Podsumowanie wyników

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku za 2013 r. wyniósł 2 784,8 mln zł, zapewniając zwrot na średnim kapitale (ROE) na poziomie 12,0%, przy mocnej strukturze kapitałowej odzwierciedlonej współczynnikiem wypłacalności wynoszącym 18,8%. ROE znormalizowany (zwrot na kapitale odpowiadającym współczynnikowi wypłacalności w wysokości 10%) wyniósł 19,0%.

Zysk netto Grupy przypadający na akcjonariuszy Banku osiągnięty w 2013 r., w porównaniu z 2012 r. był niższy o 158,0 mln zł, tj. 5,4%, co było wynikiem niższych dochodów z działalności operacyjnej pozostających pod negatywnym wpływem spadających stóp procentowych, częściowo skompensowanych niższymi kosztami z działalności operacyjnej. Wyniki operacyjne Banku wykazują większą odporność niż wyniki sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego oraz istotnej presji na marżę odsetkową.

Mocną strukturę kapitałową i płynnościową Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. odzwierciedla wysoki poziom kapitałów, przy współczynniku wypłacalności na poziomie 18,8% oraz relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 84,6% na koniec grudnia 2013 r. Pozwala to na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności Grupy. 

Bank kontynuował politykę oferowania kredytów hipotecznych tylko w złotych. Pozostająca w portfelu wartość kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, niemal w całości nabytych w drodze przyłączenia wydzielonej części Banku BPH SA w 2007 r., stanowi 4,9% całego portfela kredytowego Banku. 

• Dochody z działalności operacyjnej Grupy w 2013 r. wyniosły 7 565,3 mln zł i były niższe niż w 2012 r. o 387,5 mln zł, tj. 4,9%, z powodu niższego wyniku z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem, przy wyższym wyniku pozaodsetkowym w porównaniu z rokiem poprzednim. 

• Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem osiągnięty w 2013 r. wyniósł 4 571,7 mln zł i był niższy o 417,5 mln zł, tj. 8,4% w porównaniu z wynikiem osiągniętym
w 2012 r., pozostając pod presją obniżających się stóp procentowych, występującą w całym sektorze bankowym. Średnia wysokość WIBOR 3M w 2013 r. wyniosła 3,02% i była o 189 p.b. niższa od średniej w 2012 r. 

• Wynik pozaodsetkowy Grupy osiągnięty w 2013 r. wyniósł 2 993,6 mln zł i w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 2012 r. był wyższy
o 30,0 mln zł, tj. 1,0%, głównie dzięki wzrostowi wyniku z tytułu prowizji i opłat o 1,0% w tym okresie. 

• Koszty z działalności operacyjnej w 2013 r. utrzymane były pod kontrolą i wyniosły 3 483,4 mln zł. Były one niższe o 142,2 mln zł, tj. 3,9% w porównaniu z kosztami z działalności operacyjnej w 2012 r.

• Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe Grupy za 2013 r. wyniósł 663,7 mln zł i był niższy o 5,7 mln zł, tj. 0,9% w porównaniu z wynikiem za 2012 r. 

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem na koniec grudnia 2013 r. wyniosła 7,3% i była na tym samym poziomie w porównaniu do końca 2012 r. 

• Na koniec grudnia 2013 r. zobowiązania wobec klientów Grupy i zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem wyniosły 122 860,4 mln zł i były o 10 109,1 mln zł (9,0%) wyższe niż na koniec 2012 r. 

Depozyty detaliczne, Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe oraz pozostałe na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 51 416,3 mln zł i były wyższe o 1 658,1 mln zł (3,3%) w porównaniu z końcem 2012 r. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 16 411,5 mln zł i były wyższe niż na koniec 2012 r. o 1 446,3 mln zł (9,7%). 

Depozyty korporacyjne łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu, transakcjami sell-buy-back, Certyfikatami Depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz pozostałymi na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 71 444,1 mln zł i były wyższe
o 8 451,0 mln zł (13,4%) w porównaniu z końcem 2012 r. 

• Kredyty klientów detalicznych na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 44 475,4 mln zł i były o 3 990,5 mln zł (9,9%) wyższe niż na koniec 2012 r. 
Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi, transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne wzrosły w porównaniu z końcem 2012 r. o 2 396,0 mln zł (3,8%) i na koniec grudnia 2013 r. wyniosły 65 075,2 mln zł.
 

Uwaga: W 2013 r. w rachunku zysków i strat w wersji prezentacyjnej, w celu dostosowania prezentacji do standardów przyjętych przez główne banki polskie i europejskie, zmieniony został sposób prezentacji zysków na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności poprzez uwzględnienie ich w wyniku z działalności handlowej i w konsekwencji w zysku operacyjnym, dochodach z działalności operacyjnej oraz wyniku pozaodsetkowym. W celu zapewnienia porównywalności dane za 2012 r. zostały zmienione w porównaniu do danych wcześniej opublikowanych.