Powoływanie, skład i kwalifikacje Rady Nadzorczej

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Banku Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

W okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza liczyła ośmiu członków. W dniu 12 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pekao S.A. powołało p. Małgorzatę Adamkiewicz na członka Rady Nadzorczej na bieżącą wspólną kadencję.

Zgodnie z § 14 ust. 3 Statutu co najmniej połowa członków Rady, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów:
• posiadania doświadczenia zawodowego na polskim rynku, odpowiedniego do sprawowanej funkcji nadzorczej w Banku,
• posiadania miejsca stałego zamieszkania w Polsce,
• władania językiem polskim.

Według stanu na 1 stycznia 2013 roku wszystkie ww. kryteria spełniało czterech członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, od
12 czerwca 2013 roku wszystkie ww. kryteria spełniało pięciu członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący.

Członkowie Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania obowiązków w Radzie.

Zawodowe życiorysy członków Rady Nadzorczej, w tym szczegółowe informacje na temat ich kwalifikacji, są dostępne na stronie internetowej Banku.

 

Prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Od 10 września 1999 roku do 19 stycznia 2005 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., od 20 stycznia 2005 roku

do 1 czerwca 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 1 czerwca 2011 roku do 1 czerwca 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od 2 czerwca 2012 roku członek a od 24 lipca 2012 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Prof. J. Woźnicki jest profesorem nauk technicznych (dyscyplina elektronika) legitymującym się dorobkiem także w dziedzinie nauk społecznych (w dyscyplinie nauki o polityce publicznej). Wszystkie szczeble kariery naukowej przeszedł w Politechnice Warszawskiej, od asystentury do profesora zwyczajnego. Zakres jego działalności badawczej obejmuje zagadnienia IT oraz problematykę społeczeństwa wiedzy, innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy. Był Dziekanem na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a następnie Rektorem Politechniki Warszawskiej. Był także Przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przez wiele lat Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. Prof. J. Woźnicki od lat jest związany z życiem gospodarczym. Był m.in. Prezesem firmy Softex Sp. z o.o., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen, członkiem Rady Centrum Innowacyjności FIRE. W dniu 14 czerwca 2013 roku został powołany przez Ministra Gospodarki w skład Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej.

Obecnie prof. J. Woźnicki jest Prezesem Fundacji Rektorów Polskich i Dyrektorem Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, Przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest także członkiem Komitetu Etyki w Nauce działającego przy Prezydium PAN. Jest pomysłodawcą
i współautorem „Kodeksu dobrych praktyk szkół wyższych".

W ciągu ponad 14 lat pracy w Radzie Nadzorczej Banku Pekao S.A. profesor J. Woźnicki zdobył bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości i funkcjonowania Banku; został odznaczony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego medalem „Za zasługi dla Bankowości". Ponadto, został odznaczony m. in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Francuskiej Legii Honorowej. W roku 2013 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nadał prof. J. Woźnickiemu tytuł doktora honoris causa.

 

Roberto Nicastro, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A., członek Komitetu ds. Finansów oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Członek Rady Nadzorczej Banku w latach 1999-2003; od 29 kwietnia 2010 roku członek, a od 16 czerwca 2010 roku do 1 czerwca 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2 czerwca 2012 roku członek, a od 24 lipca 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

Roberto Nicastro urodził się 9 grudnia 1964 roku w Trento we Włoszech.

Studiował na Uniwersytecie Boccioni, gdzie po uzyskaniu wykształcenia wyższego w zakresie Business Administration, pełnił funkcję Guest Researcher.

Pracował dla Salomon Brothers (Londyn) oraz McKinsey & Co. (Mediolan) jako Strategic Advisor opracowując projekty organizacyjno-strategiczne dla instytucji finansowych i regulacyjnych oraz spółek konsumenckich we Włoszech i Ameryce Południowej.

Przed przejściem do Grupy UniCredit w 1997 roku został Dyrektorem ds. Planowania i Udziałów w Credito Italiano. Następnie powierzono mu stanowiska Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy oraz Dyrektora Pionu Nowej Europy w UniCredito odpowiedzialnego za rozwój pozycji nowego lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2003 roku został mianowany Dyrektorem Pionu Detalicznego i Prezesem UniCredit Banca. W 2007 roku objął stanowisko Wiceprezesa Grupy.

