Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2014 rok - Prezentowany w celu zapewnienia porównywalności (tys. zł)

 

I KWARTAŁ 2014

II KWARTAŁ 2014

III KWARTAŁ 2014

IV KWARTAŁ 2014

 

działalność
kontynuowana

działalność zaniechana

Razem

działalność
kontynuowana

działalność zaniechana

Razem

działalność
kontynuowana

działalność zaniechana

Razem

działalność
kontynuowana

działalność zaniechana

Razem

Przychody z tytułu odsetek

1 571 029

-

1 571 029

1 584 757

-

1 584 757

1 594 530

-

1 594 530

1 474 974

-

1 474 974

Koszty z tytułu odsetek

-440 956

-

-440 956

-444 851

-

-444 851

-460 586

-

-460 586

-417 603

-

-417 603

Wynik z tytułu odsetek

1 130 073

-

1 130 073

1 139 906

-

1 139 906

1 133 944

-

1 133 944

1 057 371

-

1 057 371

Przychody z tytułu prowizji i opłat

631 965

-

631 965

664 663

-

664 663

612 307

-

612 307

627 346

-

627 346

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-119 066

-

-119 066

-138 499

-

-138 499

-107 285

-

-107 285

-127 696

-

-127 696

Wynik z tytułu prowizji i opłat

512 899

-

512 899

526 164

-

526 164

505 022

-

505 022

499 650

-

499 650

Przychody z tytułu dywidend

-

-

-

8 189

-

8 189

109

-

109

-

-

-

Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu

105 443

-

105 443

111 177

-

111 177

105 102

-

105 102

121 579

-

121 579

Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej

-10 725

-

-10 725

-3 392

-

-3 392

-1 598

-

-1 598

-1 532

-

-1 532

Wynik na pozostałych instrumentach finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zyski (straty) na sprzedaży:

414

-

414

35 490

-

35 490

94 620

-

94 620

141 531

-

141 531

kredytów i innych należności finansowych

414

-

414

670

-

670

-

-

-

17 495

-

17 495

aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności

17

-

17

34 820

-

34 820

94 618

-

94 618

124 045

-

124 045

zobowiązań finansowych

-17

-

-17

-

-

-

2

-

2

-9

-

-9

Dochody z działalności operacyjnej

1 738 104

-

1 738 104

1 817 534

-

1 817 534

1 837 199

-

1 837 199

1 818 599

-

1 818 599

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

-147 502

-

-147 502

-142 666

-

-142 666

-134 194

-

-134 194

-135 213

-

-135 213

kredytów i innych należności finansowych

-149 004

-

-149 004

-131 271

-

-131 271

-173 182

-

-173 182

-118 373

-

-118 373

zobowiązań pozabilansowych

1 502

-

1 502

-11 395

-

-11 395

38 988

-

38 988

-16 840

-

-16 840

Wynik z działalności finansowej

1 590 602

-

1 590 602

1 674 868

-

1 674 868

1 703 005

-

1 703 005

1 683 386

-

1 683 386

Ogólne koszty administracyjne

-776 702

-

-776 702

-784 046

-

-784 046

-778 424

-

-778 424

-762 962

-

-762 962

wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze

-471 380

-

-471 380

-484 010

-

-484 010

-479 962

-

-479 962

-469 718

-

-469 718

pozostałe koszty administracyjne

-305 322

-

-305 322

-300 036

-

-300 036

-298 462

-

-298 462

-293 244

-

-293 244

Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych

-81 945

-

-81 945

-81 049

-

-81 049

-82 263

-

-82 263

-81 422

-

-81 422

Wynik z tytułu pozostałych rezerw

-1 188

-

-1 188

-1 962

-

-1 962

99

-

99

349

-

349

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

34 237

-

34 237

22 337

-

22 337

12 677

-

12 677

5 085

-

5 085

Koszty z działalności operacyjnej

-825 598

-

-825 598

-844 720

-

-844 720

-847 911

-

-847 911

-838 950

-

-838 950

Zysk (strata) z jednostek zależnych i stowarzyszonych

19 282

-

19 282

15 411

-

15 411

15 320

-

15 320

13 197

-

13 197

Zysk (strata) na sprzedaży rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych

-333

-

-333

-210

-

-210

122

-

122

2 218

-

2 218

Zysk brutto

783 953

-

783 953

845 349

-

845 349

870 536

-

870 536

859 851

-

859 851

Podatek dochodowy

-146 017

-

-146 017

-154 786

-

-154 786

-165 454

-

-165 454

-168 316

-

-168 316

Zysk netto

637 936

-

637 936

690 563

-

690 563

705 082

-

705 082

691 535

-

691 535

Przypadający na akcjonariuszy Banku

634 244

-

634 244

685 077

-

685 077

704 370

-

704 370

691 023

-

691 023

Przypadający na udziały niedające kontroli

3 692

-

3 692

5 486

-

5 486

712

-

712

512

-

512

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2013 r. (tys. zł)

 

I KWARTAŁ 2013

II KWARTAŁ 2013

III KWARTAŁ 2013

IV KWARTAŁ 2013

 

działalność
kontynuowana

działalność zaniechana

Razem

działalność
kontynuowana

działalność zaniechana

Razem

działalność
kontynuowana

działalność zaniechana

Razem

działalność
kontynuowana

działalność zaniechana

Razem

Przychody z tytułu odsetek

1 849 493

48 138

1 897 631

1 675 097

39 333

1 714 430

1 574 875

5 877

1 580 752

1 581 477

-

1 581 477

Koszty z tytułu odsetek

-714 219

-15 663

-729 882

-593 902

-13 812

-607 714

-483 123

-2 199

-485 322

-445 810

-

-445 810

Wynik z tytułu odsetek

1 135 274

32 475

1 167 749

1 081 195

25 521

1 106 716

1 091 752

3 678

1 095 430

1 135 667

-

1 135 667

Przychody z tytułu prowizji i opłat

632 137

7 958

640 095

660 174

9 661

669 835

668 109

1 556

669 665

675 467

-

675 467

Koszty z tytułu prowizji i opłat

-112 752

-2 935

-115 687

-131 727

-3 683

-135 410

-131 860

-1 385

-133 245

-127 876

-

-127 876

Wynik z tytułu prowizji i opłat

519 385

5 023

524 408

528 447

5 978

534 425

536 249

171

536 420

547 591

-

547 591

Przychody z tytułu dywidend

-

-

-

6 751

-

6 751

5

-

5

-

-

-

Wynik na instrumentach finansowych przeznaczonych do obrotu

110 439

-6 503

103 936

119 422

3 901

123 323

124 089

252

124 341

113 457

-

113 457

Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej

-4 654

-

-4 654

-2 381