Struktura skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej – wersja uproszczona

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bilans Banku Pekao S.A. determinuje wielkość sumy bilansowej, jak również strukturę aktywów i pasywów Grupy. Na koniec grudnia 2014 r. relacja sumy bilansowej Banku Pekao S.A. do sumy bilansowej Grupy wynosiła 98,0%.

Poniższe tabele przedstawiają sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy w wersji uproszczonej.

AKTYWA

31.12.2014

31.12.2013

zmianA

 

mln zł

struktura

mln zł

struktura

 

Kasa, środki w Banku Centralnym

9 226,3

5,5%

4 191,2

2,6%

120,1%

Należności od banków (*)

7 175,9

4,3%

7 554,5

4,8%

-5,0%

Kredyty i pożyczki udzielone klientom (**)

114 978,1

68,6%

103 937,3

65,6%

10,6%

Papiery wartościowe (***)

25 161,2

15,0%

35 184,1

22,2%

-28,5%

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

184,2

0,1%

176

0,1%

4,7%

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

2 171,2

1,3%

2 216,2

1,4%

-2,0%

Inne aktywa

8 728,1

5,2%

5 262,4

3,3%

65,9%

Aktywa razem

167 625

100,0%

158 521,7

100,0%

5,7%

(*) Łącznie z należnościami z tytułu leasingu dla banków.
(**) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i należnościami z tytułu leasingu dla klientów.
(***) Łącznie z aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu oraz pozostałymi instrumentami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat.

PASYWA

31.12.2014

31.12.2013

ZMIANA

 

mln zł

struktura

mln zł

struktura

 

Zobowiązania wobec Banku Centralnego

1,0

0,0%

1,0

0,0%

0,0%

Zobowiązania wobec innych banków

5 344,7

3,2%

6 417,7

4,0%

-16,7%

Zobowiązania wobec klientów

125 609,0

74,9%

119 796,7

75,6%

4,9%

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

3 857,0

2,3%

3 063,7

1,9%

25,9%

Inne pasywa

8 767,6

5,3%

5 728,4

3,7%

53,1%

Kapitały razem

24 045,7

14,3%

23 514,2

14,8%

2,3%

udziały niedające kontroli

28,0

0,0%

94,3

0,1%

-70,3%

Pasywa razem

167 625,0

100,0%

158 521,7

100,0%

5,7%