System zarządzania ryzykiem

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Bank Pekao S.A. posiada strategię zarządzania ryzykiem w postaci Procedury ICAAP, przyjętej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Banku. 

Procedura ICAAP wyznacza główne elementy wszechstronnego podejścia do ryzyka związanego z prowadzoną przez Bank działalnością i wynikającego z przyjętej strategii biznesowej, zarówno na poziomie Banku, jak i całej Grupy Kapitałowej Banku, definiując zidentyfikowane przez Bank rodzaje ryzyka oraz kryteria uznawania go za istotne, wskazując cele oraz towarzyszące im zasady zarządzania ryzykiem, docelową strukturę ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz akceptowany poziom i strukturę ryzyka.

Bank definiuje ryzyko jako "Możliwość, że skutki danego działania lub zdarzenia mogą okazać się negatywne i doprowadzić do poniesienia przez Bank strat lub do ograniczenia zdolności Banku do realizacji przyjętej przez niego strategii biznesowej".

Każde zidentyfikowane ryzyko powinno zostać ocenione pod kątem jego istotności i – jeśli zostanie uznane za istotne – powinno zostać zmierzone (o ile zostanie zaklasyfikowane jako ryzyko mierzalne) oraz być monitorowane i kontrolowane zgodnie z metodami i procedurami ustalonymi dla danego rodzaju ryzyka. Metodyki oceny i pomiaru ryzyka mają na celu utrzymanie zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi, najlepszymi praktykami rynkowymi oraz wytycznymi ustalonymi przez Grupę UniCredit.

Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykiem stanowi integralny element systemu  zarządzania Bankiem.

Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar (szacowanie), monitorowanie, kontrola i raportowanie ryzyka występującego w działalności Banku, służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Bank działalności. Zarządzanie ryzykiem usprawnia procesy decyzyjne, jednocześnie zapewniając zgodność podejmowanych decyzji z najlepszymi praktykami rynkowymi i obowiązującymi wymogami regulacyjnymi. 

W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub ocenę oraz monitorowanie ryzyka, z uwzględnieniem przewidywanego poziomu ryzyka w przyszłości. Bank stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i określa zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów, a obowiązujący system informacji zarządczej umożliwia monitorowanie poziomu ryzyka. Struktura organizacyjna Banku jest dostosowana do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka. Zarządzając ryzykiem Grupy Kapitałowej Bank sprawuje nadzór nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych.

Zarząd Banku w obowiązującym w Banku systemie zarządzania ryzykiem odpowiada za:

 • opracowanie i wprowadzenie strategii zarządzania ryzykiem, która obejmuje cele oraz główne zasady zarządzania ryzykiem;
 • opracowanie, wdrożenie oraz regularną aktualizację pisemnych strategii, polityk i procedur w zakresie zarządzania ryzykiem;
 • skuteczność działania systemu zarządzania ryzykiem oraz doskonalenie tego procesu;
 • podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapewnienia, aby Bank zarządzał wszystkimi istotnymi ryzykami związanymi ze swoją działalnością i działalnością spółek zależnych oraz posiadał odpowiednie procedury w tym zakresie; w szczególności Zarząd powołuje właściwe komitety, zapewnia wydawanie wewnętrznych regulacji dotyczących identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka oraz przekazuje Radzie Nadzorczej okresowe informacje o rodzajach i wielkości ryzyka, na które narażony jest Bank;
 • zatwierdzanie systemu limitów przyjętych przez Bank dla różnych rodzajów ryzyka oraz wysokości ogólnych limitów kapitałowych;
 • zapewnienie zgodności działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa oraz  efektywne zarządzanie ryzykiem braku zgodności;
 • wprowadzenie w Banku struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka i odzwierciedlającej podział obowiązków, który zapewnia niezależność funkcji kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, odpowiedzialnej za podejmowanie ryzyka przez Bank;
 • przejrzystość działań Banku pozwalającą na ocenę skuteczności działania Rady Nadzorczej i Zarządu Banku w zakresie zarządzania Bankiem, monitorowania stanu bezpieczeństwa działalności Banku i za ocenę sytuacji finansowej Banku.

Podejmowanie decyzji o wdrożeniu nowych lub modyfikacji istniejących produktów, w tym produktów finansowych, w zakresie niezastrzeżonym do decyzji Zarządu Banku, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności ze strategią Banku i ustalaniu priorytetów we wdrażaniu poszczególnych zmian oraz zapewnieniu zgodności dokonywanych zmian z definicją modelu biznesowego Banku zostało powierzone Komitetowi Zarządzania Zmianami. Proces przygotowawczy, poprzedzający podjęcie decyzji, obejmuje w szczególności identyfikację istotnych rodzajów ryzyka, uwzględnienie produktu w stosowanych metodach identyfikacji i pomiaru ryzyka, ustalenie limitów wewnętrznych oraz zasad księgowania i raportowania.

Zarząd Banku jest regularnie informowany o aktualnym profilu ryzyka Banku, o największych ekspozycjach i koncentracjach zaangażowań kredytowych.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad zgodnością polityki Banku w zakresie podejmowania przez Bank ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku, poprzez:

 • zatwierdzanie strategii działania Banku wraz z zasadami ostrożnego i stabilnego zarządzania. W szczególności Rada Nadzorcza zatwierdza strategię zarządzania ryzykiem, która obejmuje cele oraz główne zasady zarządzania ryzykiem w Banku;
 • dokonywanie przeglądu raportów Zarządu na temat rodzajów oraz istotności ryzyka, na jakie narażony jest Bank, w szczególności nadzór nad zgodnością polityki w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią działania i planem finansowym Banku;
 • powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Banku posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania powierzonych im funkcji;
 • zatwierdzanie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu koordynujących i nadzorujących działalność Banku w zakresie przypisanych im obszarów wraz ze strukturą organizacyjną Banku, w dostosowaniu do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka oraz z zapewnieniem niezależności funkcji kontrolowania ryzyka od działalności operacyjnej, odpowiedzialnej za podejmowanie ryzyka przez Bank;
 • nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem braku zgodności, zatwierdzanie kluczowych założeń polityki Banku w tym zakresie oraz dokonywanie, co najmniej raz w roku, oceny efektywności zarządzania tym ryzykiem.

Strategia zarządzania ryzykiem oraz system zarządzania ryzykiem w Banku podlegają regularnym przeglądom i niezbędnym aktualizacjom w celu zachowania ich adekwatności w stosunku do skali i złożoności prowadzonej przez Bank działalności.