Informacje dla Inwestorów

Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu Banku

Dodaj do mojego raportu
Następny rozdział
Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał zakładowy Banku wyniósł 262 470 034 zł i nie uległ zmianie do dnia przekazania raportu. Kapitał zakładowy Banku dzielił się na 262 470 034 akcje następujących serii:

137 650 000

akcji serii A

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

7 690 000

akcji serii B

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

10 630 632

akcji serii C

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

9 777 571

akcji serii D

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

373 644

akcji serii E

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

621 411

akcji serii F

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

603 377

akcji serii G

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

359 840

akcji serii H

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

94 763 559

akcji serii I

na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda

Wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Nie istnieją szczególne przywileje i ograniczenia związane z istniejącymi akcjami. Prawa i obowiązki związane z akcjami są określone
w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa.

Akcjonariusze Banku Pekao S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio, poprzez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku:

NAZWA AKCJONARIUSZA

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

 

NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU

31 GRUDNIA 2013

31 GRUDNIA 2012

UniCredit S.p.A.

131 497 488

50,1%

131 497 488

50,1%

155 433 755

59,22%

Aberdeen Asset Management PLC

n/d

n/d

13 194 683

5,03%

13 194 683

5,03%

Pozostali akcjonariusze

130 972 546

49,9%

117 777 863

44,87%

93 841 596

35,75%

Razem

262 470 034

100,0%

262 470 034

100,0%

262 470 034

100,0%

Głównym akcjonariuszem Banku od sierpnia 1999 roku pozostaje UniCredit S.p.A. Na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadał on 50,10% udziału
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, Aberdeen Asset Management PLC 5,03% a pozostali akcjonariusze 44,87%. W związku z tym, iż pozostali akcjonariusze indywidualnie nie przekraczają progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, nie podlegają obowiązkom informacyjnym w zakresie posiadania akcji. 

W dniu 1 lutego 2013 roku w raporcie bieżącym nr 7/2013 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od UniCredit S.p.A. z siedzibą w Rzymie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku w wyniku zbycia 23 936 267 akcji w Banku stanowiących 9,12% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, które nastąpiło w wyniku transakcji pozasesyjnych dokonanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31 stycznia 2013 roku, w wyniku realizacji postanowień umowy „Secondary Placing Agreement" z dnia 29 stycznia 2013 roku. Przed zbyciem powyższych akcji UniCredit posiadał
155 433 755 akcji Banku, stanowiących 59,22% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Po dokonanej transakcji UniCredit posiada 131 497 488 akcji Banku, tj. 50,10% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i pro¬centowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. 

W dniu 8 stycznia 2014 roku w raporcie bieżącym nr 1/2014 Zarząd Banku Pekao S.A. poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Aberdeen Asset Management PLC (i/lub działający w imieniu swoim oraz podmiotów zależnych), z siedzibą w Aberdeen, o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku w wyniku zbycia 50 000 akcji w Banku, które nastąpiło w dniu 3 stycznia 2014 roku. Przed zbyciem powyższych akcji Asset Mana¬gement PLC posiadał 13 121 767 akcji Banku, stanowiących 5,0% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Po dokonanej transakcji Asset Management PLC posiadał 13 071 767 akcji Banku, tj. 4,98% ogólnej liczby akcji Banku, odpowiadających takiej samej liczbie i procentowemu udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

Grupą inwestorów finansowych o znaczącym zaangażowaniu w kapitale Banku są polskie otwarte fundusze emerytalne (OFE). Zgodnie
z informacjami zawartymi w ich publicznie dostępnych sprawozdaniach finansowych, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, OFE łącznie posiadały 16,37% akcji Banku o 5,6 p.p. więcej niż w 2012 roku.

Zaangażowanie Otwartych Funduszy Emerytalnych w akcje Banku Pekao S.A.:

 

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ

NAZWA AKCJONARIUSZA

31 GRUDNIA 2013

31 GRUDNIA 2012

Aviva OFE Aviva BZ WBK

12 483 565

4,76%

6 578 969

2,51%

ING OFE

6 998 757

2,67%

4 291 521

1,64%

OFE PZU „Złota Jesień”

5 226 351

1,99%

4 107 337

1,56%

Amplico OFE

3 853 470

1,47%

2 508 569

0,96%

AXA OFE

2 946 264

1,12%

2 573 253

0,98%

Generali OFE

2 289 234

0,87%

1 661 671

0,63%

PKO BP Bankowy OFE*

2 871 436

1,09%

1 563 526

0,6%

Nordea OFE

1 814 005

0,69%

1 374 940

0,52%

Aegon OFE

1 746 507

0,67%

1 493 665

0,57%

Allianz Polska OFE

1 243 653

0,47%

1 037 681

0,4%

OFE Pocztylion

892 812

0,34%

622 819

0,24%

OFE Warta

602 477

0,23%

471 976

0,18%

Razem

42 968 533

16,37%

28 285 927

10,78%

Żródło: Raporty OFE - roczne struktury aktywów Funduszy, cena zamknięcia akcji Banku Pekao S.A. z końca okresu.
* Aktywa prezentowane łącznie dla PKO BP Bankowy oraz OFE Polsat. W dniu 19 lipca 2013 roku nastapiło przejście OFE Polsat przez PKO BP Bankowy.