Pozostałe informacje

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz

Bank nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2014.

 

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej

Wartość wynagrodzeń lub korzyści (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek formie) wypłaconych lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu Banku w 2014 roku:

(tys. zł)

 

WYNAGRODZENIE STAŁE

RATA PREMII ZA 2013 ROK

ODROCZONE RATY PREMII ZA 2012 ROK

POZOSTAŁE KORZYŚCI ZA 2014 ROK

Luigi Lovaglio

3 849

1 673

1 487

161

Diego Biondo

2 003

228

212

1

Andrzej Kopyrski

1 325

359

359

117

Grzegorz Piwowar

1 285

390

348

112

Stefano Santini

1 115

107

-

1

Marian Ważyński

884

159

175

32

(tys. zł)

 

ROZLICZENIE RATY PREMII ZA 2011 ROK W AKCJACH FANTOMOWYCH

Luigi Lovaglio

2 090

Diego Biondo

327

Andrzej Kopyrski

525

Grzegorz Piwowar

582

Stefano Santini

-

Marian Ważyński

228

Część wynagrodzenia zmiennego należnego Członkom Zarządu Banku w akcjach fantomowych, przysługująca, ale  dotychczas niewypłacona, wynosi 2 838 tys. zł. Ostateczna kwota rozliczenia zależeć będzie od ceny akcji Banku.

Zgodnie z Uchwałą nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, w Banku przyjęty został „System Zmiennego Wynagradzania dla Kadry Zarządzającej".

W ramach Systemu uczestnik może otrzymać premię, której wysokość zależy od oceny efektów pracy danej osoby, danej jednostki organizacyjnej oraz wyników Banku, a także oceny zgodności postępowania uczestnika z przepisami prawa oraz przyjętymi przez Bank standardami. Zgodnie z założeniami, że co najmniej 50% premii stanowić ma zachętę do szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Banku, część premii podlega odroczeniu i wypłacana jest po zakończeniu okresu oceny, za jaki przysługuje.

Członkowie Zarządu Banku w 2014 roku nie otrzymali wynagrodzeń w jakiejkolwiek formie ani nie mają żadnych należności z tego tytułu od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.

Wartość wynagrodzeń wypłaconych lub należnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek formie) Członkom Rady Nadzorczej w 2014 roku:

(tys. zł)

 

RAZEM

UWAGI

Jerzy Woźnicki

241

 

Roberto Nicastro

-

Nie pobierał wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy

Leszek Pawłowicz

222

 

Alessandro Decio

-

Nie pobierał wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy

Małgorzata Adamkiewicz

133

 

Paweł Dangel

196

 

Laura Penna

-

Nie pobierała wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy

Wioletta Rosołowska

133

 

Doris Tomanek

-

Nie pobierała wynagrodzenia zgodnie z polityką Grupy

Członkowie Rady Nadzorczej Banku w 2014 roku nie otrzymali wynagrodzeń w jakiejkolwiek formie ani nie mają żadnych należności z tego tytułu od spółek zależnych oraz stowarzyszonych.

 

Programy Motywacyjne

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Grupie Kapitałowej Banku Pekao S.A. realizowane są następujące długoterminowe programy motywacyjne:

  • Długoterminowy Program Motywacyjny Grupy UniCredit 2007 - w zakresie opcji na akcje objętych jest 34 pracowników Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A., w tym 3 osoby zarządzające. Termin realizacji opcji upływa w 2017 roku,
  • Długoterminowy Program Motywacyjny Grupy UniCredit 2008 - w zakresie opcji na akcje objętych jest 52 pracowników Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A., w tym 3 osoby zarządzające. Termin wykonania opcji upływa w 2018 roku.

 

Akcje Banku i podmiotów powiązanych w posiadaniu Władz Banku

Według informacji posiadanych przez Bank, na dzień 31 grudnia 2014 roku osoby zarządzające i nadzorujące w Banku posiadały 73 535 akcji Banku Pekao S.A. o wartości nominalnej 73 535 zł. Do dnia przekazania raportu liczba akcji Banku w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących oraz ich wartość nie uległa zmianie.

Liczba akcji w posiadaniu osób zarządzających przedstawiona jest poniżej.

