Notowania oraz wycena rynkowa akcji Banku Pekao S.A.

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Akcje Banku Pekao S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od czerwca 1998 roku i są jednym z najbardziej płynnych instrumentów udziałowych w Polsce oraz w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Bank posiada również od 2000 roku program globalnych kwitów depozytowych, tzw. GDR-ów będących przedmiotem obrotu na giełdzie londyńskiej oraz na pozagiełdowym rynku OTC
w USA. 


Kapitalizacja rynkowa Banku na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 47,11 mld zł i była wyższa o 7,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Duża płynność i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje Banku wchodzą w skład wielu istotnych indeksów giełdowych, prowadzonych przez instytucje krajowe i zagraniczne, w tym w skład indeksu polskich dużych spółek WIG20. Akcje Banku Pekao S.A. od 19 grudnia 2011 roku wchodzą w skład indeksu CEERIUS Sustainability Index przy Giełdzie Wiedeńskiej. 


Przy średnim dziennym wolumenie obrotów wynoszącym 577 tys. akcji i rocznej sumie wartości obrotów akcjami Banku w wysokości 23,7 mld zł w 2013 roku, udział wartości obrotów akcjami Banku Pekao S.A. w obrotach na GPW w Warszawie wyniósł 10,74%. 


Cena akcji Banku Pekao S.A. w 2013 roku wzrosła z 167,5 zł na 31 grudnia 2012 roku do 179,5 zł na 31 grudnia 2013 roku, czyli o 7,2%.

W 2013 roku cena akcji Banku Pekao S.A. wahała się w przedziale od 139 zł do 207 zł. Tak duża zmienność była przede wszystkim pochodną nastrojów panujących na rynkach globalnych oraz niepewnością rynku co do rezultatów reformy systemu emerytalnego w Polsce. 

Zmiany cen akcji Banku Pekao S.A. i indeksu WIG20 w 2013 roku.

Wycena rynkowa akcji Banku na koniec 2013 roku wyniosła P/BV (cena do wartości księgowej) 2,05 oraz P/E (cena akcji/zysk na akcję) 16,8 wobec odpowiednio 1,96 oraz 14,7 w ubiegłym roku.