Adekwatność kapitałowa

Dodaj do mojego raportu

Podstawową miarą stosowaną do pomiaru adekwatności kapitałowej jest współczynnik wypłacalności. Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wymagana przez prawo nie może być niższa niż 8%. Na koniec grudnia 2013 roku współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wyniósł 18,77% i był ponad dwukrotnie wyższy od minimalnej wartości współczynnika wymaganej przez prawo.

 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe dane dotyczące adekwatności kapitałowej dla Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku.

(w tys. zł)

WYMÓG KAPITAŁOWY

31.12.2013

31.12.2012

Ryzyko kredytowe

7 197 709

7 011 357

Przekroczenie limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań

0

0

Ryzyko rynkowe

127 683

128 409

Ryzyko rozliczenia-dostawy oraz kontrahenta

121 438

145 302

Przekroczenie progu koncentracji kapitałowej

0

0

Ryzyko operacyjne

1 054 131

1 005 703

Całkowity wymóg kapitałowy

8 500 961

8 290 771

 

 

 

Fundusze własne do wyliczenia współczynnika wypłacalności

 

 

Fundusze podstawowe

19 769 361

19 028 607

Fundusze uzupełniające

179 342

481 438

Fundusze własne do wyliczenia współczynnika wypłacalności

19 948 703

19 510 045

 

 

 

Współczynnik wypłacalności (%)

18,77%

18,83%

W związku z dokonanymi zmianami zasad rachunkowości opisanymi w Nocie Objaśniającej nr 4 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013, wprowadzono odpowiednie przekształcenia danych porównawczych za 2012 rok.

Kalkulacji wymogów kapitałowych dokonano w oparciu o regulacje organów nadzorczych.

Współczynnik wypłacalności Grupy na koniec grudnia 2013 roku był utrzymany na wysokim poziomie (18,77%), zbliżonym do poziomu na koniec grudnia 2012 roku, a nieznaczna zmiana spowodowana była wzrostem całkowitego wymogu kapitałowego przy jednoczesnym zwiększeniu funduszy własnych w tym okresie.

Na wzrost całkowitego wymogu kapitałowego na koniec grudnia 2013 r. miał głównie wpływ wzrost wymogu z tytułu ryzyka kredytowego, spowodowany wzrostem portfela kredytowego Banku oraz wzrost wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego (wymóg ten obliczany jest zaawansowaną metodą pomiaru dla Banku oraz standardową dla spółek zależnych).

Wzmocnienie bazy kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w 2013 roku było głównie efektem decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu 736 mln zł zysku netto Banku Pekao S.A. za 2012 rok na zwiększenie funduszy własnych Banku.