Od listopada 2010 jest Dyrektorem Generalnym UniCredit, odpowiedzialnym za działalność w Austrii, Europie Środkowo-Wschodniej, marketing działalności detalicznej i wielokanałowej, system kontroli wewnętrznej w Grupie, Fineco oraz relacje z regulatorami.

Jest członkiem rady nadzorczej UniCredit Bank Austria – Wiedeń, UniCredit Bank ZAO – Moskwa, Comitato Esecutivo ABI oraz Comitato Direttivo Assonime.

W latach 2009-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego EFMA (European Financial Marketing Association).

 

Prof. Leszek PawłowiczWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu.

Członek Rady Nadzorczej od 8 stycznia 1998 roku; od 7 listopada 2012 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Komitetu ds. Audytu od 24 stycznia 2000 roku.

Studia wyższe w zakresie ekonomii ukończył w Uniwersytecie Gdańskim w 1973 roku.

W 1977 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1988 r. stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Od początku pracy zawodowej jest związany z Wydziałem Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Zarządzania), gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej. W 1993 roku uzyskał tytuł profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2003 roku jest Kierownikiem Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 1990 roku jest Wiceprezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Od 1992 roku jest Dyrektorem Gdańskiej Akademii Bankowej.

W przeszłości był Przewodniczącym, a następnie Członkiem Rady Banku Gdańskiego S.A., Przewodniczącym Rady Programowej Miesięcznika BANK, Członkiem Grupy Ekspertów ds. zarządzania wartością Telekomunikacji Polskiej S.A., Członkiem Rady Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Przewodniczącym Sekcji Ekonomii Komitetu Badań Naukowych oraz Członkiem Rady PPUP Poczta Polska.

Obecnie pełni funkcje Członka Rady GPW S.A., Wiceprzewodniczącego RN PKN Orlen S.A., Członka RN BEST S.A., Członka Rady Programowej Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości" oraz Członka Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Bezpieczny Bank". Jest Członkiem Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Prof. L. Pawłowicz jest autorytetem w dziedzinie bankowości, autorem licznych prac i artykułów w tym zakresie.

 

Alessandro DecioSekretarz Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Finansów.

Członek Rady Nadzorczej Banku od 19 kwietnia 2011 roku; od 1 czerwca 2011 roku do 1 czerwca 2012 roku Sekretarz Rady Nadzorczej;

od 2 czerwca 2012 roku członek a od 24 lipca 2012 roku Sekretarz Rady Nadzorczej.

Alessandro Maria Decio jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Commerciale L. Bocconi. Uzyskał tytuł magistra INSEAD (Europejski Instytut Biznesu i Administracji) i przez sześć miesięcy pracował na Uniwersytecie Commerciale L. Bocconi jako asystent.

Rozpoczynając karierę w sektorze finansowym, do 1991 roku A. Decio zajmował stanowisko Wiceprezesa w IMI International. Następnie pełnił funkcję partnera w Morgan Stanley International, a później w McKinsey gdzie pracował do 1994 r.

Pod koniec 1994 roku Alessandro M. Decio rozpoczął pracę w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), skąd odszedł w roku 2000, pełniąc funkcję Dyrektora.

W czerwcu 2000 roku dołączył do Grupy UniCredit jako Szef Pionu odpowiedzialnego za strategię wobec banków zagranicznych, fuzje
i przejęcia, a także planowanie i controlling Grupy. W październiku 2002 roku uzyskał nominację na stanowisko Chief Operating Officer (COO) Zagrebacka Banka, należącego do Grupy UniCredit. W latach 2003-2005 pełnił funkcję COO w Bulbank w Bułgarii, kolejnej spółki należącej do Grupy UniCredit.
 
Na początku 2006 roku A. Decio został mianowany Szefem Projektu Grupy UniCredit ds. Integracji w Niemczech. Następnie od lipca 2006 r. do lipca 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Szefa Biura Integracji. W dniu 26 kwietnia 2007 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Yapi Kredi, następnie z dniem 1 lipca 2007 r. został mianowany Chief Operating Officer. Od 30 stycznia 2009 roku A. Decio pełnił funkcję Zastępcy Chief Executive Officer Yapi Kredi.