 

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU

 

ROCZNEGO ZA 2014

ZA III KWARTAŁ 2014

ROCZNEGO ZA 2013

Luigi Lovaglio

64 035

64 035

64 035

Diego Biondo

9 500

9 500

9 500

Razem

73 535

73 535

73 535

Ponadto na 31 grudnia 2014 roku akcje UniCredit S.p.A. posiadali:

Pan Luigi Lovaglio – 64 290 akcji bez wartości nominalnej,

Pan Diego Biondo – 4 730 akcji bez wartości nominalnej,

Pan Andrzej Kopyrski – 1 152 akcje bez wartości nominalnej,

Pan Roberto Nicastro – 245 364 akcje bez wartości nominalnej,

Pani Laura Penna – 33 053 akcje bez wartości nominalnej,

Pan Grzegorz Piwowar – 1 666 akcji bez wartości nominalnej,

Pan Stefano Santini – 18 655 akcji bez wartości nominalnej

oraz Pan Marian Ważyński – 827 akcji bez wartości nominalnej.

 

Umowy dotyczące świadczeń wypłacanych po ustaniu zatrudnienia

Umowy o pracę przewidują wypłatę rekompensat na rzecz następujących Członków Zarządu Banku w wysokości 18-krotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za ostatni miesiąc pracy, w przypadku m.in. zakończenia kadencji i niepowołania na kolejną kadencję lub odwołania z funkcji:

  • Pana Andrzeja Kopyrskiego, Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Grzegorza Piwowara, Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Mariana Ważyńskiego, Wiceprezesa Zarządu.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku odwołania z przyczyn określonych w art. 52 lub art. 53 Kodeksu pracy lub w przypadku m.in. niewłaściwego wypełniania obowiązków lub naruszania Statutu Banku, uchwał Zarządu lub uchwał Rady Nadzorczej.

Ponadto wymienieni wyżej Członkowie Zarządu Banku mają zawarte z Bankiem umowy o zakazie działalności konkurencyjnej, ustalające prawa i obowiązki stron umowy w zakresie dotyczącym działalności konkurencyjnej w czasie trwania i po ustaniu stosunku pracy.

Umowy o pracę pozostałych Członków Zarządu Banku nie przewidują takich rekompensat.

 

Umowy z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych

Podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za lata 2013 -2017 jest firma Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) na podstawie umowy z dnia 17 czerwca 2013 roku. 

(w tys. zł)

 

2014

2013

Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego sprawozdania finansowego

3 397

3 207

Wynagrodzenie z tytułu innych usług poświadczających, w tym przeglądu sprawozdania finansowego

1 454

1 602

Powyższe kwoty nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).

 

Przeciętne stopy procentowe w Banku Pekao S.A. w grudniu 2014 roku

Średnie nominalne oprocentowanie podstawowych rodzajów depozytów złotowych rezydentów sektora niefinansowego:

Depozyty złotowe osób fizycznych

1,24% p.a.

Depozyty złotowe podmiotów gospodarczych

1,54% p.a.

Średnie nominalne oprocentowanie kredytów złotowych rezydentów sektora niefinansowego:

Kredyty osób fizycznych, ogółem

5,06% p.a.

Mieszkaniowe

3,68% p.a.

Konsumpcyjne

10,75% p.a.

Pozostałe

6,50% p.a.

Kredyty podmiotów gospodarczych

3,89% p.a.

Liczba i wartość tytułów egzekucyjnych oraz wartość zabezpieczeń rzeczowych

Bank Pekao S.A. wypracował ścisłą politykę zarządzania prawnymi zabezpieczeniami wierzytelności Banku. Polityka ta została odzwierciedlona w postaci reguł i przepisów wewnętrznych Banku. Sposób zabezpieczenia i jego wartość podlegają wnikliwej analizie i doborowi pod kątem ryzyka zabezpieczanej transakcji.

Bank przestrzega zasady, zgodnie z którą wartość zabezpieczenia powinna pozostawać w odpowiedniej relacji do wysokości zabezpieczanej wierzytelności, tj. kwoty środków pieniężnych udostępnionych przez Bank klientowi (kapitał lub kwota udzielonego przez Bank zobowiązania pozabilansowego) wraz z należnościami ubocznymi, takimi jak odsetki i prowizje.

W celu zabezpieczenia ryzyka związanego z działalnością kredytową Bank przyjmuje prawne zabezpieczenie osobiste i rzeczowe w różnej formie, np. gwarancji bankowej, poręczenia według prawa cywilnego, weksla własnego in blanco, poręczenia wekslowego, przelewu wierzytelności, hipoteki, zastawu rejestrowego, zastawu zwykłego, przewłaszczenia na zabezpieczenie, przeniesienia określonej kwoty na własność Banku, blokady środków na rachunku bankowym.

