Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) – Bazylea

Dodaj do mojego raportu

Bank stosuje wytyczne Komitetu Bazylejskiego – Bazylea dla celów wyliczania wymogu kapitałowego i współczynnika wypłacalności od 2008 roku. Wytyczne te wprowadzono w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej Dyrektywami: 2006/48/EC dotyczącą zakładania i prowadzenia działalności biznesowej przez instytucje kredytowe oraz 2006/49/EC dotyczącą adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, a na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego Nr 1 z dnia 13 marca 2007 roku i kolejnymi uchwałami polskiego nadzoru finansowego.

Ze względu na wymogi nadzorcze oraz strategiczny charakter zmian w zarządzaniu ryzykami i w sposobie szacowania kapitału regulacyjnego i kapitału ekonomicznego Banku, wynikający z Nowej Umowy Kapitałowej (NUK), bezpośredni nadzór nad dostosowaniem Banku do jej wymogów sprawuje Zarząd Banku, który jest cyklicznie informowany o wszystkich przedsięwzięciach i ich rezultatach, związanych z wdrożeniem Nowej Umowy Kapitałowej. Stanowisko Zarządu Banku w kwestii wprowadzania zmian wynikających z wdrażania NUK jest przedkładane Radzie Nadzorczej i przez nią zatwierdzane.

W 2005 roku Bank, we współpracy z organami nadzoru bankowego oraz zgodnie z wytycznymi Grupy UniCredit, opracował i zatwierdził plan, który zakłada dostosowanie Banku do wszystkich trzech filarów NUK, tzn. Filara I (Minimalne Wymogi Kapitałowe), Filara II (Analiza Nadzorcza) oraz Filara III (Dyscyplina Rynkowa).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, Bank Pekao S.A. wylicza wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe według Metody Standardowej, a na ryzyko operacyjne według metody Advanced Measurement Approach, pozostając w pełnej zgodności z wymogami Filara I. W 2008 roku został opracowany, zatwierdzony i wdrożony wewnętrzny proces szacowania adekwatności kapitałowej (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process), stanowiący podstawowy element Filara II. Bank spełniał wymogi wynikające z Filara III.

Proces osiągania zgodności z NUK wymaga także spełnienia rygorystycznych wymogów organizacyjnych i informatycznych. W trakcie całego procesu Bank był wspierany przez renomowaną firmę doradczą, przy jednoczesnym wsparciu ze strony dostawcy systemu informatycznego. System KRM (Kamakura Risk Management), przeznaczony do kalkulacji obciążenia kapitałowego, w przypadku ryzyka kredytowego pozwala na równoczesne przetwarzanie zgodnie z Metodą Standardową oraz Metodą Zaawansowaną IRB. Efektywność systemu nie budzi zastrzeżeń, a wysoka skuteczność pozwala na systemowe przetworzenie całego wolumenu transakcji kredytowych w każdym miesiącu. System umożliwia wysoki stopień skalowalności i jego parametryzację.

Ogólne ramy wdrożenia systemu adekwatności kapitałowej – obejmujące główne elementy wewnątrzbankowego zarządzania kapitałem oraz strukturę organizacyjną i zakres odpowiedzialności w ramach tego procesu – zostały przyjęte przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Zatwierdzone zostały również szczegółowe procedury wewnętrzne Banku, dotyczące szacowania kapitału regulacyjnego i kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałem i planowania kapitałowego.

Wszystkie powyżej opisane procesy wskazują, że Bank pozostaje w zgodności z regulacjami organów nadzorczych, wprowadzającymi wymogi wytyczne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego – Bazylea, wraz z jego zmianami.

W 2013 roku Parlament Europejski przyjął pakiet regulacji nazywany Bazyleą III, składający się z następujących dokumentów:

– Rozporządzenie nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie nr 648/2012,

– Dyrektywa 2013/36/UE w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/UE i uchylająca dyrektywy 2006/48/UE oraz 2006/49/UE.

Nowe regulacje mają na celu poprawę jakości bazy kapitałowej, w tym przeciwdziałanie efektom procyklicznym oraz ograniczenie ryzyka systemowego. Wprowadzają ponadto nowe wymogi w zakresie płynności krótko – i długoterminowej oraz regulują kwestie związane z dźwignią finansową.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, natomiast Dyrektywa oczekuje na wdrożenie w przepisach prawa polskiego. Wymogi w zakresie płynności oraz dźwigni finansowej zaczną obowiązywać po 2014 roku.