od 1 kwietnia 2013 roku.

Ukończył Uniwersytet Bocconi na Wydziale Ekonomii, tematem Jego pracy magisterskiej było „Przejście krajów Europy Środkowo-Wschodniej do gospodarki rynkowej".

Po zakończeniu badań ekonomicznych rozpoczął swoją karierę zawodową w sektorze bankowym. W 2000 roku dołączył do UniCredit wspierając działania P&C Grupy UniCredit oraz zarządzanie integracją projektów w Chorwacji i Rumunii.

W 2003 roku jako przedstawiciel UniCredit zaczął wspierać P&C, Biuro Projektów w Banku Pekao S.A. W 2005 roku dołączył do Banku Pekao S.A. jako Zastępca Dyrektora Pionu Finansowego. W 2006 roku po fuzji UniCredit z HVB został mianowany Managerem Projektu wydzielenia części BPH oraz fuzji Banku BPH z Bankiem Pekao S.A.

W 2008 roku został powołany w Banku Pekao S.A. na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Doradcę Rady Nadzorczej UniCredit Bank Ukraine, a także Członka Komisji Rewizyjnej.

W kwietniu 2010 roku dołączył do Zarządu UniCredit Bank Hungary Zrt. jako CFO odpowiedzialny za obszary planowania i kontroli, księgowości, informacji zarządczej, zarządzania aktywami i pasywami oraz obszar podatkowy, jednocześnie nadzorujący działanie głównych spółek zależnych Banku. W tym samym czasie został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej UniCredit Jelzálogbank Zrt. (Bank Hipoteczny) oraz Przewodniczącego ALCO.

Od 1 kwietnia 2013r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Finansowy.

 

Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania bankiem komercyjnym w Szkole Głównej Handlowej.

W sektorze bankowym pracuje od 1986 roku. W latach 1986-1990 dyrektor Gabinetu Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Od 1990 do 1998 roku pełnił funkcje menedżerskie w bankach komercyjnych. Był członkiem Zarządu AmerBanku i Animex Banku oraz Dyrektorem Regionalnym Banku Depozytowo-Kredytowego S.A.

W Banku Pekao S.A. od 1998 roku kolejno jako Menedżer Połączenia czterech banków, następnie Dyrektor Wykonawczy zarządzający Pionem Logistyki. Od 15 grudnia 2004 r. członek Zarządu Banku, w listopadzie 2007 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – nadzoruje Pion Logistyki i Zaopatrzenia.