Dla klientów korporacyjnych łączna wartość zabezpieczeń rzeczowych dla transakcji, dla których stwierdzono utratę wartości według stanu na 31 grudnia 2014 roku, wyniosła 2 442,6 mln zł. W 2014 roku wystawiono w imieniu Banku 449 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 648,5 mln zł.

Dla klientów detalicznych łączna wartość zabezpieczeń rzeczowych dla transakcji, dla których stwierdzono utratę wartości według stanu na 31 grudnia 2014 roku, wyniosła 686,7 mln zł. W 2014 roku wystawiono w imieniu Banku 12 351 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 240,8 mln zł.

 

Informacje o toczących się postępowaniach

W 2014 roku liczba toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań Grupy wyniosła 726 postępowań na łączną kwotę 1 205,6 mln zł, a dotyczących wierzytelności 14 441 postępowań na łączną kwotę 1 262,4 mln zł.

W 2014 roku nie występowały postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Grupy, w których wysokość dochodzonego roszczenia stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku.

Zdaniem Banku żadne z pojedynczych postępowań toczących się w 2014 roku przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, jak również wszystkie postępowania łącznie, nie stwarzają zagrożenia dla płynności finansowej Banku.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Bank i jednostki zależne w 2014 roku nie zawarły z podmiotami powiązanymi transakcji, które byłyby pojedynczo lub łącznie transakcjami istotnymi i zawartymi na innych warunkach niż rynkowe.

W 2014 roku Bank i jednostki zależne nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby równowartość 10% kapitałów własnych Banku.

 

Informacja o znaczących umowach

W 2014 roku Bank nie zawarł znaczących umów.

 

Informacja o pochodnych instrumentach finansowych i rachunkowości zabezpieczeń

Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń omówione są w Notach Objaśniających nr 27 i 30 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014.

 

Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały zawarte w Nocie Objaśniającej nr 5 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014.

 

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych

  • Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe są alternatywnymi w stosunku do tradycyjnych depozytów bankowych produktami inwestycyjnymi dla klientów Banku. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego tytułu (kapitał) na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 203,7 mln zł. Czynne są 3 emisje Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych w złotych, z maksymalnym terminem wymagalności do 24 marca 2016 roku. Zobowiązania z terminem wymagalności w 2015 i 2016 roku stanowią odpowiednio 34,3% i 65,7% tych zobowiązań.

  • Certyfikaty Depozytowe

Certyfikaty Depozytowe to produkty inwestycyjne denominowane w złotych, które gwarantują 100% ochronę zainwestowanych środków, również w przypadku zakończenia inwestycji przed dniem wykupu. Łączna wartość zobowiązań Banku z tego tytułu (kapitał) na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 2 594,7 mln zł. Czynne są 22 emisje Certyfikatów Depozytowych z terminem wymagalności do 3 miesięcy, do 6 miesięcy oraz do 1 roku, co stanowi odpowiednio 48,9%, 23,1% i 28,0% tych zobowiązań.

  • Obligacje Pekao Leasing Sp. z o.o.

Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu obligacji na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 48,2 mln zł, z terminem wymagalności do 1 miesiąca.

  • Listy zastawne Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Łączna wartość zobowiązań spółki z tytułu listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 1 101,9 mln zł. Zobowiązania z tytułu listów zastawnych z terminem wymagalności do 1 roku stanowią 0,7%, od 3 lat do 5 lat 34,7% a od 5 lat do 10 lat 64,6% wartości nominalnej ogółem.

 

Znaczące zdarzenia po dacie bilansu

W dniu 1 stycznia 2015 roku Bank nabył 100% kapitału akcyjnego UniCredit CAIB Poland S.A. i przejął kontrolę na tą spółką. UniCredit CAIB Poland S.A. specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć, ofert publicznych i prywatnych oraz obrotu papierami wartościowymi na rynku wtórnym. Dzięki tej transakcji Grupa poszerza portfolio usług świadczonych klientom z segmentu bankowości korporacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące nabycia 100% kapitału akcyjnego UniCredit CAIB Poland S.A. zostały przedstawione w Nocie Objaśniającej nr 56 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014.

W raporcie bieżącym Nr 1/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015 r. o wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej Banku Pekao Telecentrum Sp. z o.o. w likwidacji. O otwarciu likwidacji Pekao Telecentrum Sp. z o.o. Bank informował w Raporcie Bieżącym Nr 34/2013 z dnia 2 grudnia 2013 roku.