Skonsolidowany rachunek zysków i strat – wersja prezentacyjna

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku osiągnięty za 2014 r. wyniósł 2 714,7 mln zł, zapewniając zwrot na średnim kapitale (ROE) na poziomie 11,5%, przy mocnej strukturze kapitałowej odzwierciedlonej łącznym współczynnikiem kapitałowym wynoszącym 17,3% (Bazylea III). ROE znormalizowany (zwrot na kapitale odpowiadającym łącznemu współczynnikowi kapitałowemu w wysokości 10%) wyniósł 17,3%.

Z uwagi na fakt, że dane za 2014 r. nie zawierają wyników PJSC UniCredit Bank - sprzedanego w dniu 16 lipca 2013 r. – w dalszej części rozdziału dodatkowo przedstawiono wyniki za 2013 r. oraz omówiono dynamiki informacji finansowych z wyłączeniem PJSC UniCredit Bank, celem zapewnienia porównywalności.

Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy Banku osiągnięty za 2014 r. był niższy o 52,6 mln zł, tj. 1,9% w porównaniu z 2013 r., głównie ze względu na niższy wynik z działalności handlowej oraz negatywny wpływ ograniczeń regulacyjnych.

Mocną strukturę płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 88,8% na koniec grudnia 2014 r. Pozwala to, w powiązaniu z mocną strukturą kapitałową, na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy.

(mln zł)

 

2014

2013
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

2013

zmiana
(z wył. PJSC UniCredit Bank)

Wynik z tytułu odsetek

4 461,3

4 443,9

4 505,6

0,4%

Przychody z tytułu dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności

71,5

66,1

66,1

8,2%

Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem

4 532,8

4 510

4 571,7

0,5%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 043,7

2 131,7

2 142,8

-4,1%

Wynik z działalności handlowej

679,5

755,2

752,8

-10,0%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

89,7

96,7

98,0

-7,2%

Wynik pozaodsetkowy

2 812,9

2 983,6

2 993,6

-5,7%

Dochody z działalności operacyjnej

7 345,7

7 493,6

7 565,3

-2,0%

Koszty z działalności operacyjnej

-3 425,5

-3 438,2

-3 483,4

-0,4%

Zysk operacyjny

3 920,2

4 055,4

4 081,9

-3,3%

Wynik z tytułu pozostałych rezerw

-2,7

13,7

13,7

x

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe

-559,6

-658,5

-663,7

-15,0%

Zysk z działalności inwestycyjnej

1,8

22,3

22,3

-91,9%

Zysk brutto

3 359,7

3 432,9

3 454,2

-2,1%

Podatek dochodowy

-634,6

-655,4

-659,2

-3,2%

Zysk netto

2 725,1

2 777,5

2 795,0

-1,9%

Przypadający na akcjonariuszy Banku

2 714,7

2 767,3

2 784,8

-1,9%

Przypadający na udziały niedające kontroli

10,4

10,2

10,2

2,0%