Struktura zysku netto

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Strukturę zysku netto Grupy przedstawia poniższe zestawienie:

(mln zł)

 

2014

2013

zmiana

Zysk netto Banku Pekao S.A.

2 662,3

2 800,0

(4,9%)

Podmioty konsolidowane metodą pełną

 

 

 

Pekao Leasing Sp. z o.o.

54,6

40,6

34,5%

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

42,4

39,3

7,9%

Pekao Pioneer PTE S.A.

15,4

13,8

11,6%

Pekao Bank Hipoteczny S.A.

10

12,7

(21,3%)

Pekao Faktoring Sp. z o.o.

8,2

10,1

(18,8%)

Pekao Financial Services Sp. z o.o.

7,2

6,6

9,1%

Centrum Kart S.A.

2,6

1,7

52,9%

Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.

2,4

3,9

(38,5%)

Pekao Leasing Holding S.A. (*)

1

27,9

(96,4%)

Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

0,3

0,6

(50,0%)

Pekao Telecentrum Sp. z o. o. w likwidacji

0,1

0,2

(50,0%)

FPB "MEDIA" Sp. z o.o.

(0,1)

0

x

Pekao Property S.A. (**)

(0,9)

(0,4)

125,0%

PJSC UniCredit Bank (***)

-

17,5

x

Property Sp. z o.o. w likwidacji (**)

-

0,3

x

Podmioty wyceniane metodą praw własności

 

 

 

Pioneer Pekao Investment Management S.A.

51,8

48,3

7,2%

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

10

10

0,0%

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.

1,5

1,1

36,4%

Wyłączenia i korekty konsolidacyjne (****)

(154,1)

(249,4)

(38,2%)

Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy

2 714,7

2 784,8

(2,5%)

Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy - działalność kontynuowana

2 714,7

2 767,3

(1,9%)

(*) Wynik Pekao Leasing Holding S.A. za 2013 roku zawiera głównie dywidendę otrzymaną od Pekao Leasing Sp. z o.o.
(**) W dniu 26 września 2014 roku nastąpiło połączenie spółek Pekao Property S.A. z Property Sp. z o.o. w likwidacji.
(***) W dniu 16 lipca 2013 roku Bank sprzedał 100% akcji w PJSC UniCredit Bank z siedzibą w Kijowie, na rzecz UniCredit S.p.A. z siedzibą w Rzymie.
(****) Obejmują między innymi transakcje wewnątrz Grupy (w tym dywidendy wypłacone za rok poprzedni przez jednostki podporządkowane) i zysk przypadający na udziały niedające kontroli.