List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

"Bank rozwijał swoją ofertę produktową, dostosowując się do zmieniających się potrzeb klientów oraz utrzymał wysoką aktywność biznesową, co skutkowało m.in. dwucyfrowym wzrostem kluczowych, detalicznych produktów kredytowych".

Szanowni Państwo,

Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Banku w 2013 roku zgodnie z wymogami zasad ładu korporacyjnego, określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", przyjętymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W opinii Rady Nadzorczej sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku jest dobra. Potwierdzają to osiągnięte wyniki finansowe, umocnienie pozycji rynkowej w kluczowych obszarach działalności, skuteczna polityka zarządzania ryzykiem oraz wysoka efektywność operacyjna przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji kapitałowej oraz płynnościowej. Bank dobrze poradził sobie w okresie spowolnienia gospodarczego, stawiając czoła uwarunkowaniom rekordowo niskich stóp procentowanych oraz rosnącym wymaganiom regulatorów, potwierdzając siłę modelu biznesowego oraz zapewniając bezpieczeństwo powierzonych środków. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wyniki osiągnięte przez Bank i Grupę Kapitałową Pekao S.A. w 2013 roku, które pozwoliły na osiągnięcie zwrotu z kapitału na poziomie 12,0%, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu współczynnika wypłacalności Core Tier 1 wynoszącego 18,6%.

Dobre wyniki zostały wypracowane dzięki szybkiemu dostosowaniu się Banku do zmieniających się trendów i warunków rynkowych, zaangażowaniu Pracowników przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału struktury bilansu.

Bank rozwijał swoją ofertę produktową, dostosowując się do zmieniających się potrzeb Klientów oraz utrzymał wysoką aktywność biznesową, co skutkowało dwucyfrowym wzrostem kluczowych, detalicznych produktów kredytowych oraz dalszym wzrostem udziałów rynkowych, zarówno w segmencie Klientów detalicznych, jak i korporacyjnych. Bank udzielił nowych kredytów w kwocie 11 mld złotych dla polskich rodzin oraz w istotny sposób wspierał działalność biznesową polskich firm i rozwój infrastrukturalny kraju. Blisko 450 tysięcy nowych Klientów zaufało Bankowi. Z dużym uznaniem przyjęto także wprowadzenie przez Bank innowacyjnego systemu płatności PeoPay.

Działalność komercyjna była prowadzona przy zachowaniu ścisłej kontroli kosztów oraz efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Pomimo spowolnienia gospodarczego, Bank utrzymał dobrą jakość aktywów oraz koszty ryzyka poniżej średniej w sektorze.

Działalność Banku zyskała wysokie uznanie, o czym świadczy znaczna liczba przyznanych nagród, krajowych i zagranicznych. Bank uzyskał także inne wyróżnienia za osiągnięcia i innowacyjność w rozwijaniu usług bankowych.

Zgodnie z wymogami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Rada Nadzorcza oceniła funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykami.

W opinii Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej Banku Pekao S.A. funkcjonuje prawidłowo i zapewnia efektywną kontrolę procesów. Kontrola wewnętrzna jest w Banku procesem ciągłym, realizowanym na wszystkich poziomach organizacyjnych przez organy statutowe Banku, poszczególne jednostki i komórki organizacyjne, osoby nadzorujące na wszystkich poziomach zarządczych oraz wszystkich Pracowników. System kontroli wewnętrznej charakteryzuje się kompletnym i całościowym podejściem. Dedykowane struktury organizacji w pełni pokrywają najważniejsze obszary ryzyka związanego z działalnością Banku, natomiast funkcje kontrolne w stosunku do spółek zależnych są sprawowane przede wszystkim za pośrednictwem przedstawicieli Banku w radach nadzorczych tych spółek.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Banku i Grupie system zarządzania ryzykami. System ma charakter całościowy 
i skonsolidowany, obejmujący wszystkie jednostki Banku oraz spółki zależne, dostosowany do prowadzonej przez Bank działalności i struktury organizacyjnej oraz wielkości i profilu ryzyk. Strategia zarządzania ryzykami w postaci Procedury ICAAP przyjętej przez Zarząd Banku, zgodnie z wymogami regulacyjnymi, została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Funkcjonujący w Banku system zarządzania ryzykami stanowi integralny element systemu zarządzania Bankiem. Bank stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka, a także sformalizowane limity ograniczające z tym związane. Skuteczne zarządzanie ryzykami stanowi jedną z mocnych stron Banku.

Wysoki poziom jakości zarządzania Bankiem znajduje również odzwierciedlenie w najwyższych indywidualnych ocenach ratingowych przyznanych przez wiodące światowe agencje ratingowe: Fitch Ratings, Standard and Poor's Ratings Services oraz Moody's Investors Service.

Rada Nadzorcza jest przekonana, że Bank jest dobrze przygotowany, by nadal odgrywać kluczową rolę w finansowaniu społeczno-gospodarczej przebudowy kraju, osiągając przy tym stabilne i solidne wyniki oraz tworząc długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy Banku.

W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję wszystkim interesariuszom za okazane zaufanie. Dziękuję również Zarządowi i Pracownikom Banku oraz spółek naszej Grupy Kapitałowej za zaangażowanie i wkład w osiągnięcie bardzo dobrych wyników.

Warszawa, kwiecień 2014 r.

 

   

 

 

 

Jerzy Woźnicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej