Struktura zarządzania

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Członkowie Zarządu koordynują i nadzorują działalność Banku zgodnie z podziałem zadań, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Prezes Zarządu Banku L. Lovaglio koordynował prace członków Zarządu Banku, jednocześnie nadzorując w szczególności następujące obszary działalności Banku: audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem braku zgodności oraz komunikację korporacyjną, w tym relacje inwestorskie.

Luigi Lovaglio kierował pracami Zarządu, zwoływał i przewodniczył posiedzeniom Zarządu, prezentował stanowisko Zarządu wobec innych organów Banku oraz w stosunkach zewnętrznych, w szczególności wobec organów Państwa i wydawał regulacje wewnętrzne.

Wiceprezes Zarządu Banku Diego Biondo nadzorował działalność Pionu Zarządzania Ryzykami.

Wiceprezes Zarządu Banku Andrzej Kopyrski nadzorował działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Wiceprezes Zarządu Banku Grzegorz Piwowar nadzorował działalność Pionu Bankowości Detalicznej.

Wiceprezes Zarządu Banku Stefano Santini nadzorował działalność Pionu Finansowego.

Wiceprezes Zarządu Banku Marian Ważyński nadzorował działalność Pionu Logistyki i Zaopatrzenia.

Zarząd Banku dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania oraz prowadzi sprawy Banku zgodnie z przepisami prawa i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz Kodeksem Etyki Bankowej Związku Banków Polskich.

Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

 • Centrala Banku,
 • jednostki operacyjne przy Centrali,
 • Regiony,
 • Oddziały w kraju (z filiami i punktami obsługi bankowej) i za granicą,
 • inne jednostki organizacyjne, w tym Regionalne Centra Korporacyjne.

Podstawowe komórki organizacyjne Centrali Banku (departamenty, biura) mogą być połączone w pion. Działalność pionu może bezpośrednio nadzorować członek Zarządu Banku; pracą pionu może też kierować Dyrektor Wykonawczy/Dyrektor Pionu.

W Centrali Banku działają następujące stałe Komitety:

 • Komitet Kredytowy Banku
 • Komitet Aktywów, Pasywów i Ryzyka
 • Komitet Płynności i Ryzyka Rynkowego
 • Komitet Ryzyka Operacyjnego
 • Komitet Zarządzania Zmianami
 • Komitet Bezpieczeństwa Banku
 • Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej
 • Komitet Relacji z Organami Nadzoru i Kontroli
 • Komitet ds. Konfliktów Interesów
 • Komitet ds. Zarządzania Danymi i Jakością Danych

Zadania, skład i zasady funkcjonowania komitetów określają przepisy wewnętrzne Banku.

W Centrali mogą też funkcjonować komórki o charakterze doraźnym (zespoły zadaniowe, projekty).