Powoływanie, skład i kwalifikacje Zarządu

Dodaj do mojego raportu
Poprzedni rozdział | Następny rozdział

Zarząd składa się z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu Banku powoływani są przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, trwającą trzy lata.

 
W skład Zarządu Banku wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu i Członkowie Zarządu Banku. Wiceprezesi i Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na wniosek Prezesa. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Wiceprezes Zarządu Banku, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, nadzoruje obszar zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym, za wyjątkiem zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Co najmniej połowa Członków Zarządu Banku, w tym Prezes Zarządu Banku, powinna legitymować się dobrą znajomością rynku bankowego
w Polsce, dzięki spełnieniu łącznie następujących kryteriów: 
– posiadaniu doświadczenia zawodowego na rynku polskim, odpowiedniego do sprawowanej funkcji zarządczej w Banku, 
– posiadaniu stałego miejsca zamieszkania w Polsce, 
– władaniu językiem polskim.

W składzie Zarządu bieżącej kadencji wszystkie ww. kryteria spełnia pięć osób. 

Zarząd Banku obecnej kadencji składa się z sześciu członków, w tym Prezesa Zarządu i pięciu Wiceprezesów.

Wszyscy członkowie Zarządu Banku posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania swoich funkcji w Zarządzie. Zawodowe życiorysy członków Zarządu są dostępne na stronie internetowej Banku. 

Luigi Lovaglio, Prezes Zarządu Banku, CEO. 

Luigi Lovaglio objął stanowisko Prezesa Zarządu, CEO Banku Pekao w maju 2011 roku. Wcześniej, od 2003 roku, pełnił funkcję Wiceprezesa
i Dyrektora Generalnego Pekao. 

Większość jego ponad 40-letniej kariery zawodowej w sektorze bankowości związana jest z jedną z wiodących międzynarodowych grup bankowych – UniCredit, do której dołączył w 1973 roku. Przez kolejne 20 lat zajmował szereg ważnych stanowisk menedżerskich i w 1997 roku został mianowany szefem Departamentu Planowania Strategicznego Grupy UniCredit, w którym był odpowiedzialny za procesy fuzji z nowo nabytymi bankami. 

Dwa lata później, w 1999 roku, w związku z rozwojem Grupy UniCredit w Europie Środkowo-Wschodniej, mając na uwadze jego wieloletnie doświadczenie w obszarze fuzji, Luigi Lovaglio został mianowany na stanowisko szefa Departamentu Planowania Zagranicznych Banków Grupy. Powierzono mu priorytetowe zadanie związane z integracją Banku Pekao w strukturach Grupy.

W latach 2000-2003 Luigi Lovaglio pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Wykonawczego Bulbank AD, największego banku w Bułgarii.

We wrześniu 2003 roku powrócił do Polski i objął funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Banku Pekao, a w 2011 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, CEO Banku. Jego działania na rzecz umacniania pozycji Banku sprawiły, że najważniejsze międzynarodowe instytucje finansowe i przedstawiciele prasy branżowej uznali Pekao za jeden z wiodących banków w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Luigi Lovaglio urodził się w 1955 roku w Potenzy we Włoszech. Ukończył studia na wydziale ekonomii i handlu Uniwersytetu w Bolonii.
W uznaniu dla jego znaczących zasług w rozwój współpracy gospodarczej Polski i Włoch w 2008 roku Luigi Lovaglio został uhonorowany przez Prezydenta Włoch Giorgio Napolitano tytułem Komandora Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej.

Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku. 

Ukończył studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie w Turynie.

Karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Grupie Fiat w Turynie, gdzie sprawował szereg funkcji w Departamencie Finansowym. W 2000 roku objął stanowisko Wiceprezesa i Zastępcy Skarbnika (Deputy Treasurer) w Fiat Finance North America w Nowym Jorku, gdzie był odpowiedzialny za działalność finansową spółek Grupy Fiat w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W latach 2001-2003 sprawował funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w Fiat Polska Sp. z o.o. odpowiedzialnego za działalność finansową Grupy Fiat w Polsce. 

Pracę w Banku Pekao S.A. rozpoczął w 2003 roku jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Zarządzania Ryzykami. 

Od 11 grudnia 2008 roku Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Zarządzania Ryzykami (CRO). 

Marco Iannaccone, Wiceprezes Zarządu Banku do 31 marca 2013 roku. 

Absolwent Universita degli Studi di Venezia – Ca Foscari i Uniwersytetu Clemson w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał tytuł MBA. 

W początkach kariery pracował naukowo jako asystent ds. badań na Wydziale Ekonomii Stosowanej i Wydziale Finansów Uniwersytetu Clemson. W 1995 pracował w 3B S.p.A., po czym został konsultantem w KPMG w Mediolanie. Pracę w konsultingu kontynuował w Andersen Consulting w Mediolanie. Od 1999 do 2002 roku pracował w Deutsche Bank S.p.A. w Mediolanie, gdzie m.in. był odpowiedzialny za największą restrukturyzację tego banku we Włoszech. 

