Ważniejsze czynniki mające znaczący wpływ na działalność i wyniki Grupy

Dodaj do mojego raportu
Następny rozdział

Działalność Grupy w 2014 roku była w istotnym stopniu determinowana sytuacją makroekonomiczną w kraju, jak i zagranicą oraz trendami obserwowanymi w sektorze bankowym.

Polska gospodarka kontynuowała zapoczątkowane w 2013 roku ożywienie gospodarcze dzięki wzmocnieniu konsumpcji oraz rozpoczęciu inwestycji. Pomimo dobrego tempa wzrostu eksportu, za sprawą eskalacji konfliktu na terenie Ukrainy, rosyjskiego embarga na polską żywność oraz spowolnienia aktywności gospodarczej w strefie euro, głownie w Niemczech, udział eksportu netto do wzrostu PKB pierwszy raz od IV kwartału 2010 roku był ujemny. Szacowane tempo wzrostu gospodarczego PKB wyniosło 3,3%, wobec 1,7% w 2013 roku, z nieznacznie słabszą dynamiką wzrostu w drugim półroczu.

W odpowiedzi na utrzymującą się deflację oraz spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej w drugiej połowie roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w październiku 2014 roku obniżyć stopę referencyjną o 50 p.b. do poziomu 2,0% oraz stopę lombardową NBP o 100 p.b. do poziomu 3,0%, co miało negatywny wpływ na wysokość marży odsetkowej sektora bankowego, a w konsekwencji na dynamikę wyniku odsetkowego netto. Jednocześnie wzrost cen obligacji oraz presja na spadek stóp procentowych pozwoliły bankom na realizację zysków ze sprzedaży portfeli obligacji, co pozwoliło częściowo zrekompensować negatywny wpływ obniżenia stóp na wynik odsetkowy.

Ożywienie gospodarcze w warunkach historycznie niskich stóp procentowych sprzyjało wzrostowi aktywności kredytowej. Wzrost kredytów gospodarstw domowych przyspieszył do poziomu 5,5% r/r wobec 4,5 r/r w roku ubiegłym. Sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych sprzyjały niskie stopy procentowe, wyhamowanie spadku cen nieruchomości oraz rządowy program „Mieszkanie dla Młodych" oraz postępująca poprawa sytuacji na rynku pracy. Zapotrzebowanie na kredyt korporacyjny wzrosło w związku z poprawą koniunktury gospodarczej oraz przystąpieniem do realizacji inwestycji. Akcję kredytową małych i średnich przedsiębiorstw dodatkowo wspierał rządowy program Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis. Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw wyniósł 8,8% r/r wobec 1,5% r/r w roku ubiegłym.

Wzrost depozytów gospodarstw domowych przyspieszył do 8,9% r/r z 5,6% w ubiegłym roku, w związku ze wzrostem realnych wynagrodzeń oraz niskim apetytem na ryzyko. Zainteresowanie alternatywnymi formami lokowania środków, w tym funduszami inwestycyjnymi, w związku ze wzrostem niepewności na rynku giełdowym spowodowanej reformą funduszy emerytalnych (OFE) oraz ryzykiem geopolitycznym, było niewielkie. Klienci, którzy decydowali się na produkty inwestycyjne, zwykle wybierali produkty z ochroną kapitału lub fundusze o niższym stopniu ryzyka (pieniężne, obligacyjne). Wzrost portfela depozytów przedsiębiorstw był na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego (9,4% r/r) w związku z dobrymi wynikami finansowymi przedsiębiorstw. Poziom depozytów niemonetarnych instytucji finansowych spadł w związku z reformą emerytalną i transferami środków z OFE do ZUS.

Pozytywny wpływ wzrostu skali działalności na wyniki finansowe sektora został częściowo zniwelowany skutkami cięcia stóp procentowych oraz wprowadzonymi zmianami regulacyjnymi. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził w czwartym kwartale 2013 roku opłatę ostrożnościową na fundusz stabilizacyjny. Od 1 lipca 2014 nastąpiło ustawowe obniżenie stawki interchange na kartach płatniczych do poziomu 0,5%.

Wpływ niskich stóp oraz rosnącej presji regulacyjnej na dochodowość banków spowodował, że niektóre z nich zdecydowały się na podniesienie opłat i prowizji pobieranych od klientów, szczególnie w przypadku małej aktywności klienta.

Banki aktywnie walczyły o klienta, oferując mu szeroki wachlarz produktów oraz wysoką jakość świadczonych usług dostosowaną do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. Kontynuowane było wdrażanie nowych technologii bankowych, w tym dalsze rozwijanie zdalnych kanałów kontaktu z bankiem, w szczególności w zakresie bankowości mobilnej oraz płatności mobilnych.

Dzięki postępującemu ożywieniu gospodarczemu oraz poprawie sytuacji na rynku pracy jakość aktywów uległa poprawie w większości segmentów gospodarki.

Wyniki przeglądu jakości aktywów (AQR) i stress testy, przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z metodyką ECB, potwierdziły stabilność i wiarygodność polskiego sektora bankowego, siłę kapitałową oraz odporność na scenariusze szokowe.