W lutym 2011 roku objął w UniCredit stanowisko Szefa Pionu Family & SME odpowiedzialnego za bankowość detaliczną oraz SME we Włoszech, Austrii, Niemczech, odpowiedzialnego również za Global Leasing, Factoring, Consumer Finance, Asset Gathering (państwa Europy środkowo-wschodniej).

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. został powołany na stanowisko Group Chief Risk Officer oraz Członka Executive Management Committee.

Jest również: Członkiem Rady Mediobanca S.p.A., Członkiem Rady Borsa Italiana S.p.A. – London Stock Exchange Group, Członek Rady UBIS Scpa – UniCredit Business Intergated Solution, Członkiem Rady Nadzorczej UniCredit Bank Austria oraz ZAO UniCredit Bank.

 

Małgorzata Adamkiewiczczłonek Rady Nadzorczej od 12 czerwca 2013 roku.


Doktor nauk medycznych. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, posiada specjalizację pierwszego
i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych oraz specjalizację z endokrynologii. Absolwentka The Stockholm School of Economics Executive Educations.

W latach 1991-2002 pracowała w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Od początku istnienia do chwili obecnej zawodowo związana z Grupą Adamed – polską firmą farmaceutyczno-biotechnologiczną, która jest liderem na krajowym rynku leków nowej generacji. Sprawuje szereg funkcji w spółkach wchodzących w skład Grupy. Jest Wiceprezesem Zarządu Zakładu Farmaceutycznego Adamed Pharma S.A., Wiceprezesem Zarządu Adamed Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej
w Adamed Consumer Healthcare S.A. oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. Od 2006 r. nieprzerwanie pełni funkcję Dyrektora Generalnego Grupy Adamed, której jest też współwłaścicielem.

Jest również członkiem: Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polskiej Rady Biznesu, Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego.

 

Paweł Dangelczłonek Rady Nadzorczej od 10 września 1999 roku. Członek i Przewodniczący Komitetu ds. Audytu od 7 listopada 2012 roku.

Tytuł magistra sztuki uzyskał na Wydziale Reżyserii w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Moskwie.

W latach 1980-1984 pracował jako reżyser teatralny w Polsce, a w latach 1984-1986 jako reżyser i wykładowca w szkołach teatralnych
w Londynie.

W latach 1994-1997 był Wiceprezesem Zarządu oraz Dyrektorem ds. Sprzedaży i Marketingu w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie ubezpieczeń i finansów. Odbył liczne kursy z zakresu zarządzania, ubezpieczeń i finansów.

Od 1986 roku pracował jako doradca, manager, dyrektor finansowy i ubezpieczeniowy w brytyjskich towarzystwach ubezpieczeniowych.

Następnie od 1997 roku do kwietnia 2013 roku Prezes Zarządów Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz Życie Polska S.A., był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej PTE Allianz Polska S.A.

 

Laura Stefania Pennaczłonek Rady Nadzorczej od 2 czerwca 2012 roku. Od 24 lipca 2012 roku członek Komitetu ds. Audytu oraz Komitetu ds. Finansów.

Laura Stefania Penna otrzymała stopień naukowy z ekonomii w 1989 roku na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

W styczniu 1990 r. rozpoczęła karierę w dziedzinie doradztwa strategicznego, do 1999 roku pracując dla Accenture jako Senior Engagement Manager do spraw usług strategicznych.

W listopadzie 1999 r. dołączyła do Rolo Banca (włoskiego banku, który został następnie przyłączony do UniCredito Italiano) jako Szef Planning and Control.

W czerwcu 2001 r. została nominowana na Szefa Group Planning Grupy UniCredit. Stanowisko to zajmowała do października 2005 r., kiedy to powierzono jej odpowiedzialność za kontroling finansowy w obrębie Biura Integracji, jednostki ustanowionej w celu przeprowadzenia integracji HVB w ramach Grupy UniCredit.

W okresie od września 2006 r. do marca 2007 r. założyła i kierowała the Strategic Business Development Structure. Następnie, w kwietniu 2007 roku powierzono jej stanowisko Szefa UniCredit Management Consultancy – wyspecjalizowanej jednostki wewnętrznej zapewniającej wysoki poziom doradztwa strategicznego w obrębie Grupy.

