Przestrzeganie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank Pekao S.A. stosuje „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" od 2002 roku, kiedy to Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała pierwszy dokument w tej sprawie. W Preambule do ww. dokumentu stwierdzono, że „Celem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku."

Stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW nie wymaga ich zatwierdzenia przez Bank.

W 2014 r. Bank stosował zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalonych Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r., z wyłączeniem Zasad I.12 i IV.10 pkt 2 dotyczących zapewnienia akcjonariuszom możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna opublikowanym w raporcie bieżącym 9/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Bank poinformował, że: „Mając na uwadze fakt, że Akcjonariat Banku, charakteryzuje się znaczną liczebnością, zróżnicowaniem geograficznym oraz zróżnicowaniem języka komunikacji, co powoduje, iż w celu spełnienia przez Bank wymogów niezbędnych do prawidłowej identyfikacji akcjonariuszy oraz zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, konieczne jest zapewnienie po stronie Banku rozwiązań na wysokim poziomie zaawansowania technologicznego, którymi Bank aktualnie nie dysponuje, zgodnie z art. 4065 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a ust 2 Statutu Banku, Zarząd Banku podjął decyzje o niedopuszczeniu uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku za rok 2013."

Zarząd Banku podejmuje decyzje o dopuszczeniu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku spełnienia przez Bank warunków technicznych niezbędnych do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonując obowiązki wynikające z Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Bank jako emitent papierów wartościowych dołącza do raportu rocznego oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, sporządzone zgodnie z zakresem i strukturą określoną przez Zarząd Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r.

Bank sporządzając Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stosuje również Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij").

Wymóg zawarcia w raporcie rocznym oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego został również wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Oświadczenie Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku („Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego"), którego treść uwzględnia wymogi ww. regulacji, jest częścią Raportu rocznego.