Kodeks Postępowania Grupy Pekao

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Wyrazem szczególnej dbałości Banku o przestrzeganie przyjętych standardów jest opracowanie i wdrożenie Kodeksu Postępowania Grupy Pekao („Kodeks").

Kodeks to zbiór zasad wskazujących właściwy sposób podejmo­wania decyzji oraz prawidłowe zachowanie w konkretnej sytuacji. Określa on obowiązki i odpowiednią postawę oczekiwaną od Pracowników tj. od wszystkich osób pozostających z Bankiem Pekao S.A. lub innym Podmiotem Prawnym należącym do Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w tym członków organów statutowych Spółek.

Przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie jest gwarancją postę­powania zgodnie z wartościami, misją i kulturą korporacyjną Grupy oraz wyrazem zachowania najwyższych standardów przy wykony­waniu obowiązków pracowniczych, świadczeniu usług i ochronie reputacji Grupy.

Kodeks wskazuje zasady postępowania Pracowników, dążąc do połą­czenia misji Spółek z wyzwaniami codziennej pracy. Zasady zawarte
w Kodeksie powinny stale towarzyszyć Pracownikom, ponieważ pomagają im w zapewnieniu zgodności działań z przepisami prawa, rekomendacjami organów nadzoru, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu od każdego Pracownika oczekuje się etycznego działania, uczciwości i lojalności, podejścia sprzyjające­go współpracy w osiąganiu celów Grupy, poszanowania dóbr Spółki i roztropnego z nich korzystania, a w szczególności:

• wykonywania przydzielonych zadań na najwyższym poziomie profesjonalizmu, aby jak najlepiej spełniać oczekiwania Klientów, oraz unikania zachowań, które mogłyby zostać zinterpretowane niejednoznacznie lub niezgodnie z intencją,
• działania w najlepiej pojętym interesie Klientów,
• stosowania się do obowiązujących przepisów prawa oraz rekomen­dacji organów nadzoru,
• przestrzegania postanowień Kodeksu oraz innych przepisów wewnętrznych.

Kodeks wskazuje również, że od osób zarządzających Pracowni­kami oczekuje się, aby podejmowały wszelkie możliwe kroki dla zapewnienia zgodności działań Pracowników zarządzanej przez siebie struktury z obowiązującymi przepisami prawa, rekomenda­cjami organów nadzoru, przepisami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania.

Najważniejsze zasady Kodeksu Postępowania Grupy Pekao dotyczą:

• ochrony reputacji Grupy,
• utrzymania w miejscu pracy atmosfery zgodniej z podstawowymi normami etycznymi,
• ochrony informacji,
• przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• uczciwej konkurencji,
• przeciwdziałania nadużyciom związanym z obrotem instrumentami finansowymi,
• zapobiegania konfliktom interesów (w tym odpowiedniego zarządzania konfliktami interesów, których wyeliminowanie nie jest możliwe),
• przeciwdziałania korupcji,
• zachowanie przyjętych standardów komunikacji,
• ochrony aktywów,
• nieprzekraczania powierzonych uprawnień służbowych.