Perspektywy rozwoju działalności

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki Grupy

Działalność Banku Pekao S.A. i spółek Grupy w przeważającej części prowadzona jest na terytorium Polski, dlatego na wyniki Banku będą miały wpływ przede wszystkim wydarzenia gospodarcze zachodzące w kraju oraz wydarzenia międzynarodowe mające wpływ na gospodarkę krajową.


W 2014 roku należy oczekiwać dalszego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, którego wyraźniejsze symptomy zaczęły być widoczne w II połowie 2013 roku. Prawdopodobna jest zmiana struktury wzrostu, który w poprzednich dwóch latach był wspierany głównie eksportem netto. W 2014 roku oczekuje się wyraźniejszego ożywienia popytu krajowego, głównie popytu konsumpcyjnego, wspieranego poprawą sytuacji na rynku pracy oraz stabilizacją nastrojów.

W II połowie 2013 roku widoczne były sygnały poprawy na rynku pracy, co w 2014 roku powinno stopniowo przełożyć się na przyspieszenie tempa wzrostu zatrudnienia oraz wynagrodzeń (w tym funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw), a w konsekwencji także na wzrost konsumpcji prywatnej.

W przypadku inwestycji, pozytywnym zjawiskiem w 2014 roku będzie znacznie mniejsza skala tempa spadku inwestycji publicznych, natomiast pod koniec roku można spodziewać się początku szerszego wykorzystywania funduszy europejskich z nowej perspektywy (2014-2020), które w 2015 roku będą po raz kolejny istotną siłą napędową wzrostu gospodarczego. Inwestycje sektora prywatnego w 2014 roku prawdopodobnie pozostaną na poziomie nieznacznie wyższym od zanotowanego w roku poprzednim. Pomimo dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz poprawy perspektyw popytu, wciąż dominuje ostrożność oraz niepewność związana ze światowym kryzysem finansowym.


Zmiana struktury wzrostu gospodarczego głównie w kierunku popytu wewnętrznego powinna pozytywnie wpłynąć na aktywność i wyniki finansowe sektora bankowego. Rada Polityki Pieniężnej prawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie przez cały 2014 rok (oficjalnie zapowiedziano brak zmian poziomu stóp do połowy roku).


Istotnymi elementami ryzyka w odniesieniu do tempa wzrostu gospodarczego w Polsce są wydarzenia polityczne na Ukrainie, bezpośrednio przekładające się zarówno na gospodarkę tego kraju, jak również na wzrost napięcia geopolitycznego w kontaktach z Rosją. Potrzeby finansowe Ukrainy w ciągu najbliższych kilku lat oceniane są co najmniej na 35 mld USD, przy jednoczesnym braku sprecyzowanych planów pomocowych. Bezpośrednim skutkiem wydarzeń na Ukrainie jest osłabienie tamtejszej waluty, co w połączeniu z częściową kontrolą kapitałową będzie utrudniać rozliczenia międzynarodowe, negatywnie wpływając na eksport polskich towarów na Ukrainę (2,9% całego eksportu z Polski). Biorąc pod uwagę wzrost ryzyka nałożenia sankcji gospodarczych na Rosję, oraz deklaracje władz Rosji dotyczące ewentualnych kroków odwetowych na polu gospodarczym, należy liczyć się także z utrudnieniami w eksporcie towarów z Polski do tego kraju, w szczególności artykułów spożywczych.

W IV kwartale 2013 roku nastąpił znaczny wzrost wolumenu depozytów przedsiębiorstw. W ujęciu rocznym wzrost portfela depozytów przedsiębiorstw wyniósł 10,0% wobec spadku o 7,6% w 2012 roku. Wolumen depozytów gospodarstw domowych wzrósł o 5,6% r/r, jednak skala wzrostu była mniejsza niż w ubiegłym roku (7,7% r/r). W 2014 roku należy oczekiwać wyhamowania tempa wzrostu depozytów przedsiębiorstw, co związane będzie ze wzrostem wydatków na inwestycje. W przypadku gospodarstw domowych ogólna sytuacja gospodarcza (stabilizacja na rynku pracy, nieco szybszy wzrost płac) powinna sprzyjać szybszemu wzrostowi dochodów, równocześnie jednak można oczekiwać spadku skłonności do oszczędzania i utrzymania się relatywnie wysokiego apetytu na ryzyko, które skutkuje przenoszeniem oszczędności poza sektor bankowy, np. do funduszy inwestycyjnych. W rezultacie prawdopodobna wydaje się stabilizacja tempa wzrostu depozytów gospodarstw domowych na poziomie zbliżonym do osiągniętego w 2013 roku.


Dynamika kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła na koniec 2013 roku 4,5% r/r. Biorąc pod uwagę czynniki fundamentalne, w 2014 roku można oczekiwać dalszego, stopniowego ożywienia w kredytach mieszkaniowych w związku z m.in. uruchomieniem programu „Mieszkanie dla młodych", rekordowo niskim poziomem stóp procentowych oraz wzrostem cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych.
W przypadku kredytów na finansowanie konsumpcji większemu ożywieniu nie sprzyja wysoki poziom penetracji tego typu kredytów.
W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw w 2014 roku należy oczekiwać zwiększonego popytu, dzięki rosnącym potrzebom w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz stopniowemu ożywieniu procesów inwestycyjnych.


W związku ze zmianami prawnymi w 2014 roku nastąpi dalsza redukcja stawek interchange. Obniżki stawek mogą niekorzystnie odbić się na dochodach banków z tytułu opłat i prowizji związanych z działalnością kartową.


W 2014 roku nie należy oczekiwać spadku rentowności obligacji skarbowych, w związku z tym wpływ wyniku z transakcji tego typu aktywami może być mniejszy. Jednocześnie wyniki banków pozostaną pod wpływem konsekwencji obniżek stóp procentowych (NBP i rynkowych), które doprowadziły do zawężenia marży odsetkowej i w konsekwencji mają niekorzystny wpływ na wynik odsetkowy banków.


W zakresie rozwiązań regulacyjno-podatkowych wpływ na działalność i wyniki banków będą miały m.in.:
– wprowadzenie nowych obciążeń, które mają na celu podniesienie poziomu zabezpieczenia całego sektora bankowego (tzw. opłaty ostrożnościowej, która została już wprowadzona przy istotnym prawdopodobieństwie wprowadzenia kolejnego obciążenia w związku
z tworzeniem systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków),
– rekomendacje nadzorcze w zakresie oferowania i rozliczania przez banki produktów bancassurance.

Za czynnik ryzyka należy także uznać możliwość pojawienia się niekorzystnych dla sektora bankowego rozwiązań odnoszących się do istniejącego już portfela kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych.