Oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A.

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział

Bank Pekao S.A. współpracuje z trzema wiodącymi agencjami ratingowymi: Fitch Ratings, Standard and Poor's Ratings Services oraz Moody's Investors Service. W przypadku dwóch pierwszych agencji oceny przygotowywane są na zlecenie Banku, na podstawie zawartych umów, natomiast z agencją ratingową Moody's Investors Service Bank nie posiada zawartej umowy, a ocena przeprowadzana jest na podstawie publicznie dostępnych informacji oraz spotkań przeglądowych. 

Oceny ratingowe Banku w 2013 roku wykazały dużą odporność na zmiany obserwowane na rynkach finansowych i zostały utrzymane na wysokim poziomie. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oceny wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. były następujące:

FITCH RATINGS

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

UNICREDIT S.P.A.

Ocena długookresowa (IDR)

A-

A-

BBB+

Ocena krótkookresowa

F2

F2

F2

Ocena viability

a-

-

bbb+

Ocena wsparcia

2,0

-

2,0

Perspektywa

Stabilna

Stabilna

Negatywna

STANDARD AND POOR’S RATINGS SERVICES

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

UNICREDIT S.P.A.

Ocena długookresowa

BBB+

A-

BBB

Ocena krótkookresowa

A-2

A-2

A-2

Ocena samodzielna (Stand-alone)

bbb+

-

bbb

Perspektywa

Stabilna

Stabilna

Negatywna

MOODY’S INVESTORS SERVICE LTD.
(oceny nie zamawiane przez Bank)

BANK PEKAO S.A.

POLSKA

UNICREDIT S.P.A.

Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych

A2

A2

Baa2

Krótkookresowa ocena depozytów

Prime-1

Prime-1

Prime-2

Siła finansowa

C-

-

D+

Perspektywa

Negatywna

Stabilna

Negatywna

W dniu 24 stycznia 2014 roku agencja ratingowa Fitch dokonała potwierdzenia ocen wiarygodności finansowej Banku, stwierdzając między innymi, że oceny ratingowe Banku Pekao S.A. stanowią odzwierciedlenie wysokich kapitałów, stabilnych i zdywersyfikowanych źródeł finansowania, mocnej marki oraz konsekwencji w konserwa­tywnym zarządzaniu ryzykiem kredytowym i rynkowym.

Bank Pekao S.A. posiada najwyższą ocenę viability przyznaną przez Fitch Ratings, najwyższą ocenę samodzielną od Standard and Poor's Ratings Services oraz najwyższą ocenę siły finansowej przyznaną przez Moody's Investors Service wśród banków ocenianych przez te agencje w Polsce.

Listy zastawne emitowane przez Pekao Bank Hipoteczny S.A., spółkę w 100% zależną od Banku Pekao S.A., posiadają rating „A" przyznany przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings. Jest to najlepsza ocena, jaką przyznano polskim papierom dłużnym, wyemitowanym przez prywatną spółkę. W uzasadnieniu oceny agencja wskazała na wysoki rating Pekao Banku Hipotecznego S.A. na poziomie „A-", regulacje prawne dotyczące rejestru zabezpieczenia listów zastawnych oraz zadeklarowany przez Bank poziom nadwyżki zabezpieczenia nad wolumenem wyemitowanych listów zastawnych. Rating ten został również potwierdzony przez agencję w listopadzie 2013 roku. Wysoka ocena listów oznacza, że Pekao Bank Hipoteczny S.A. ma możliwość emitowania papierów wartościowych o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa i pozyskiwania długoterminowych środków na działalność kredytową.