Członek Board of Directors oraz członek Internal Control & Risks Committee w UniCredit Business Integrated Solutions SCPA, członek Board of Directors w Finecobank S.p.A., członek Board of Directors w Koc Finansal Hizmetler AS, członek Board of Directors
w Yapi Ve Kredi Bankasi AS.

 

Wioletta Rosołowskaczłonek Rady Nadzorczej od 2 czerwca 2012 roku. Od 24 lipca 2012 roku członek Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Wioletta Rosołowska ukończyła studia magisterskie w dziedzinie psychologii oraz podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także absolwentką INSEAD oraz Harvard Leadership Programme. Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach

z zakresu marketingu oraz umiejętności przywódczych np. Oxford CEO Leadership Training.

Od listopada 2007 r. do września 2013 r. członek Zarządu Tchibo GmbH w Niemczech, odpowiedzialnego za E-Commerce, produkty szybkozbywalne – kawę (FMCG Coffee) oraz działalność detaliczną Tchibo na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej: w Czechach, Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii, Rosji, Słowacji, Ukrainie (2007-2009), Izraelu (2009-2011) oraz Turcji. W. Rosołowska była także Członkiem Zarządu w spółkach Tchibo w Polsce, Czechach, Rumunii, Słowacji, Turcji oraz na Węgrzech.

Przed powołaniem na stanowisko Członka Zarządu, W. Rosołowska przez siedem lat (2000-2007) była Dyrektorem Generalnym Tchibo Poland odpowiedzialnym za strategię i działalność (włącznie z produkcją) w Polsce, Estonii, Łotwie i Litwie. Przez cały ten okres firma Tchibo utrzymywała wiodącą pozycję w Polsce na rynku kawy palonej oraz osiągnęła dwucyfrowy wzrost sprzedaży. Jednym z większych osiągnięć pani Rosołowskiej było wprowadzenie handlowej działalności detalicznej na rynek polski.

W. Rosołowska rozpoczęła swoją karierę w 1993 roku w marketingu firmy Tchibo. Następnie zajmowała się sprzedażą, a w 1998 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Sprzedaży. Jej zadaniem był nadzór nad rozwojem i wdrażaniem strategii sprzedażowej prowadzonej za pomocą wszystkich kanałów dystrybucji w Polsce i krajach nadbałtyckich.

Przed podjęciem pracy na rzecz firmy Tchibo, Wioletta Rosołowska była Media Manager w kilku firmach reklamowych, między innymi Saatchi & Saatchi oraz Young & Rubicam.

Od stycznia 2014 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w firmie L'Oreal.

 

Doris Tomanekczłonek Rady Nadzorczej od 2 czerwca 2012, od 24 lipca 2012 członek Komitetu ds. Wynagrodzeń.

D.Tomanek otrzymała stopień naukowy w zakresie makroekonomii w 1981 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

W latach 1975-1978 rozpoczęła karierę w sektorze bankowym w Creditanstalt.

W 1982 roku dołączyła do Mobil Oil Austria AG w Wiedniu, pozostając tam do 1988 roku, kiedy to przeniosła się do Coca Cola Group.

Przez 17 lat pracowała w Coca Cola, zajmując stanowiska o rosnącej odpowiedzialności, finalnie zajmując stanowisko Szefa Zasobów Ludzkich w Coca Cola HBC, firmy Hellenic zarządzającej działaniami Coca Cola w 28 państwach Europy Centralnej i Południowej.

W roku 2005 rozpoczęła pracę w UniCredit Bank Austria AG jako Szef Zasobów Ludzkich.

W roku 2006 została nominowana Szefem Zasobów Ludzkich Grupy UniCredit Regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W roku 2008 otrzymała tytuł Executive Vice President Grupy UniCredit.

Od maja 2010 roku jest członkiem Zarządu UniCredit Bank Austria AG, Szefem Zasobów Ludzkich Austria & Europa Środkowo- Wschodnia, członkiem Rady Nadzorczej UniCredit Business Integrated Solutions Austria GmbH, członkiem Rady Nadzorczej Public Joint Stock Company Ukrsotsbank.