W 2002 roku rozpoczął pracę w Grupie UniCredit. Był odpowiedzialny za działalność Grupy w obszarze fuzji i przejęć, dotyczących w szczególności Pionu Bankowości Prywatnej i Zarządzania Aktywami, następnie pracował w dziale doradztwa w zakresie zarządzania prywatnymi aktywami w UniCredit Private Banking S.p.A. Od 2005 r. w Pionie Nowej Europy, w którym odpowiadał za zarządzanie – z punktu widzenia planowania i rozwoju – bankami zagranicznymi na Słowacji, w Republice Czeskiej i Bułgarii. Od września 2006 r. po połączeniu UniCredit i HVB był odpowiedzialny za planowanie, strategię i controlling spółek w krajach Europy Środkowo- Wschodniej, w tym w Polsce. 

Od września 2008 r. – Dyrektor Finansowy (Chief Financial Officer) w Banku Pekao S.A. Od 11 grudnia 2008 roku do 31 marca 2013 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Finansowy (CFO).

Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku. 

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow. 

Karierę w bankowości rozpoczął w 1992 roku w Banku Pekao S.A. W latach 1993-1996 pracował w pionie bankowości korporacyjnej w ING Bank Polska. Następnie kierował finansowaniem strukturalnym w Deutsche Bank Polska, a od roku 1997 do 2001 był Dyrektorem w ABN Amro Bank (Polska), gdzie odpowiadał za finansowanie strukturalne i rynki kapitałowe. Od 2001 r. był Członkiem Zarządu w HSBC Financial Services (Poland).

Od kwietnia 2002 roku pracował w Banku BPH S.A. na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego za Obszar Sprzedaży, Finansowania Strukturalnego i Rynków Kapitałowych, a po połączeniu z Bankiem Pekao S.A. przejął odpowiedzialność za Departament Bankowości Inwestycyjnej i Finansowania Strukturalnego. Od 4 czerwca 2008 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. 

Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku.

Ukończył studia magisterskie w zakresie elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 

Karierę w bankowości rozpoczął w Banku BPH S.A. w 1992 roku. W latach 1996-2000 był dyrektorem biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektorem regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002 roku został dyrektorem zarządzającym obszarem dystrybucji i sprzedaży w Pionie Bankowości Detalicznej. W październiku 2006 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH S.A., odpowiedzialnego za bankowość detaliczną. 

Od 30 listopada 2007 r. Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Indywidualnej i Biznesowej, a od 2009 r. za Pion Bankowości Detalicznej. 

Stefano SantiniWiceprezes Zarządu Banku, od 1 kwietnia 2013 roku. 

Ukończył Uniwersytet Bocconi na Wydziale Ekonomii, tematem Jego pracy magisterskiej było „Przejście krajów Europy Środkowo-Wschodniej do gospodarki rynkowej". 

Po zakończeniu badań ekonomicznych rozpoczął swoją karierę zawodową w sektorze bankowym. W 2000 roku dołączył do nowo utworzonego New Europe Division jako analityk makroekonomiczny. Jednocześnie był zaangażowany w czynności z obszaru planowania i kontroli.

W 2002 roku na potrzeby Grupy UniCredit wspierał działania P&C i zarządzanie integracją projektów w Chorwacji i Rumunii jako doradca Członków Rady Nadzorczej Zagrebacka Banka oraz UniCredit Romania.

W 2003 roku jako przedstawiciel UniCredit zaczął wspierać P&C, Biuro Projektów w Banku Pekao S.A. W 2005 roku dołączył do Banku Pekao S.A. jako Zastępca Dyrektora Pionu Finansowego. W 2006 roku po fuzji UniCredit z HVB został mianowany Managerem Projektu wydzielenia części BPH oraz fuzji Banku BPH z Bankiem Pekao S.A. Raportując bezpośrednio do Dyrektora Generalnego Banku Pekao S.A. koordynował prace 14 zespołów projektowych, a także był członkiem zespołu negocjacyjnego Banku Pekao S.A., który był odpowiedzialny między innymi za główne kontrakty oraz warunki wydzielenia części Banku BPH przeznaczonej do integracji z Bankiem Pekao S.A. 

W 2008 roku został powołany w Banku Pekao S.A. na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Departamentem Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami. W okresie początkowym kryzysu ekonomicznego na Ukrainie został powołany na stanowisko Doradcy Rady Nadzorczej UniCredit Bank Ukraine oraz na Członka Komisji Rewizyjnej. 

W kwietniu 2010 roku dołączył do Zarządu UniCredit Bank Hungary Zrt. Jako CFO odpowiada za obszary planowania i kontroli, księgowości, informacji zarządczej, zarządzania aktywami i pasywami oraz obszar podatkowy, jednocześnie nadzorując działanie głównych spółek zależnych Banku. W tym samym czasie został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej UniCredit Jelzálogbank Zrt. (Bank Hipoteczny) oraz Przewodniczącego ALCO. 

Od 1 kwietnia 2013 r. Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Pion Finansowy. 

Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania bankiem komercyjnym w Szkole Głównej Handlowej. 

W sektorze bankowym pracuje od 1986 roku. W latach 1986-1990 dyrektor Gabinetu Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Od 1990 do 1998 roku pełnił funkcje menedżerskie w bankach komercyjnych. Był członkiem Zarządu AmerBanku i Animex Banku oraz Dyrektorem Regionalnym Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. 

W Banku Pekao S.A. od 1998 roku kolejno jako Menedżer Połączenia czterech banków, następnie Dyrektor Wykonawczy zarządzający Pionem Logistyki. Od 15 grudnia 2004 r. członek Zarządu Banku, w listopadzie 2007 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – nadzoruje Pion Logistyki i Zaopatrzenia.