Raportowanie o transakcjach osób zobowiązanych

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Regulamin nakłada na osoby zobowiązane obowiązek przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowi informacji o zawartych przez osoby zobowiązane oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcji nabycia lub zbycia akcji Banku, praw po­chodnych dotyczących akcji Banku, innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Osobami zobowiązanymi są:

  1. osoby wchodzące w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku oraz prokurenci Banku,
  2. inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej Banku funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Banku oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.

Bank niezwłocznie przekazuje otrzymaną informację równocześnie spółce prowadzącej rynek regulowany (GPW) oraz do publicznej wiadomości raportem bieżącym według ustalonego wzoru, przy zasto­sowaniu odpowiednich standardów informatycznych.