Sprawozdanie z sytuacji finansowej i wyniki finansowe

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. został zaprezentowany w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014.

W związku z dokonanymi zmianami zasad rachunkowości w 2013 r. (opisanymi w Nocie Objaśniającej nr 5 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014) dokonano odpowiednich przekształceń w danych za 2013 r., zarówno w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014, jak i w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok.

W Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok zamieszczono sprawozdanie z sytuacji finansowej w wersji uproszczonej, a rachunek zysków i strat w wersji prezentacyjnej i omówiono najważniejsze, wybrane pozycje z tak zaprezentowanych sprawozdań.

Począwszy od 2013 r. w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie w rachunku zysków i strat, zyski na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności są prezentowane w wyniku z działalności handlowej i w konsekwencji w zysku operacyjnym, dochodach z działalności operacyjnej oraz wyniku pozaodsetkowym.

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2014 roku Bank Pekao S.A. przejął Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. Z tego względu dane Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2014 rok zawarte w niniejszym rozdziale uwzględniają dane przejętej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wspomnianego przejęcia zostały przedstawione w Nocie Objaśniającej nr 2 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014.