Pozycje pozabilansowe

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zestawienie pozycji pozabilansowych (mln zł)

 

31.12.2014

31.12.2013

zmiana

Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

54 257,2

47 411,7

14,4%

Zobowiązania udzielone:

41 585,2

38 175,0

8,9%

finansowe

27 376,5

27 097,7

1,0%

gwarancyjne

14 208,7

11 077,3

28,3%

Zobowiązania otrzymane:

12 672,0

9 236,7

37,2%

finansowe

496,5

111,8

344,1%

gwarancyjne

12 175,5

9 124,9

33,4%

Pochodne instrumenty finansowe

251 602,9

187 401,9

34,3%

transakcje stopy procentowej

147 004,1

116 772,1

25,9%

transakcje walutowe i na złoto

102 912,9

69 566,6

47,9%

transakcje oparte na towarach i kapitałowych papierach wartościowych

1 685,9

1 063,2

58,6%

Inne

32 292,0

33 185,3

-2,7%

Pozycje pozabilansowe razem

338 152,1

267 998,9

26,2%

Informacje o zobowiązaniach pozabilansowych zostały zawarte w Notach Objaśniających nr 27 i 48 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014.