Proces kredytowy w odniesieniu do Kierownictwa, podmiotów i osób powiązanych z Bankiem

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe i regulacjami obowiązującymi w Grupie UniCredit, zawieranie transakcji o charakterze kredytowym z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osobami zajmującymi stanowiska kierownicze oraz podmiotami z nimi powiązanymi, a także osobami znajdującymi się na liście „oficerów korporacyjnych" Grupy UniCredit, następuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą Banku.

Regulamin określa szczegółowe zasady podejmowania decyzji o zawarciu transakcji z wymienionymi osobami i podmiotami, w tym szczeble decyzyjne uprawnione do podejmowania decyzji oraz przy­znane im limity uprawnień. W szczególności decyzja o udzieleniu kredytu członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku lub podmio­tami z nimi powiązanymi kapitałowo lub organizacyjnie, w kwocie przekraczającej równowartość 10 000 Euro obliczonej w złotych według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, łącznego zaangażowania Banku w stosunku do danej osoby lub podmiotu, podejmują Zarząd i Rada Nadzorcza Banku w formie oddzielnych uchwał.

Członkowie Kierownictwa Banku i podmioty z nimi powiązane kapi­tałowo lub organizacyjnie mogą korzystać z oferowanych przez Bank produktów kredytowych według zasad i na warunkach standardowo oferowanych przez Bank. W szczególności w odniesieniu do tych osób i podmiotów Bank nie stosuje korzystniejszych stóp oprocentowania kredytów, ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest zgodnie z me­todologią stosowaną przez Bank, adekwatnie do segmentu klienta i rodzaju transakcji.

W odniesieniu do podmiotów powiązanych z Bankiem stosowany jest standardowy proces kredytowy, przy czym decyzje o zawarciu transakcji podejmowane są wyłącznie przez szczeble decyzyjne na poziomie Centrali Banku.